Welke onderwerpen horen bij welk Kamerlid?
Portefeuilleverdeling

Dijkhoff

 • Fractievoorzitter
 • Commissie AIVD

Aartsen

 • OCW Cultuur (o.a. Erfgoedinspectie, Bibliotheek en letterenbeleid, monumenten)
 • OCW Media
 • SZW Arbeidsomstandigheden, Inspectie & toezicht

Azmani

 • BZK AIVD/WIV

Becker

 • SZW integratie en inburgering
 • J&V Vreemdelingenzaken/Migratie, IND, COA, DTV, Artikel 1f vluchtelingenverdrag, Grensbewaking in vreemdelingenzaken, Rijkswet Nederlanderschap, Mensenhandel (inclusief mensensmokkel) en prostitutie, Internationaal migratiebeleid

Van den Bosch

 • BZK Interbestuurlijke verhoudingen, Financiën mede-overheden, Gemeentelijke herindelingen, Openbaarheid van bestuur en open data, Arbeidsvoorwaarden collectieve sector, rechtspositie politieke ambtsdragers, Adeldom
 • DEF veteranenbeleid, reservisten

Bosman

 • DEF Algemeen defensiebeleid, Toekomstige samenstelling krijgsmacht, nationale en internationale inzet krijgsmacht, internationale zaken, waaronder NAVO en EU-beleid, Kustwacht, MIVD, IGK, MLA, Cyberdomein, Personeelsvoorziening, Materieelvoorziening, Bedrijfsvoering
 • BZK Koninkrijksrelaties
 • BUZA Verlenging missies inclusief art 100

Dijkstra

 • I&W Weginfrastructuur, Water, Scheepvaart, Luchtvaart

El Yassini

 • SZW Arbeidsmarktdiscriminatie
 • OCW MBO
 • VWS Maatschappelijke diensttijd
 • OCW Groen onderwijs

Van Gent

 • BZK Constitutionele zaken incl. privacy, Verkiezingen, Partijfinanciering, Kiesraad, Hoge colleges van Staat, Huis voor de klokkenluiders
 • J&V Adoptie, Wetgevingskwaliteit, Privaatrecht incl. personen en familierecht, Faillissementswet, Algemene wet bestuursrecht, Wet burgerlijke rechtsvordering, Auteursrecht, Kansspelen, Bescherming persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Internationale Verdragen, Vrijheid van meningsuiting
 • VWS Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers

Van Haga

 • BUHA-OS Internationale handel, OS (incl. sustainable development goals)

Heerema

 • VWS Sportbeleid
 • OCW Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal en beleid passend onderwijs, Lerarenregister, Lerarenbeleid en arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel, Archiefbeleid, Inspectie van het Onderwijs

Hermans

 • VWS Care, WLZ, WMO en mantelzorg, Wijkverpleegkundige zorg, PGB, Kwaliteitsbeleid Care, Toezicht Care & Jeugd, SCP, NZA

Koerhuis

 • BZK Wonen en bouwen, Dienst huurcommissie

Koopmans

 • BUZA Buitenlands beleid
 • BUZA Internationaal cultuurbeleid

Laan

 • J&V Politie, OM, Brandweer, Grensbewaking algemeen, Terrorismebestrijding, NCTV, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Nationale Veiligheid, Cyber security, Drugsbeleid
 • BZK Ruimtelijk ordening (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie)
 • BZK Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, Wet Ruimtelijke Ordening
 • BZK Kadaster

De Lange

 • VWS: Arbeidsmarktbeleid Care & Jeugd, Arbeidsmarktbeleid Cure, Beroepen en opleidingen, GGZ, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, VWS-domein voor Bes-eilanden, Medische biotechnologie.
 • SZW Armoede en schuldhulpverlening

Van der Linde

 • FIN Thesaurie en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet Financieel toezicht, Staatsdeelnemingen
 • SZW Pensioenstelsel
 • BZK Burgemeesterbenoemingen

Lodders

 • LNV Landbouw, Voedselkwaliteit, NVWA
 • FIN Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden van de belastingdienst, financiële verhoudingen tussen rijk en decentrale overheden, Exportkredietverzekeringen en –faciliteiten, Holland Casino en staatsloterij, Muntwezen, Domein Roerende Zaken

Middendorp

 • BZK Rijksdienst, ABD, Informatiesamenleving & overheid en Logius, Identiteit (o.a. paspoort, BRP, RviG), Rijksvastgoedbedrijf en SSO’s (VBR), Verzelfstandigingsbeleid (ZBO, RTW, stichtingen), Beperking regeldruk Burgers, Grensoverschrijdende samenwerking,  Normering topinkomens

Mulder

 • BUZA Europa

Nijkerken

 • SZW Participatiewet (incl. bijstand, WSW)/quotum, Wajong, Kindregelingen, Kinderopvang, ANW, ESF, Re-integratie, SVB, SZW-domein Caribisch Nederland, Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten
 • OCW VVE

Rutte

 • VWS: Cure, Zorgverzekeringswet, Zorgtoeslag en pakketbeheer, Curatieve zorg, Drugs, Toezicht voedselkwaliteit en NVWA, Genees- en hulpmiddelen, Gezondheidsbescherming, Infectieziektebestrijding, Kwaliteitsbeleid, Toezicht, CBG, RIVM, Kennis- en informatiestructuur

Tellegen

 • VWS Medisch ethische vraagstukken

Tielen

 • VWS Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg
 • OCW Hoger Onderwijs, wetenschapsbeleid
 • OCW Leraren: beleid en opleidingen
 • OCW Duo
 • OCW RCE, Nationaal Archief

Veldman

 • EZK Macro-economisch beleid, Europees economische beleid
 • EZK Innovatiebeleid
 • EZK Topsectoren- en industriebeleid
 • EZK Rijksdienst Ondernemend Nederland
 • VWS Preventie, gezondheidsbevordering (leefstijl)

De Vries

 • FIN Rijksbegroting
 • FIN Europees en internationaal monetair beleid
 • Wadden

Weverling

 • LNV Visserij, Natuur, Tuinbouw, Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals, Dierenwelzijn, Kwekersrecht, Dienst Landelijk Gebied
 • EZK Telecom, Post, Agentschap Telecom

Wiersma

 • SZW Algemeen Sociaaleconomisch beleid, Inkomensbeleid, Arbeidsmarktbeleid (o.a. arbeid-zorg), Ontslagregelingen, Arbeidsverhoudingen, Werknemersverzekeringen, AOW, Participatie ouderen, Arbeidsmigratie, UWV
 • OCW Volwasseneducatie (incl. Leven lang leren)

Van Wijngaarden

 • J&V Criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie, Veiligheidshuizen, Wetboek van strafrecht, Wijziging wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Berechtiging ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI, Contact kerkgenootschappen, Raad voor de rechtspraak, Juridische beroepen, Rechtsbestel, Rechtsbijstand, Slachtofferhulp, Sanctiebeleid, Justitieel jeugdbeleid, Aanpak recidive, Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, preventie, Wet rechtelijke organisatie, Verbod verenigingen en financiering, Dienst Justis, CJIB, Raad strafrechttoepassing en jeugdbescherming, Raad Kinderbescherming
 • J&V MH17

Wörsdörfer

 • EZK Mededinging en marktordening, Consumenten, Aanpak regeldruk, MKB, Digitalisering, Europese Structuurfondsen, ATR

Van ’t Wout

 • Vice-fractievoorzitter
 • AZ Koninklijk Huis

Yesilgöz

 • EZK Energiebeleid, Klimaat, Staatstoezicht Mijnen, Nederlands emissieautoriteit
 • OCW Emancipatie,

Ziengs

 • I&W Milieu, Bodem, OV en Spoor, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid, Planbureau leefomgeving
 • Initiatiefwetten Markt & Overheid / drank & Horeca
Heb je een vraag? App ons!