Welke onderwerpen horen bij welk Kamerlid?

Portefeuilleverdeling.

Sophie Hermans

• Fractievoorzitter
• Commissie AIVD

Thierry Aartsen

• EZK Aanpak regeldruk, MKB, Mededinging en marktordening, Consumenten, Europese Structuurfondsen, ATR Initiatiefwetten Markt & Overheid / drank & Horeca
• EZK Rijksdienst Ondernemend Nederland
• EZK/SZW Steunpakketten corona
• SZW/FIN ZZP-beleid

Bente Becker​

• Vice fractievoorzitter
• SZW integratie en inburgering

Ruben Brekelmans

• BUZA Buitenlands beleid
• BUZA Internationaal cultuurbeleid
• BUZA Verlenging missies inclusief art 100

Thom van Campen

• LNV Landbouw, Voedselkwaliteit, NVWA
• LNV Stikstofproblematiek
• VWS Preventie

Zohair El Yassini

• SZW Arbeidsmarktdiscriminatie
• OCW MBO
• OCW Groen Onderwijs

Ulysse Ellian

• J&V Veiligheidshuizen, Wetboek van strafrecht, Wijziging wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Berechtiging ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI, Contact kerkgenootschappen, Raad voor de rechtspraak, Juridische beroepen, Rechtsbestel, Rechtsbijstand, Slachtofferhulp, Sanctiebeleid, Justitieel jeugdbeleid, Aanpak recidive, Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, preventie, Wet rechtelijke organisatie, Verbod verenigingen en financiering, Dienst Justis, CJIB, Raad strafrechttoepassing en jeugdbescherming, Raad Kinderbescherming
• J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet,
• Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid van meningsuiting
• BZK Constitutionele zaken incl. privacy, Verkiezingen, Partijfinanciering, Kiesraad, Hoge colleges van Staat, Huis voor de klokkenluiders;

Silvio Erkens

• EZK Klimaat, Energiebeleid, Nederlandse Emissieautoriteit

Peter de Groot

• I&W Weginfrastructuur
• I&W Milieu, Bodem, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid, Planbureau leefomgeving

Rudmer Heerema

• VWS Sportbeleid
• OCW Bewegingsonderwijs
• J&V Kansspelen
• AZ Koninklijk Huis
• I&W Luchtvaart, Water en Scheepvaart

Eelco Heinen

• FIN Rijksbegroting
• FIN Europees en internationaal monetair beleid
• FIN Thesaurier en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet Financieel toezicht, Staatsdeelnemingen, Rijksuitgaven
• EZK Macro-economisch beleid, Europees economisch beleid; Groeifonds

Jacqueline van den Hil

• VWS Arbeidsmarktbeleid Care & Jeugd, Arbeidsmarktbeleid Cure, Beroepen en opleidingen, GGZ, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, VWS-domein voor Bes-eilanden

Folkert Idsinga

• FIN Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden van de belastingdienst, financiële verhoudingen tussen rijk en decentrale overheden, Exportkredietverzekeringen en –faciliteiten, Holland Casino en staatsloterij, Muntwezen, Domein Roerende Zaken

Jan Klink

• BUHA-OS Internationale handel, Ontwikkelingssamenwerking (incl sustainable development goals)

Roelien Kamminga

• BUZA Europa

Daniel Koerhuis

• BZK Wonen en bouwen, Dienst huurcommissie

Daan de Kort

• BZK Interbestuurlijke verhoudingen, Financiën mede-overheden, Gemeentelijke herindelingen, Openbaarheid van bestuur en open data, Arbeidsvoorwaarden collectieve sector, rechtspositie politieke ambtsdragers, Adeldom.
• SZW Participatiewet (incl. bijstand, WSW)/quotum, Wajong,, ANW, ESF, Re-integratie, SVB, SZW-domein Caribisch Nederland, Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten

Ingrid Michon

• J&V Politie, OM, Brandweer, Grensbewaking algemeen, Terrorismebestrijding, NCTV, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Nationale Veiligheid, Drugsbeleid, antisemitisme

Fahid Minhas

• BZK Ruimtelijke ordening (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie);
• BZK Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, Wet Ruimtelijke Ordening; BZK Kadaster
• I&W OV&Spoor

Daan de Neef

• VWS Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke diensttijd
• SZW Armoede en schuldhulpverlening
• SZW Arbeidsomstandigheden, Inspectie & toezicht

Mariëlle Paul

• OCW Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal en beleid passend onderwijs, Lerarenregister, Lerarenbeleid en arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel, Archiefbeleid, Inspectie van het Onderwijs
• OCW VVE

Queeny Rajkowski

• EZK Digitalisering
• BZK Informatiesamenleving & overheid en Logius, Identiteit (o.a. paspoort, BRP, RviG)
• EZK Telecom, Post, Agentschap Telecom
• BZK AIVD
• J&V Cyber security

Pim van Strien

• EZK Topsectoren- en industriebeleid
• EZK Innovatiebeleid
• OCW Media en Cultuur

Ockje Tellegen

• VWS Care, WLZ, WMO en mantelzorg, Wijkverpleegkundige zorg, PGB, Kwaliteitsbeleid Care, Toezicht Care & Jeugd, SCP, NZA
• VWS Medisch ethische vraagstukken

Judith Tielen

• SZW Algemeen Sociaaleconomisch beleid, Inkomensbeleid, Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg), Ontslagregelingen, Arbeidsverhoudingen, Werknemersverzekeringen, Participatie ouderen, UWV;
• SZW Kindregelingen, Kinderopvang
• OCW Volwasseneducatie (incl. Leven lang leren)
• BZK Burgemeestersbenoemingen
• Parlementaire enquête Groningen Gaswinning (ondervoorzitter)

Peter Valstar

• LNV Visserij, Natuur, Tuinbouw, Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals, Kwekersrecht, Dienst Landelijk Gebied, Dierenwelzijn
• VWS Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers

Aukje de Vries

• VWS: Cure, Zorgverzekeringswet, Zorgtoeslag en pakketbeheer, Curatieve zorg, Drugs (opiumwet), Toezicht voedselkwaliteit en NVWA, Genees- en hulpmiddelen, Gezondheidsbescherming, Infectieziektebestrijding, Kwaliteitsbeleid, Toezicht, CBG, RIVM, Kennis- en informatiestructuur
• BZK Koninkrijksrelaties
• EZK Gaswinning Groningen, Staatstoezicht Mijnen
• Wadden

Dennis Wiersma

• J&V Vreemdelingenzaken/Migratie, IND, COA, DTV, Artikel 1f vluchtelingenverdrag, Grensbewaking in vreemdelingenzaken, Rijkswet Nederlanderschap, Internationaal migratiebeleid
• J&V Criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie
• SZW Arbeidsmigratie
• SZW Pensioenen en AOW

Jeroen van Wijngaarden

• DEF Algemeen defensiebeleid, Toekomstige samenstelling krijgsmacht, nationale en internationale inzet krijgsmacht, internationale zaken, waaronder NAVO en EU-beleid, Kustwacht, MIVD, IGK, MLA, Cyberdomein, Personeelsvoorziening, Materieelvoorziening, Bedrijfsvoering, Veteranenbeleid, Reservisten.
• J&V MH17

Hatte van der Woude

• OCW Hoger Onderwijs, wetenschapsbeleid, OCW Leraren: beleid en opleidingen, Duo, RCE, Nationaal Archief; Emancipatie
• OCW Emancipatie