Welke onderwerpen horen bij welk Kamerlid?

Portefeuilleverdeling.

Sophie Hermans

• Fractievoorzitter
• Commissie AIVD

Thierry Aartsen

• Campagneleider Gemeenteraadsverkiezingen

Bente Becker​

• Vice fractievoorzitter
• SZW integratie en inburgering

Ruben Brekelmans

• BUZA Buitenlands beleid
• BUZA Internationaal cultuurbeleid
• BUZA Verlenging missies inclusief art 100

Thom van Campen

• LNV Landbouw, Voedselkwaliteit, NVWA
• LNV Stikstofproblematiek
• VWS Preventie

Zohair El Yassini

• SZW Arbeidsmarktdiscriminatie
• SZW Arbeidsmigratie
• OCW MBO
• OCW Groen Onderwijs

Ulysse Ellian

• J&V Veiligheidshuizen, Wetboek van strafrecht, Wijziging wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Berechtiging ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI, Contact kerkgenootschappen, Raad voor de rechtspraak, Juridische beroepen, Rechtsbestel, Rechtsbijstand, Slachtofferhulp, Sanctiebeleid, , Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, Wet rechtelijke organisatie, Verbod verenigingen en financiering, Dienst Justis, CJIB, Antisemitisme
• J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet,
• Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid van meningsuiting
• BZK Constitutionele zaken incl. privacy, Verkiezingen, Partijfinanciering, Kiesraad, Hoge colleges van Staat, Huis voor de klokkenluiders;

Silvio Erkens

• EZK Klimaat, Energiebeleid, Nederlandse Emissieautoriteit

Peter de Groot

• I&W Weginfrastructuur
• I&W Milieu, Bodem, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid, Planbureau leefomgeving

Rudmer Heerema

• VWS Sportbeleid
• OCW Bewegingsonderwijs
• J&V Kansspelen
• AZ Koninklijk Huis
• I&W Luchtvaart, Water en Scheepvaart

Eelco Heinen

• FIN Rijksbegroting
• FIN Europees en internationaal monetair beleid
• FIN Thesaurier en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet Financieel toezicht, Staatsdeelnemingen, Rijksuitgaven
• EZK Macro-economisch beleid, Europees economisch beleid; Groeifonds

Jacqueline van den Hil

• VWS Arbeidsmarktbeleid Care & Jeugd, Arbeidsmarktbeleid Cure, Beroepen en opleidingen, VWS-domein voor Bes-eilanden
• VWS Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers

Folkert Idsinga

• FIN Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden van de belastingdienst, financiële verhoudingen tussen rijk en decentrale overheden, Exportkredietverzekeringen en –faciliteiten, Holland Casino en staatsloterij, Muntwezen, Domein Roerende Zaken

Jan Klink

• BUHA-OS Internationale handel, Ontwikkelingssamenwerking (incl sustainable development goals)

Roelien Kamminga

• BUZA Europa

Daniel Koerhuis

• BZK Wonen en bouwen, Dienst huurcommissie
• EZK Aanpak regeldruk, MKB, Mededinging en marktordening, Consumenten, Europese Structuurfondsen, ATR Initiatiefwetten Markt & Overheid / drank & Horeca
• EZK Rijksdienst Ondernemend Nederland
• EZK/SZW Steunpakketten corona
• SZW/FIN ZZP-beleid

Daan de Kort

• SZW Participatiewet (incl. bijstand, WSW)/quotum, Wajong,, ANW, ESF, Re-integratie, SVB, SZW-domein Caribisch Nederland, Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten
• SZW Arbeidsomstandigheden, Inspectie & toezicht

Ingrid Michon

• J&V Politie, OM, Brandweer, Grensbewaking algemeen, Terrorismebestrijding, NCTV, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Nationale Veiligheid, Drugsbeleid, Zeden.
• Tijdelijke commissie parlementaire enquête fraude en dienstverlening

Fahid Minhas

• BZK Ruimtelijke ordening (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie);
• BZK Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, Wet Ruimtelijke Ordening; BZK Kadaster
• I&W OV&Spoor

Daan de Neef

• VWS Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke diensttijd
• SZW Armoede en schuldhulpverlening

Mariëlle Paul

• OCW Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal en beleid passend onderwijs, Lerarenregister, Lerarenbeleid en arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel, Archiefbeleid, Inspectie van het Onderwijs
• OCW VVE

Queeny Rajkowski

• EZK Digitalisering
• BZK Informatiesamenleving & overheid en Logius, Identiteit (o.a. paspoort, BRP, RviG)
• EZK Telecom, Post, Agentschap Telecom
• BZK AIVD
• J&V Cyber security

Bart Smals

• SZW Pensioenen en AOW
• VWS GGZ, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Pim van Strien

• EZK Topsectoren- en industriebeleid
• EZK Innovatiebeleid
• OCW Media en Cultuur

Mark Strolenberg

  • LNV Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals, Visserij en dierenwelzijn, Dienst Landelijk Gebied
  • BZK Interbestuurlijke verhoudingen, Financiën mede-overheden, Gemeentelijke herindelingen, Openbaarheid van bestuur en open data, Arbeidsvoorwaarden collectieve sector, rechtspositie politieke ambtsdragers, Adeldom.

Ockje Tellegen

• VWS Care, WLZ, WMO en mantelzorg, Wijkverpleegkundige zorg, PGB, Kwaliteitsbeleid Care, Toezicht Care & Jeugd, SCP, NZA
• VWS Medisch ethische vraagstukken

Judith Tielen

• SZW Algemeen Sociaaleconomisch beleid, Inkomensbeleid, Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg), Ontslagregelingen, Arbeidsverhoudingen, Werknemersverzekeringen, Participatie ouderen, UWV;
• SZW Kindregelingen, Kinderopvang
• OCW Volwasseneducatie (incl. Leven lang leren)
• BZK Burgemeestersbenoemingen
• Parlementaire enquête Groningen Gaswinning (ondervoorzitter)

Peter Valstar

• LNV Natuur, Tuinbouw, Kwekersrecht
• J&V Vreemdelingenzaken/Migratie, IND, COA, DTV, Artikel 1f vluchtelingenverdrag, Grensbewaking in vreemdelingenzaken, Rijkswet Nederlanderschap, Internationaal migratiebeleid

Ruud Verkuijlen

• J&V Criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie
• J&V Justitieel jeugdbeleid, Raad strafrechttoepassing en jeugdbescherming, Raad Kinderbescherming, Aanpak recidive, preventie

Aukje de Vries

• VWS: Cure, Zorgverzekeringswet, Zorgtoeslag en pakketbeheer, Curatieve zorg, Drugs (opiumwet), Toezicht voedselkwaliteit en NVWA, Genees- en hulpmiddelen, Gezondheidsbescherming, Infectieziektebestrijding, Kwaliteitsbeleid, Toezicht, CBG, RIVM, Kennis- en informatiestructuur
• BZK Koninkrijksrelaties
• EZK Gaswinning Groningen, Staatstoezicht Mijnen
• Wadden

Jeroen van Wijngaarden

• DEF Algemeen defensiebeleid, Toekomstige samenstelling krijgsmacht, nationale en internationale inzet krijgsmacht, internationale zaken, waaronder NAVO en EU-beleid, Kustwacht, MIVD, IGK, MLA, Cyberdomein, Personeelsvoorziening, Materieelvoorziening, Bedrijfsvoering, Veteranenbeleid, Reservisten.
• J&V MH17

Hatte van der Woude

• OCW Hoger Onderwijs, wetenschapsbeleid, OCW Leraren: beleid en opleidingen, Duo, RCE, Nationaal Archief; Emancipatie
• OCW Emancipatie