Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Defensie en buitenland

Een sterke Europese Unie is goed voor Nederland. De EU moet doen waar ze goed in is: het oplossen van problemen die landen niet in hun eentje aankunnen. Naar de rest van de wereld kijken wij met een realistische blik. Onze geweldige militairen zijn er primair om het NAVO-grondgebied veilig te houden. Daarnaast sturen wij hen alleen op missies die de Nederlandse belangen verdedigen. We willen onze economische afhankelijkheid van China verminderen. Met andere landen maken we goede afspraken over vrijhandel om onze toegang tot kritieke grondstoffen te verbeteren. Wat betreft ontwikkelingssamenwerking geven we ons geld uit waar het daadwerkelijk impact heeft en gaan we prioriteren.

Word lid
Defensie. Nederland veilig houden.

Defensie is een van de belangrijkste taken van de overheid. Zonder veiligheid is er ook geen vrijheid. Onze krijgsmacht is onmisbaar voor die veiligheid. De afgelopen jaren hebben we veel geld in defensie gestoken. Daarmee voldoen we de komende jaren aan de afspraak binnen de NAVO om twee procent van de economie aan defensie te besteden. We willen dat blijven volhouden, door die NAVO-norm in de wet vast te leggen.

Ons leger heeft als belangrijkste taak het beschermen van het Nederlandse grondgebied en dat van onze bondgenoten. Daarom zijn er Nederlandse militairen in Roemenië en Litouwen, richting de grens van de NAVO met Rusland. Daarnaast helpt ons leger in de strijd tegen terroristen, bijvoorbeeld door in Irak militairen te trainen die tegen Islamitische Staat vechten.

De NAVO is de beste bescherming van Nederland. Het bondgenootschap staat voor ons klaar als het nodig is. Maar we kunnen niet alles aan de Amerikanen overlaten. Daarom moeten Europese landen ook samen militairen op missie kunnen sturen.

Europese Unie. Een slagvaardig machtsblok.

De EU is hét middel om Nederlandse belangen te behartigen in een onveilige wereld met rivaliserende grootmachten. Daarom willen we haar geopolitieke slagkracht vergroten. De EU is al het grootste handelsblok ter wereld. We willen dat de EU vaker en effectiever haar rol op het geopolitieke toneel opeist om ons veilig te houden, door middel van sancties en het intrekken van handelsvoordelen.

Als we willen dat de EU sterk naar buiten kan optreden, moet het ook intern op orde zijn. Daarom houden we vast aan strenge eisen voor de toetreding van nieuwe lidstaten en willen we dat alle lidstaten een degelijke begroting hebben. Daarnaast moeten lidstaten hun rechtsstaat intact houden en indien nodig versterken. Sterke, weerbare rechtsstaten zijn nodig om ongewilde invloeden van buitenaf te weerstaan. Ze zijn essentieel voor een functionerende democratie. We mogen in de hele EU geen concessies doen op zaken als vrije media, onafhankelijke rechtspraak en de bescherming van minderheden.

Wereld. Een realistisch buitenlandbeleid.

In verschillende delen van de wereld wordt er hevig gevochten of kan het op ieder moment misgaan. Wij willen dat Nederland een realistisch buitenlandbeleid voert. Als klein land kunnen wij de wereld niet redden. Daarom is het belangrijk dat wij onszelf en onze bondgenoten beschermen tegen militaire dreigingen, en economisch minder afhankelijk worden van China. De Russische afsluiting van gas laat zien hoe risicovol de afhankelijkheid van onbetrouwbare landen is.

We zetten onze krijgsmacht nu vooral in voor de bescherming van het NAVO-grondgebied. Ook trainen we Oekraïense militairen. Daarnaast doen wij alleen mee aan militaire missies die in het Nederlandse belang zijn. Bijvoorbeeld missies die de opkomst van gevaarlijke terroristische groeperingen tegengaan of voorkomen dat er ooit weer oorlog op de Balkan uitbreekt. Wij lopen niet weg voor samenwerking met onaangename regeringen, als het alternatief dat op de loer ligt nog veel erger is.

EU-uitbreiding. Strikt en fair.

De EU moet slagvaardig en bestuurbaar blijven. Daarom zijn de Kopenhagencriteria en specifiek de staat van de rechtsstaat leidend bij de beslissing of een land lid mag worden. Ook moeten kandidaat-lidstaten hun visumbeleid en hun buitenlandbeleid in lijn met de EU brengen. Grote uitbreidingen zullen ook gepaard moeten gaan met hervormingen van de EU zelf. Anders wordt zij onbestuurbaar.

Oekraïne. Volledige steun voor vrijheid en veiligheid.

De Russische aanval op Oekraïne in februari 2022 was niet alleen een verschrikkelijke misdaad, maar ook een grote bedreiging voor onze veiligheid. Een Russische overwinning accepteren zou betekenen dat we ons erbij neerleggen dat het ene land het andere land kan veroveren. Daarnaast zou de Russische militaire macht richting ons opschuiven, naar het hart van Europa.

Daarom is het belangrijk dat wij de dappere Oekraïners steunen in hun strijd om vrijheid, waarmee ze ook onze veiligheid verdedigen. Daarom leveren we wapens, trainen we Oekraïense militairen, en stellen we zware sancties in tegen Rusland. Ook vangen we Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk op. De VVD is voor opvang van vluchtelingen in de regio. Dit keer zijn wij de regio.

Oekraïne werd recent een kandidaat-lidstaat van de EU en mag lid worden van de EU als het voldoet aan alle toetredingscriteria.

Rusland. Krachtige bescherming tegen een misdadig regime.

De Russische aanval op Oekraïne die in februari 2022 begon laat zien dat het huidige Rusland onbetrouwbaar en gevaarlijk is.

Het huidige Russische regime pleegt gruwelijke oorlogsmisdrijven op het Europese continent, probeert een land in het hart van Europa te veroveren, en gebruikt de levering van aardgas als chantagemiddel.

Daarom is het zaak dat wij Oekraïne zo goed mogelijk steunen in de strijd tegen Rusland, met zware sancties de Russische economie en oorlogsindustrie schade toebrengen, en via een versterking van onze eigen defensie het NAVO-grondgebied beschermen.

 

MH17. De daders van deze aanslag mogen hun straf niet ontlopen.

De verschrikkelijke ramp met de MH17 heeft Nederland heel diep geraakt. Het door Nederland geleide onderzoeksteam heeft duidelijk aangetoond wat er precies is gebeurd. Drie verdachten zijn door de rechtbank tot levenslang veroordeeld. We zullen ons ervoor blijven inzetten dat deze mensen ooit daadwerkelijk hun straf uitzitten. Daarnaast willen we dat Rusland via het internationaal recht aansprakelijk wordt gesteld, zodat het land zijn kwalijke rol niet meer kan ontkennen.

China. Minder afhankelijk zijn.

China houdt de eigen markt gesloten, terwijl Chinese bedrijven met oneerlijke staatssteun de concurrentie aangaan met ondernemers in Europa. Het land intimideert buurlanden en spioneert in de rest van de wereld.
Wij willen dat Chinese bedrijven geen oneerlijke concurrentie meer vormen voor onze ondernemers. Daarom willen we ze van de Europese markt weren of heffingen opleggen, totdat eerlijke handel mogelijk is. En we willen minder afhankelijk van China zijn voor producten en grondstoffen, zodat het land ons niet onder druk kan zetten.

Daarnaast willen we de (cyber)spionage van China aanpakken. Dat doen we door de inlichtingendiensten te versterken, spionage strafbaar te stellen, en een verplichte registratie in te voeren voor mensen die voor een buitenlandse mogendheid werken.

Handel. Strategisch handeldrijven.

We willen minder afhankelijk worden van China. Dat doen we door handel te drijven met landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië en daarmee betere toegang tot kritieke grondstoffen te krijgen.

De Nederlandse economie bestaat voor 25% uit handel. Juist in deze tijden van geopolitieke onrust moet de EU de banden met bevriende landen versterken door middel van handelsakkoorden. Wij zijn daarom enorm blij met de handelsakkoorden die in Europees verband worden gesloten. Zulke verdragen zijn cruciaal voor het behoud van onze vrijheid, veiligheid en welvaart.

Ontwikkelingssamenwerking. Hulp met impact.

We willen ontwikkelingsrelaties onder een vergrootglas houden en waar dat mogelijk is afbouwen. We kijken naar wat nodig is, niet naar vaste percentages. Er is geld beschikbaar voor hulp bij grote rampen en we willen investeren in opvang in de regio.

We zoeken graag Europese samenwerking op. Als we onze ontwikkelingsgelden in Europees verband besteden, zorgen we voor meer impact. Europese ontwikkelingsgelden en handelsakkoorden moeten bovendien vaker worden ingezet in ons eigen belang. Ze kunnen helpen om de grondoorzaken van migratie naar Europa weg te nemen, onze toegang tot grondstoffen te verbeteren en om andere Europese geopolitieke belangen te behartigen.

Veteranen. Erkenning en de beste zorg.

Veteranen hebben vaak met gevaar voor eigen leven de Nederlandse belangen verdedigd. Sommige veteranen betalen daarvoor een hoge prijs. Zij verdienen stuk voor stuk erkenning, waardering en respect voor wat zij hebben gedaan.

Daarom is het belangrijk dat veteranen ongeacht hun leeftijd de allerbeste zorg en nazorg krijgen, als zij dat nodig hebben. Dat is over het algemeen goed geregeld. Wel moet er meer maatwerk komen voor de groep die nu tussen wal en schip valt of die extra kwetsbaar is, zoals een deel van de Uruzganveteranen. Daarnaast willen we dat veteranen die smartengeld ontvangen daarover geen belasting hoeven te betalen.

Militaire missies. Onze militairen komen op voor onze belangen.

Door de dreiging van Rusland is de belangrijkste taak van Defensie nu agressie tegen het NAVO-grondgebied afschrikken. Daarnaast hebben onze militairen een belangrijke taak bij het trainen van hun Oekraïense collega’s.

Bij missies in de rest van de wereld zijn we terughoudend. Nederland is jarenlang militair actief geweest in Afghanistan en Mali, maar dit heeft uiteindelijk weinig opgeleverd. Pogingen om ontwikkelingslanden naar onze wens op te bouwen verlopen vaak teleurstellend.
Toch zijn sommige missies wel nodig. Bijvoorbeeld om een terreurgroep als ISIS te bestrijden of te voorkomen dat er weer oorlog uitbreekt op de Balkan.

We moeten helaas accepteren dat oorlogvoering risico’s met zich meebrengt. Het is niet mogelijk om te bombarderen met de garantie dat er geen burgerslachtoffers vallen. Vanzelfsprekend doen we er wel alles aan om dat te voorkomen.

Dienstplicht. Vrijwillig een jaar in dienst.

De Russische aanval op Oekraïne heeft laten zien dat we in Nederland onze verdedigingsplannen moeten moderniseren. Niet omdat we ze willen gebruiken, maar wel om voorbereid te zijn op zwarte scenario’s.

Daarom willen wij dat Defensie alle jongeren een enquête toestuurt, naar Zweeds voorbeeld. Dan kan Defensie de huidige opkomstplicht in oorlogstijd meer gericht activeren, mocht het ooit onverhoopt nodig zijn. Want Defensie heeft dan behoefte aan mensen met specifieke kennis of vaardigheden, en niet aan grote aantallen achttienjarigen die zich bij de kazernepoorten melden.

Geschikte en gemotiveerde jongeren kunnen in vredestijd op vrijwillige basis direct al een jaar in dienst. Daarna kunnen zij ook langer blijven, als beroepsmilitair of reservist. Dit past ook bij wat de NAVO van ons vraagt, namelijk dat wij de inzetbaarheid en slagkracht van onze huidige eenheden vergroten. Daarvoor heeft Defensie gemotiveerde mensen nodig die zelf graag bij de krijgsmacht willen werken.

Confidental Infomation