Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Portefeuilleverdeling.

Sophie Hermans

 • Waarnemend fractievoorzitter.
 • Commissie AIVD.
 • VWS Medisch-ethische vraagstukken.

Bente Becker

 • Vicefractievoorzitter.
 • SZW Inburgering en integratie.
 • OCW Emancipatie.
 • J&V Rijkswet Nederlanderschap.

Thierry Aartsen

 • SZW Algemeen Sociaaleconomisch beleid, Inkomensbeleid, Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg), Ontslagregelingen, Arbeidsverhoudingen, Werknemersverzekeringen, ZZP.
 • SZW AOW en Pensioenen, ouderenparticipatie.
 • SZW Arbeidsmigratie.
 • AZ Koninklijk Huis.

Ruben Brekelmans

 • BUZA Buitenlands beleid.
 • BUZA Internationaal cultuurbeleid.
 • BUZA Verlenging missies inclusief art. 100.
 • J&V Vreemdelingenzaken/Migratie, IND, COA, DTV, Artikel 1f vluchtelingenverdrag, Grensbewaking in vreemdelingenzaken, Internationaal migratiebeleid.

Thom van Campen

 • LNV Landbouw, Voedselkwaliteit, NVWA, Natuur, Stikstofproblematiek.
 • BUZA Europa.

Ulysse Ellian

 • J&V Veiligheidshuizen, Wetboek van strafrecht, Wijziging wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Berechtiging ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI, Contact kerkgenootschappen, Raad voor de rechtspraak, Juridische beroepen, Rechtsbestel, Rechtsbijstand, Slachtofferhulp, Sanctiebeleid, , Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, Wet rechtelijke organisatie, Verbod verenigingen en financiering, Dienst Justis, CJIB, Antisemitisme.
 • J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet, Constitutionele toetsing.
 • J&V MH17.
 • Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid van meningsuiting.

Wendy van Eijk

 • EZK/FIN Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden van de belastingdienst, financiële verhoudingen tussen rijk en decentrale overheden, Exportkredietverzekeringen en –faciliteiten, Holland Casino en staatsloterij, Muntwezen, Domein Roerende Zaken.
 • VWS Sportbeleid.
 • VWS Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers.

Silvio Erkens

 • EZK Klimaat, Energiebeleid, Nederlandse Emissie-autoriteit.
 • EZK Digitalisering.
 • DEF Algemeen defensiebeleid, Toekomstige samenstelling krijgsmacht, nationale en internationale inzet krijgsmacht, internationale zaken, waaronder NAVO en EU-beleid, Kustwacht, MIVD, IGK, MLA, Cyberdomein, Personeelsvoorziening, Materieelvoorziening, Bedrijfsvoering, Veteranenbeleid, Reservisten.
 • BZK Constitutionele zaken incl. privacy, Verkiezingen, Partijfinanciering, Kiesraad, Hoge colleges van Staat, Huis voor de klokkenluiders.

Peter de Groot

 • BZK Wonen en Bouwen.
 • I&W Luchtvaart, scheepvaart en water.
 • EZK Gaswinning Groningen, Staatstoezicht Mijnen.

Jacqueline van den Hil

 • VWS-domein voor Bes-eilanden, GGZ.
 • VWS Maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
 • SZW Kindregelingen en Kinderopvang.
 • VWS CARE, WLZ, WMO EN Mantelzorg, Wijkverpleegkundige zorg, PGB, Kwaliteitsbeleid Care, Toezicht Care en Jeugd, SCP NZA.

Eelco Heinen

 • FIN Rijksbegroting.
 • FIN Europees en internationaal monetair beleid.
 • FIN Thesaurier en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet Financieel toezicht, Staatsdeelnemingen, Rijksuitgaven.
 • EZK Macro-economisch beleid, Europees economisch beleid.

Arend Kisteman

 • EZK mkb.
 • EZK Post en Telecom en Agentschap telecom.
 • SZW Arbeidsomstandigheden, Inspectie & toezicht, arbeidsmarktdiscriminatie.
 • SZW UWV.

Daan de Kort

 • SZW Participatiewet (incl. bijstand, WSW)/quotum, Wajong, ANW, ESF, Re-integratie, SVB, SZW-domein Caribisch Nederland, Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten, Toegankelijkheid, WIA.
 • SZW armoede en schuldhulpverlening.
 • OCW, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal en beleid passend onderwijs, Bewegingsonderwijs, Lerarenregister, Lerarenbeleid en arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel, Inspectie van het Onderwijs, VVE, Volwasseneneducatie en Leven lang Leren.

Roelien Kamminga

 • Fractiesecretaris en ondervoorzitter presidium.
 • BUHA-OS Internationale handel, Ontwikkelingssamenwerking (incl. Sustainable Development Goals).
 • FIN Kinderopvangtoeslagaffaire.
 • LNV/BZK Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals.
 • Wadden.

Claire Martens

 • EZK Industriebeleid, Innovatiebeleid en topsectorenbeleid (incl. Groeifonds en Invest-NL).
 • OCW MBO en Groen Onderwijs, Hoger Onderwijs, wetenschapsbeleid, Lerarenbeleid en opleidingen, Duo, RCE, Nationaal Archief.
 • OCW Cultuur en Media.

Wim Meulenkamp

 • LNV, Tuinbouw, Kwekersrecht, Visserij en dierenwelzijn.
 • BZK Ruimtelijke ordening (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie).
 • BZK Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, Wet Ruimtelijke Ordening; BZK Kadaster, Grensoverschrijdende samenwerking en Agenda Stad.
 • BZK Informatiesamenleving & overheid en Logius, Identiteit (o.a. paspoort, BRP, RviG).
 • BZK Interbestuurlijke verhoudingen, Gemeentelijke herindelingen, Openbaarheid van bestuur en open data, Arbeidsvoorwaarden collectieve sector, rechtspositie politieke ambtsdragers, Adeldom, financiën medeoverheden.

Ingrid Michon

 • J&V Politie, OM, Brandweer, Grensbewaking algemeen, Terrorismebestrijding, NCTV, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Nationale Veiligheid, Drugsbeleid, Zedenwetgeving, J&V Cyber security, J&V Cybercrime.
 • BZK Koninkrijksrelaties.
 • BZK AIVD.
 • BZK Racisme en discriminatie.
 • Commissie werkwijze.

Judith Tielen

 • VWS: Cure, Zorgverzekeringswet, Zorgtoeslag en pakketbeheer, Curatieve zorg, Drugs (Opiumwet), Toezicht voedselkwaliteit en NVWA, Genees- en hulpmiddelen, Gezondheidsbescherming, Infectieziektebestrijding, Kwaliteitsbeleid, Toezicht, CBG, RIVM, Kennis- en informatiestructuur.
 • VWS Arbeidsmarktbeleid Care & Jeugd, Arbeidsmarktbeleid Cure, Beroepen en opleidingen.
 • VWS Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke diensttijd
 • VWS Preventie

Hester Veltman

 • I&W Weginfrastructuur, OV& Spoor.
 • I&W Milieu, Bodem, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid, Planbureau leefomgeving.
 • J&V Criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie, Kansspelen.
 • J&V Justitieel jeugdbeleid, Raad strafrechttoepassing en jeugdbescherming, Raad Kinderbescherming, Aanpak recidive, preventie.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation