Direct naar de content
Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen
Standpunt geld VVD

Economie en ondernemen

Door in goede tijden zuinig te zijn, kun je een economische crisis aan. Nederland bewijst dat ook nu weer met de steun voor de stijgende energieprijzen. Wij willen uit de crisis komen door de onzekerheid bij huishoudens weg te nemen, de zwaarst getroffen bedrijven te helpen en te zorgen dat Nederland en Europa snel afstappen van Russisch gas. Dat vraagt een sterke overheid die doet wat nodig is. Tegelijkertijd houden we de belastingen zo laag mogelijk. Wij willen vooral belastingverlaging voor de middeninkomens en het mkb. Zij verdienen het om erop vooruit te gaan.

Doe ook wat nodig is
Belastingontwijking en -ontduiking. Oneerlijk gedrag van bedrijven aanpakken.

Sommige bedrijven maken gebruik van ingewikkelde financiële constructies om de belasting te kunnen ontduiken of ontwijken. Zo maken zij wel veel winst, maar doen ze niets terug voor onze samenleving. Dat vinden wij niet eerlijk.

Wij willen dit soort onwenselijke constructies dus aanpakken. Daarnaast maken we internationale afspraken om een minimumniveau van belastingen voor bedrijven te regelen. De opbrengst daarvan gebruiken we voor belastingverlaging voor middeninkomens en het mkb.

Sterke overheid. Het kapitalisme moet soms bijgestuurd worden.

Als liberalen hebben wij altijd gestreden tegen een grote en betuttelende overheid. Tientallen jaren lang leidde dat ook tot economische groei en stijgende welvaart voor mensen. Dat is nog steeds wat we willen bereiken, maar daarvoor moeten we het kapitalisme wel wat bijsturen met een sterke overheid.

De macht van sommige bedrijven is namelijk veel te groot geworden. Zij groeien uit tot monopolies, of behalen enorme winsten zonder iets bij te dragen aan de samenleving. Daar zijn mensen en andere bedrijven de dupe van.

Wij willen dat een sterke overheid als marktmeester optreedt tegen deze uitwassen. Zo beschermen we de grote meerderheid van goedwillende bedrijven tegen oneerlijke concurrentie. In een gezond ondernemingsklimaat zorgen grote en kleine bedrijven samen met hardwerkende mensen voor de economische groei die we zo hard nodig hebben.

Middeninkomens. Steun voor de middeninkomens.

Een brede en sterke middengroep is cruciaal voor een stabiele samenleving. Maar juist de middengroepen hebben het moeilijk. Zeker in deze tijd van stijgende prijzen. Daarom willen wij hen steunen.

De hoogste inkomens profiteren sterker van economische groei en de laagste inkomens kunnen een beroep doen op uitkeringen en toeslagen. De middeninkomens vallen daar vaak net buiten. Zij zien ondertussen wel hun lasten stijgen, terwijl de groei van hun loon of pensioen achterblijft.

Wij kiezen er bewust voor om de middengroepen meer te laten profiteren van de groeiende welvaart en ook te steunen als de kosten te veel stijgen. Daarom verlagen wij de belastingen voor werkenden, gaat de AOW omhoog en remmen we de stijgende energiekosten met het energieplafond en lagere accijns op brandstof. Als de overheid geld overhoudt, willen we daarmee deels de staatsschuld wordt verlaagd en de rest wordt gebruikt voor belastingverlaging voor de middeninkomens en het mkb.

Euro. Voor een stabiele munt.

Handel in Europa levert ons geld en banen op. Het is in het belang van ons handelsland dat we een stabiele euro hebben. Daarvoor is het nodig dat de centrale bank zich richt op het beteugelen van de inflatie, zoals vastgelegd in Europese verdragen.

We kunnen alleen profiteren van de euro als iedereen zich aan de afspraken houdt. Alle landen in de eurozone moeten hun begroting dus op orde hebben. Wij accepteren geen uitzonderingen voor bepaalde landen. Probleemlanden moeten juist harder hun best doen. Afspraken over bezuinigingen en hervormingen moeten daarvoor steviger worden nageleefd en gehandhaafd.

Banken. Strenger toezicht op banken.

We hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de rekening voor falende banken niet meer bij de belastingbetaler terechtkomt. Zo moeten banken inmiddels hogere geldbuffers hebben en is het toezicht strenger geworden. Door de oprichting van de Europese bankenunie komt de rekening van een failliete bank eerst bij investeerders en aandeelhouders te liggen. Voor alle Europese banken gelden dezelfde regels. Dat zorgt voor stabiliteit.

Wij willen dat ondernemers ook op een andere manier aan krediet kunnen komen dan bij de bank. Daarom willen wij moderne alternatieven als crowdfunding, kredietunies en mkb-obligaties en –aandelen de ruimte geven.

Staatsschuld. Staatsschuld op verstandige manier onder controle houden.

Wij vinden dat de staatsschuld onder controle moet blijven. Het is niet eerlijk om onze kinderen en kleinkinderen met een grote schuld op te zadelen, dus kiezen we voor verstandig beleid rond de overheidsfinanciën.

Tijdens de coronacrisis trokken we veel geld uit om ondernemers te helpen en banen overeind te houden. Dit was verstandig en nodig. Doordat de economie zich snel herstelde, viel ook de staatsschuld minder hoog uit. Ook in de energiecrisis helpen we mensen met hoge energiekosten en de zwaarst getroffen bedrijven in het MKB. Ook dat is nu nodig. Tegelijkertijd houden we een blik op de toekomst. We doen wat nodig is om de overheidsfinanciën onder controle te houden.

 

Minder regels. De overheid kan helpen met minder regels.

Ondernemers creëren een bloeiende economie met veel banen. De overheid kan daarbij helpen door te zorgen voor veel minder regels. Veel regels voor bedrijven zijn niet nuttig en zelfs schadelijk voor de economie.Dankzij de ingevoerde mkb-toets betrekken we ondernemers in een vroeg stadium bij nieuwe regels die grote gevolgen voor hen kunnen hebben.

Wij zijn druk bezig met het snijden in het aantal regels, samen met ondernemers. Wij willen extra regels voor het mkb na een vaste termijn automatisch laten vervallen. Zo moeten we bij verlenging steeds weer nadenken of ze nog wel nodig zijn.Ook in gemeenten zijn er veel overbodige regels die ondernemers in de weg zitten. Onze gemeenteraadsfracties pakken deze regels aan, bijvoorbeeld met een lokale mkb-toets.

Start-ups. We zien Nederlandse start-ups de wereld veroveren.

Start-ups bieden Nederland ontzettend veel kansen. Adyen, stil asfalt en de nieuwste apps: mensen hebben er plezier van en het levert nieuwe banen op. Vooral technologische start-ups kunnen heel snel groeien. We zien Nederlandse start-ups de wereldmarkt veroveren. Vaak met producten en diensten die kunnen helpen bij het oplossen van grote problemen, zoals klimaatverandering en het betaalbaar houden van de zorg.

Wij willen dat die fantastische bedrijven in ons land zitten. En wij willen dat ze doorgroeien naar scale-ups, zodat ze mensen een baan bezorgen. Daarom stimuleren we start-ups volop. Zo zijn de regels om kenniswerkers naar Nederland te halen versoepeld. We zorgen voor meer geld en ruimte voor innovatie. We gaan het aantrekkelijker maken om loon te betalen in de vorm van aandelen. We dagen universiteiten en hogescholen uit om hun kennis te delen met deze jonge, ambitieuze ondernemers. Start-ups krijgen ook betere toegang tot onderzoeken en data van publieke kennisinstellingen.

Grote bedrijven. Trots op grote bedrijven als zij bijdragen aan de samenleving.

Bedrijven bestaan er in alle soorten en maten. Ook grote bedrijven zijn heel belangrijk voor onze economie. Ze maken producten en diensten die we allemaal graag kopen. Ze zorgen voor heel veel banen. Ze bezorgen kleine bedrijven en startups opdrachten en dus omzet. En ze doen veel aan onderzoek en vernieuwing. Nederlandse multinationals horen bovendien bij de wereldtop op het gebied van milieubewust en verantwoord ondernemen.

Wij zijn trots op de grote bedrijven die ons kleine landje heeft voortgebracht. Wij zijn bovendien trots dat veel grote bedrijven uit het buitenland ervoor kiezen om zich in Nederland te vestigen. Het vestigingsklimaat in Nederland moet dus aantrekkelijk blijven.

Tegelijkertijd verwachten wij van grote bedrijven dat zij bijdragen aan onze samenleving. Onwenselijke financiële constructies waarmee bedrijven belastingen kunnen ontwijken of ontduiken pakken we aan. We voeren de internationale afspraken om een minimumniveau van belastingen voor deze bedrijven te realiseren met andere EU-landen uit.

Overheidsfinanciën. Huishoudboekje op orde door groei.

In de coronacrisis hebben we heel veel geld uitgegeven om banen en bedrijven te redden. Als de pandemie voorbij is, willen wij de overheidsfinanciën in een rustig en verstandig tempo weer op orde brengen. Daarbij willen wij het economisch herstel niet onnodig schaden. We gaan dus niet direct bezuinigen om tekorten weg te werken. In plaats daarvan stimuleren we ondernemerschap en steunen we de middeninkomens. Uiteindelijk moet het huishoudboekje van de overheid wel weer op orde komen, maar dat willen we bereiken door economische groei.

Zzp.ers. Bewuste zzp’ers helpen de economie vooruit.

Veel mensen kiezen ervoor om zzp’er te worden omdat ze behoefte hebben aan vrijheid en flexibiliteit. Deze ondernemers helpen onze economie vooruit. Daarom willen we de positie van zzp’ers verankeren in de wet. Bovendien moeten zij een eigen permanente plek krijgen in de Sociaal-Economische Raad. Zodat zzp’ers ook daar kunnen meepraten over hun eigen toekomst.

Wij willen dat de wet voorspelbaar en duidelijk is, zodat opdrachtgevers zzp’ers durven in te huren. Tegelijkertijd bestrijden we schijnconstructies waarbij mensen tegen hun wil als zzp’er worden ingezet.

Vangnet

Er moet een beter vangnet voor zzp’ers komen. Daarom komt er een betaalbare basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid, waarbij verzekeraars verplicht moeten zijn iedere zzp’er te accepteren.

Zzp’ers blijven zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw. We maken het makkelijker om dat op een gunstige manier te doen. Maar hoe zelfstandigen voor hun pensioen sparen moet altijd een eigen keuze blijven.

Mkb. Het mkb voorop.

Het mkb is de motor van onze economie. Maar liefst 70% van de werkende Nederlanders heeft er een baan. Wij vinden daarom dat het mkb meer aandacht verdient van de politiek. Ondernemers die nog kampen met coronaschulden moeten lucht krijgen. Sociale diensten en UWV moeten goed samenwerken met ondernemers die personeel zoeken. En er is steun nodig voor de zwaarst getroffen ondernemers in de energiecrisis.

Minder rompslomp

Daarnaast willen wij minder regels en dus minder administratieve rompslomp voor ondernemers. Ook moet het aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen. Zo vinden meer mensen een baan.

Wij willen dat de financiële risico’s bij loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven worden verminderd. Vooral voor kleine ondernemers zijn de financiële risico’s nu te groot. Daarom wordt nu de premie die kleine werkgevers betalen voor het arbeidsongeschiktheidsfonds verlaagd en wordt aan een structurele oplossing gewerkt. Hierdoor zullen mkb-werkgevers sneller mensen in dienst nemen.

Kredieten

Mkb’ers hebben het de laatste jaren moeilijk om leningen te krijgen. Banken zijn bang dat de kleine ondernemers dat geld niet meer terug kunnen betalen. Maar juist omdat ze geen krediet meer kunnen krijgen, komen mkb’ers in de problemen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat de overheid garant staat voor leningen van banken aan het mkb. Dankzij deze regeling (BMKB) durven banken sneller krediet te verlenen en kunnen mkb’ers verder met hun bedrijf. Wij willen deze regelingen de komende jaren verbeteren en uitbreiden.

Ondernemers. Ondernemers zo veel mogelijk ruimte geven.

Van een bloeiende economie profiteren we allemaal: het zorgt voor banen en vooruitgang. Daardoor kunnen we belangrijke dingen als zorg, onderwijs en defensie betalen. Het zijn ondernemers die de Nederlandse economie laten bloeien. Daarom willen we hen de ruimte geven.

Wij willen zo min mogelijk regels, want die staan ondernemers alleen maar in de weg. Wij willen lage belastingen. Voor mensen, maar ook voor bedrijven. Wij willen dat ondernemingen makkelijker kredieten kunnen krijgen om te investeren in personeel of apparaten. Minder regels en lage lasten zorgen ervoor dat ondernemers de kans krijgen om te innoveren.

Economie. Een sterke overheid voor een gezonde economie.

De economie: er wordt veel over gepraat, zeker in de politiek. Maar meestal gaat het dan over cijfers, en niet over mensen. Terwijl de economie júist over mensen gaat.

Als je het kort samenvat, dan is de economie de manier waarop we met z’n allen geld verdienen. Om belangrijke dingen als zorg en veiligheid te kunnen betalen. Maar voor ons is de economie meer dan dat. Voor ons staat de economie voor vrijheid. De vrijheid van ondernemers bijvoorbeeld, om hun zaak op te bouwen en uit te breiden. Niet alleen om hun eigen geld te verdienen, maar ook om iets terug te doen voor de samenleving en banen te creëren. Banen die er weer voor zorgen dat heel veel mensen, heel veel gezinnen, de dingen kunnen doen die zij leuk en belangrijk vinden. De economie geeft je dus eigenlijk de vrijheid om het maximale uit je leven te halen.

 

Die vrijheid is de reden dat wij de economie zo belangrijk vinden. Daarom willen wij dat een sterke overheid de economie ondersteunt en bijstuurt als dat nodig is. Daarom hameren wij erop dat middeninkomens erop vooruitgaan. Daarom willen wij lagere belastingen. Omdat de economie mensen de kans geeft om hun leven steeds iets beter te maken.

Belasting op spaargeld. Kleine spaarders betalen minder belasting.

Mensen bouwen meestal een vermogen op door hard te werken en goed te sparen. Over dat geld is dus al belasting betaald. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat over een groter deel van het spaargeld geen vermogensbelasting hoeft te worden betaald: de vrijstelling gaat van 30.000 naar 57.000 euro. Daar profiteren kleine spaarders en gezinnen van.

Lange tijd ging de vermogensbelasting uit van een verzonnen rendement. Dat hoge rendement kunnen mensen met de huidige spaarrente echter nooit halen. Daarom willen wij toe naar een eerlijk systeem, waarin je alleen belasting betaalt over het rendement dat je ook echt behaald hebt.

Banen Ondernemers creëren banen, de overheid maakt dat aantrekkelijk.

Vroeger had je een baan voor het leven, tegenwoordig maak je in je leven verschillende banen mee. Wij willen niet blijven hangen in het verleden. Het is nu eenmaal zo dat mensen niet meer hun hele leven bij één werkgever blijven. Het gaat erom dat er banen zijn en mensen de vrijheid hebben om te kiezen waar en hoe zij werken.

Die banen worden niet door de overheid gemaakt, maar door ondernemers. De overheid kan het voor die ondernemers wél zo aantrekkelijk mogelijk maken om personeel aan te nemen.

Daarom willen wij de risico’s voor werkgevers beperken en de belasting omlaag brengen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat werkgevers minder premie betalen als ze mensen in vaste dienst nemen. Daarnaast willen we dat de financiële risico’s bij loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven worden verminderd. Vooral voor kleine ondernemers zijn de financiële risico’s nu te groot. Daarom wordt nu de premie die kleine werkgevers betalen voor het arbeidsongeschiktheidsfonds verlaagd en wordt aan een structurele oplossing gewerkt. Hierdoor zullen mkb-werkgevers sneller mensen in dienst nemen.

Inkomstenbelasting. Meer overhouden van wat je verdient.

Wij vinden dat werken altijd moet lonen. Van het geld dat je zelf hebt verdiend, hoor je zo veel mogelijk over te houden. Zo kun je zelf kiezen waaraan je het wilt uitgeven. Daarom verlagen wij de inkomstenbelasting, met name voor de middengroepen.

Een lagere inkomstenbelasting is ook goed voor de economie, omdat mensen en bedrijven dan meer geld hebben om uit te geven. Bovendien zorgt het voor banen: voor werkgevers wordt het gemakkelijker om iemand in dienst te nemen. En omdat werk loont, zullen ook meer mensen aan de slag willen.

Om specifiek mensen met een middeninkomen te steunen, hebben wij bijvoorbeeld de arbeidskorting verhoogd en willen we een fulltime-werkbonus invoeren. Daarnaast willen we het belasting- en toeslagenstelsel vereenvoudigen, zodat meer werken meer gaat lonen.

Belastingen. Tijd om de belastingen voor middengroepen te verlagen.

Nederlanders verdienen hun geld door hard te werken. Zij verdienen het ook om zelf te beslissen wat ze met dat geld doen. Wij willen dat de overheid alleen geld uitgeeft aan noodzakelijke dingen. Daardoor kunnen de belastingen omlaag, zodat mensen de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken. Daarnaast willen we het belastingstelsel eenvoudiger maken, zodat het weer voor iedereen begrijpelijk wordt en werken meer loont.

Wij vinden dat met name de middeninkomens en het mkb aan de beurt zijn voor lagere belastingen. Daarom gaat bijvoorbeeld de arbeidskorting fors omhoog en wordt het mkb meer ondersteund, bijvoorbeeld voor loondoorbetaling bij ziekte. Om meer werken nu al meer te belonen willen we een fulltime-werkbonus invoeren.

Kenniswerkers. Toptalenten zijn van harte welkom.

Toptalenten uit het buitenland zijn van harte welkom in Nederland. Sterker nog, wij willen ze uitnodigen om hierheen te komen. Dankzij de komst van deze mensen kunnen onze bedrijven op het allerhoogste niveau meedoen. Daar profiteren we allemaal van. We willen dat het makkelijker wordt voor bedrijven en instellingen om kenniswerkers naar Nederland te halen. Daarbij gebruiken we een puntensysteem, waarin het inkomen, het opleidingsniveau, de werkervaring en de taalvaardigheid van de kenniswerker worden meegewogen.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation