Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Portefeuilleverdeling.

Sophie Hermans

 • Fractievoorzitter
 • CIVD

Bente Becker

 • Vicefractievoorzitter
 • Inburgering en integratie
 • Rijkswet Nederlanderschap

Thierry Aartsen

 • Campagneleider
 • EZK mkb
 • EZK/SZW Steunpakketten corona

Harry Bevers

 • VWS CARE, WLZ, WMO EN Mantelzorg, Wijkverpleegkundige zorg, PGB, Kwaliteitsbeleid Care, Toezicht Care en Jeugd, SCP, NZA
 • VWS Medisch Ethische vraagstukken
 • Wadden

Ruben Brekelmans

 • BUZA Buitenlands beleid
 • BUZA Internationaal cultuurbeleid
 • BUZA Verlenging missies inclusief art. 100
 • J&V Vreemdelingenzaken/Migratie, IND, COA, DTV, Artikel 1f vluchtelingenverdrag, Grensbewaking in vreemdelingenzaken, Rijkswet Nederlanderschap, Internationaal migratiebeleid

Thom van Campen

 • LNV Landbouw, Voedselkwaliteit, NVWA, Natuur
 • LNV Stikstofproblematiek

Zohair El Yassini

 • OCW MBO en Groen Onderwijs
 • SZW arbeidsmarktdiscriminatie
 • BZK Racisme en discriminatie
 • Voorzitter commissie verzoekschriften

Ulysse Ellian

 • J&V Veiligheidshuizen, Wetboek van strafrecht, Wijziging wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Berechtiging ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI, Contact kerkgenootschappen, Raad voor de rechtspraak, Juridische beroepen, Rechtsbestel, Rechtsbijstand, Slachtofferhulp, Sanctiebeleid, Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, Wet rechtelijke organisatie, Verbod verenigingen en financiering, Dienst Justis, CJIB, Antisemitisme
 • J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet, Constitutionele toetsing
 • J&V MH17
 • Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid van meningsuiting

Silvio Erkens

 • EZK Klimaat, Energiebeleid, Nederlandse Emissieautoriteit

Martijn Grevink

 • EZK Groeifonds en Invest-NL
 • EZK Post en Telecom en Agentschap telecom
 • BZK Financiën medeoverheden

Peter de Groot

 • BZK; Wonen en Bouwen

Erik Haverkort

 • I&W Milieu, Bodem, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid, Planbureau Leefomgeving
 • LNV Dierenwelzijn

Rudmer Heerema

 • VWS Sportbeleid
 • VWS Preventie
 • OCW Bewegingsonderwijs
 • J&V Kansspelen
 • AZ Koninklijk Huis

Jacqueline van den Hil

 • VWS Arbeidsmarktbeleid Care & Jeugd, Arbeidsmarktbeleid Cure, Beroepen en opleidingen, VWS-domein voor BES-eilanden, GGZ
 • VWS Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • SZW Kindregelingen en Kinderopvang

Eelco Heinen

 • FIN Rijksbegroting
 • FIN Europees en internationaal monetair beleid
 • FIN Thesaurier en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet Financieel toezicht, Staatsdeelnemingen, Rijksuitgaven
 • EZK Macro-economisch beleid, Europees economisch beleid

Jan Klink

 • BUHA-OS Internationale handel, Ontwikkelingssamenwerking (incl. sustainable development goals)

Daniel Koerhuis

 • I&W Weginfrastructuur
 • I&W Luchtvaart en Scheepvaart

Daan de Kort

 • SZW Participatiewet (incl. bijstand, WSW)/quotum, Wajong,, ANW, ESF, Re-integratie, SVB, SZW-domein Caribisch Nederland, Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten, Toegankelijkheid, WIA
 • SZW armoede en schuldhulpverlening
 • SZW Arbeidsmigratie

Roelien Kamminga

 • Fractiesecretaris en ondervoorzitter presidium
 • LNV/BZK Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals
 • BZK Koninkrijksrelaties

Ingrid Michon

 • J&V Politie, OM, Brandweer, Grensbewaking algemeen, Terrorismebestrijding, NCTV, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Nationale Veiligheid, Drugsbeleid, Zedenwetgeving
 • Commissie werkwijze

Fahid Minhas

 • I&W OV & Spoor
 • I&W Water
 • BZK Ruimtelijke ordening (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie);
 • BZK Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, Wet Ruimtelijke Ordening; BZK Kadaster

Simone Richardson

 • OCW Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal en beleid passend onderwijs, Lerarenregister, Lerarenbeleid en arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel, Inspectie van het Onderwijs
 • OCW VVE
 • OCW Volwasseneneducatie

Hawre Rahimi

 • BZK Informatiesamenleving & overheid en Logius, Identiteit (o.a. paspoort, BRP, RviG), Archiefwet

Queeny Rajkowski

 • EZK Digitalisering
 • BZK AIVD
 • J&V Cyber security
 • J&V Cybercrime

Chris Simons

 • BZK Interbestuurlijke verhoudingen, Gemeentelijke herindelingen, Openbaarheid van bestuur en open data, Arbeidsvoorwaarden collectieve sector, rechtspositie politieke ambtsdragers, Adeldom
 • BZK Constitutionele zaken incl. privacy, Verkiezingen, Partijfinanciering, Kiesraad, Hoge colleges van Staat, Huis voor de klokkenluiders;
 • VWS Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers

Bart Smals

 • SZW Algemeen Sociaaleconomisch beleid, Inkomensbeleid, Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg), Ontslagregelingen, Arbeidsverhoudingen, Werknemersverzekeringen, ZZP
 • SZW AOW en Pensioenen

Pim van Strien

 • OCW Cultuur en Media, Archiefbeleid
 • EZK Industriebeleid, Innovatiebeleid en topsectorenbeleid

Mark Strolenberg

 • SZW Arbeidsomstandigheden, Inspectie & toezicht
 • SZW Ouderenparticipatie
 • SZW UWV

Judith Tielen

 • VWS: Cure, Zorgverzekeringswet, Zorgtoeslag en pakketbeheer, Curatieve zorg, Drugs (opiumwet), Toezicht voedselkwaliteit en NVWA, Genees- en hulpmiddelen, Gezondheidsbescherming, Infectieziektebestrijding, Kwaliteitsbeleid, Toezicht, CBG, RIVM, Kennis- en informatiestructuur
 • Parlementaire enquête Groningen Gaswinning (ondervoorzitter)

Peter Valstar

 • DEF Algemeen defensiebeleid, Toekomstige samenstelling krijgsmacht, nationale en internationale inzet krijgsmacht, internationale zaken, waaronder NAVO en EU-beleid, Kustwacht, MIVD, IGK, MLA, Cyberdomein, Personeelsvoorziening, Materieelvoorziening, Bedrijfsvoering, Veteranenbeleid, Reservisten.
 • LNV Tuinbouw, Kwekersrecht, Visserij

Ruud Verkuijlen

 • J&V Justitieel jeugdbeleid, Raad strafrechttoepassing en jeugdbescherming, Raad Kinderbescherming, Aanpak recidive, preventie
 • J&V Criminaliteitsaanpak Mensenhandel en prostitutie
 • VWS Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke diensttijd

Hatte van der Woude

 • OCW Hoger Onderwijs, wetenschapsbeleid, OCW Leraren: beleid en opleidingen, Duo, RCE, Nationaal Archief; Emancipatie
 • Commissie parlementaire enquête fraude en dienstverlening

Jeroen van Wijngaarden

 • BUZA Europa
 • EZK Gaswinning Groningen, Staatstoezicht Mijnen

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation