Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Portefeuilleverdeling.

Sophie Hermans

 • Fractievoorzitter (waarnemend)
 • Commissie AIVD
 • VWS Medisch Ethische vraagstukken, CARE, WLZ, WMO EN Mantelzorg, Wijkverpleegkundige zorg, PGB, Kwaliteitsbeleid Care, Toezicht Care en Jeugd, SCP NZA

Bente Becker

 • Vicefractievoorzitter (waarnemend)
 • SZW Inburgering en integratie
 • OCW Emancipatie
 • J&V Rijkswet Nederlanderschap

Thierry Aartsen

 • SZW Algemeen Sociaaleconomisch beleid, Inkomensbeleid, Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg), Ontslagregelingen, Arbeidsverhoudingen, Werknemersverzekeringen, ZZP
 • SZW AOW en Pensioenen, ouderenparticipatie
 • SZW Arbeidsmigratie
 • AZ Koninklijk Huis

Ruben Brekelmans

 • BUZA Buitenlands beleid
 • BUZA Internationaal cultuurbeleid
 • BUZA Verlenging missies inclusief art 100
 • J&V Vreemdelingenzaken/Migratie, IND, COA, DTV, Artikel 1f vluchtelingenverdrag, Grensbewaking in vreemdelingenzaken, Internationaal migratiebeleid, Mensenhandel

Thom van Campen

 • LNV Landbouw, Voedselkwaliteit, NVWA, Natuur, Stikstofproblematiek
 • BUZA Europa

Wendy van Eijk

 • EZK/FIN Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden van de belastingdienst, financiële verhoudingen tussen rijk en decentrale overheden, Exportkredietverzekeringen en –faciliteiten, Holland Casino en staatsloterij, Muntwezen, Domein Roerende Zaken
 • VWS Sportbeleid
 • VWS Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers
 • VWS GGZ
 • VWS Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Ulysse Ellian

 • J&V Veiligheidshuizen, Wetboek van strafrecht, Wijziging wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Berechtiging ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI, Contact kerkgenootschappen, Raad voor de rechtspraak, Juridische beroepen, Rechtsbestel, Rechtsbijstand, Slachtofferhulp, Sanctiebeleid, Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, Wet rechtelijke organisatie, Verbod verenigingen en financiering, Dienst Justis, CJIB, Antisemitisme
 • J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet, Constitutionele toetsing
 • J&V MH17
 • Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid van meningsuiting
 • J&V Justitieel jeugdbeleid, Raad strafrechttoepassing en jeugdbescherming, Raad Kinderbescherming, Aanpak recidive en preventie

Silvio Erkens

 • EZK Klimaat, Energiebeleid, Nederlandse Emissie-autoriteit
 • DEF Algemeen defensiebeleid, Toekomstige samenstelling krijgsmacht, nationale en internationale inzet krijgsmacht, internationale zaken, waaronder NAVO en EU-beleid, Kustwacht, MIVD, IGK, MLA, Cyberdomein, Personeelsvoorziening, Materieelvoorziening, Bedrijfsvoering, Veteranenbeleid, Reservisten
 • BZK Constitutionele zaken incl. privacy, Verkiezingen, Partijfinanciering, Kiesraad, Hoge colleges van Staat, Huis voor de klokkenluiders

Peter de Groot

 • BZK Wonen en Bouwen
 • I&W Luchtvaart, scheepvaart en water
 • EZK Gaswinning Groningen, Staatstoezicht Mijnen

Eelco Heinen

 • FIN Rijksbegroting
 • FIN Europees en internationaal monetair beleid
 • FIN Thesaurier en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet Financieel toezicht, Staatsdeelnemingen, Rijksuitgaven
 • EZK Macro-economisch beleid, Europees economisch beleid

Roelien Kamminga

 • Fractiesecretaris en ondervoorzitter presidium
 • BUHA-OS Internationale handel, Ontwikkelingssamenwerking (incl. sustainable development goals)
 • FIN Kinderopvangtoeslagaffaire
 • LNV/BZK Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals
 • Wadden

Arend Kisteman

 • EZK MKB
 • EZK Post en Telecom en Agentschap telecom
 • SZW Arbeidsomstandigheden, Inspectie & toezicht, arbeidsmarktdiscriminatie
 • SZW UWV, ANW, ESF, Re-integratie, SVB, SZW-domein Caribisch Nederland

Daan de Kort

 • OCW, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal en beleid passend onderwijs, Bewegingsonderwijs, Lerarenregister, Lerarenbeleid en arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel, Inspectie van het Onderwijs, VVE
 • OCW volwasseneneducatie en leven lang leren
 • SZW Participatiewet Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten, Toegankelijkheid, WIA
 • SZW armoede en schuldhulpverlening
 • Parlementaire enquête commissie Corona (voorzitter)

Claire Martens

 • EZK Industriebeleid, Innovatiebeleid en topsectorenbeleid (incl. Groeifonds en Invest-NL)
 • OCW MBO en Groen Onderwijs, Hoger Onderwijs, wetenschapsbeleid, Lerarenbeleid en opleidingen, Duo, RCE, Nationaal Archief
 • OCW Cultuur en Media

Wim Meulenkamp

 • LNV, Tuinbouw, Kwekersrecht, Visserij en dierenwelzijn
 • BZK Ruimtelijke ordening (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie);
 • BZK Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, Wet Ruimtelijke Ordening; BZK Kadaster, Grensoverschrijdende samenwerking en Agenda Stad
 • BZK Interbestuurlijke verhoudingen, Gemeentelijke herindelingen, Openbaarheid van bestuur en open data, Arbeidsvoorwaarden collectieve sector, rechtspositie politieke ambtsdragers, Adeldom, financiën medeoverheden
 • BZK Informatiesamenleving & overheid en Logius, Identiteit (o.a. paspoort, BRP, RviG)

Ingrid Michon

 • J&V Politie, OM, Brandweer, Grensbewaking algemeen, Terrorismebestrijding, NCTV, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Nationale Veiligheid, Drugsbeleid, Zedenwetgeving en prostitutie, Kansspelen
 • BZK Koninkrijksrelaties
 • BZK Racisme en discriminatie
 • Commissie werkwijze

Queeny Rajkowski

 • EZK digitalisering
 • J&V Cyber security en Cybercrime
 • BZK AIVD
 • SZW Kindregelingen en Kinderopvang

Judith Tielen

 • VWS: Cure, Zorgverzekeringswet, Zorgtoeslag en pakketbeheer, Curatieve zorg, Drugs (Opiumwet), Toezicht voedselkwaliteit en NVWA, Genees- en hulpmiddelen, Gezondheidsbescherming, Infectieziektebestrijding, Kwaliteitsbeleid, Toezicht, CBG, RIVM, Kennis- en informatiestructuur
 • VWS Arbeidsmarktbeleid Care & Jeugd, Arbeidsmarktbeleid Cure, Beroepen en opleidingen,
 • VWS Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke diensttijd
 • VWS Preventie
 • VWS-domein voor Bes-eilanden

Hester Veltman

 • I&W Weginfrastructuur, OV& Spoor
 • I&W Milieu, Bodem, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid, Planbureau leefomgeving
Confidental Infomation