Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Defensie en buitenland

Een sterke Europese Unie is goed voor Nederland. Europa moet doen waar het goed in is: het oplossen van problemen die landen niet in hun eentje aankunnen. Naar de rest van de wereld kijken wij met een realistische blik. Onze geweldige militairen zijn er primair om het NAVO-grondgebied veilig te houden. Wij sturen hen alleen op missies die de Nederlandse belangen verdedigen. Daarnaast willen wij onze economische afhankelijkheid van China verminderen, en met andere landen goede afspraken maken over vrijhandel. Dat is goed voor ons, maar ook voor arme landen. De uitgaven aan ontwikkelingshulp kunnen wat ons betreft omlaag, en wat overblijft kunnen we inzetten om in landen rondom Europa onze belangen te beschermen.

Doe ook wat nodig is
Oekraïne. Wij blijven Oekraïners steunen.

De Russische aanval op Oekraïne in februari 2022 was niet alleen een verschrikkelijke misdaad, maar ook een grote bedreiging voor onze veiligheid. Een Russische overwinning accepteren zou betekenen dat we er ons bij neerleggen dat het ene land het andere land kan veroveren. Daarnaast zou de Russische militaire macht richting ons opschuiven in het hart van Europa.

Daarom is het belangrijk dat wij de dappere Oekraïners steunen in hun strijd om vrijheid, waarmee ze ook onze veiligheid verdedigen. Daarom leveren we wapens en stellen we zware sancties in tegen Rusland. Ook vangen we Oekraïense oorlogsvluchtelingen zo goed mogelijk op.

 

China. Wij willen geen oneerlijke concurrentie meer.

We hebben lang verwacht en gehoopt dat de economische groei van China positief zou uitpakken voor de rest van de wereld. Dat China zijn markt zou openstellen voor buitenlandse bedrijven en zich op het wereldtoneel verantwoordelijker zou gedragen.

Helaas is dat niet gebeurd. China houdt de eigen markt gesloten, terwijl Chinese bedrijven met oneerlijke staatssteun de concurrentie aangaan met ondernemers in Europa. Het land intimideert buurlanden en spioneert er in de rest van de wereld op los.

Wij willen dat Chinese bedrijven geen oneerlijke concurrentie meer vormen voor onze ondernemers. Daarom willen we ze van de Europese markt weren of heffingen opleggen, totdat eerlijke handel mogelijk is. Ook willen we onze afhankelijkheid van China, bijvoorbeeld voor grondstoffen, verminderen. Dan kan China ons niet onder druk zetten zoals Rusland dat met gas doet.

Daarnaast willen we de (cyber)spionage van China aanpakken. Dat doen we door de inlichtingendiensten te versterken, spionage strafbaar te stellen, en een verplichte registratie in te voeren voor mensen die voor een buitenlandse mogendheid werken.

Ontwikkelingssamenwerking. We kunnen arme landen beter helpen via vrijhandel.

Wij willen minder geld besteden aan ontwikkelingshulp. Wat overblijft aan geld voor ontwikkelingshulp willen we strategisch besteden. In ieder geval kunnen we arme landen veel beter helpen via vrijhandel. Dat zorgt voor banen en economische groei, waardoor mensen in deze landen zelf geld verdienen.

Voor echte noodhulp, bijvoorbeeld na een ramp, willen we extra geld uittrekken.

Ook voor opvang van vluchtelingen in de regio en voor het verbeteren van grensbewaking willen we betalen, als dat ook in ons eigen belang is. Dat gaat dus vooral om de gebieden rondom Europa. We willen landen belonen als ze meewerken aan de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en aan de opvang van vluchtelingen. Hulp aan landen die tegenwerken, moet juist worden stopgezet.

Ontwikkelingssamenwerking is overigens niet alleen een taak van de overheid. Er zijn genoeg organisaties waar mensen zelf vrijwillig geld aan kunnen geven.

Vrijhandelsverdragen. Vrijhandelsverdragen zorgen voor welvaart, vrede en vrijheid.

Vrijhandelsverdragen zorgen voor welvaart, vrede en vrijheid. Nederlandse ondernemers hebben er baat bij dat zij ook in het buitenland zonder hindernissen zaken kunnen doen.

Binnen de EU hebben we dat al zeer succesvol geregeld. Het is een goede zaak dat de EU zich ook inzet voor vrije handel met andere landen. Juist nu in deze tijden van geopolitieke onrust moet de EU zich steviger verbinden met bevriende landen door middel van vrijhandelsakkoorden. Wij zijn daarom blij met de vele vrijhandelsverdragen die de EU sluit, van Canada tot Mexico. Nieuwe afspraken met de Verenigde Staten juichen wij ook toe. Daar profiteren niet alleen grote bedrijven van, maar juist ook kleine ondernemers en mensen die een baan zoeken.

Wij willen dat bedrijven hier alleen ongehinderd zaken kunnen doen als onze ondernemers in hun land dezelfde rechten hebben. Zo wordt bijvoorbeeld de handel met China eerlijker. Een handelsverdrag is de beste manier om die eerlijke handel te bereiken.

Veteranen. Veteranen verdienen erkenning, waardering en respect.

Veteranen hebben vaak met gevaar voor eigen leven de Nederlandse belangen verdedigd en sommigen van hen betalen daarvoor een hoge prijs. Zij verdienen stuk voor stuk erkenning, waardering en respect voor wat zij hebben gedaan.

Daarom is het belangrijk dat veteranen ongeacht hun leeftijd de allerbeste zorg en nazorg krijgen, als zij dat nodig hebben. Daar is al aan gewerkt, maar wij willen deze zorg verder verbeteren. Wij willen dat alle veteranen de weg naar goede zorg vinden. Daarom moet het speciale Veteranenloket bekender worden. Daarnaast willen we dat gewond geraakte veteranen een fatsoenlijk invaliditeitspensioen ontvangen. Dat is lange tijd te laag geweest, maar gelukkig komt daar extra geld bij.

Wij willen dat Defensie met bedrijven waar we materieel inkopen afspraken maakt over banen voor veteranen. Zo kunnen we veteranen die geen militaire functie meer kunnen vervullen helpen bij het vinden van nieuw werk.

Militaire missies. Onze militairen komen op voor onze belangen.

Door de dreiging van Rusland is de belangrijkste taak van Defensie nu agressie tegen het NAVO-grondgebied afschrikken. Daarnaast stuurt Nederland al tientallen jaren militairen op missie in diverse delen van de wereld. Zulke missies zijn soms de enige manier om terreurgroepen te bestrijden of voor onze belangen op te komen. Onze mensen vervullen daarbij vooral een militaire rol, door zelf te vechten of door lokale troepen te trainen. Wederopbouw en verdere ontwikkeling zijn niet hun belangrijkste verantwoordelijkheid.

We moeten helaas accepteren dat oorlogvoering risico’s met zich meebrengt. Het is niet mogelijk om te bombarderen met de garantie dat er geen burgerslachtoffers vallen. Vanzelfsprekend doen we er wel alles aan om dat te voorkomen.

Het heeft onze voorkeur als de missie waaraan Nederland deelneemt gesteund wordt door een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Maar we laten ons niet in een dwangbuis stoppen: als mensen op gruwelijke wijze worden vermoord of gemarteld, of als onze eigen veiligheid en belangen in gevaar zijn, moeten we kunnen optreden zonder zo’n mandaat.

Defensie. Zonder veiligheid is er ook geen vrijheid.

Defensie is een van de belangrijkste taken van de overheid. Zonder veiligheid is er ook geen vrijheid. Onze krijgsmacht is onmisbaar voor die veiligheid. De afgelopen jaren hebben we veel geld in defensie gestoken. De komende jaren doen we daar nog een schep bovenop. Zo houden we ons aan de afspraak die we met onze bondgenoten in de NAVO gemaakt hebben.

Ons leger heeft als belangrijkste taak het beschermen van het Nederlandse grondgebied en dat van onze bondgenoten. Daarom zijn er Nederlandse militairen in Litouwen, aan de grens van de NAVO met Rusland. Daarnaast helpt ons leger in de strijd tegen terroristen, bijvoorbeeld door in Irak militairen te trainen die tegen Islamitische Staat vechten.

De NAVO is de beste bescherming van Nederland. Het bondgenootschap staat voor ons klaar als het nodig is. Maar we kunnen niet alles aan Amerika overlaten. Daarom moeten Europese landen ook samen militairen op missie kunnen sturen.

Rusland. Een vuist, een spierbal en een uitgestoken hand.

De Russische aanval op Oekraïne die in februari 2022 begon laat zien dat er met het huidige Rusland niet op een betrouwbare manier samen is te werken.

Het huidige Russische regime pleegt gruwelijke oorlogsmisdrijven op het Europese continent, probeert een land in het hart van Europa te veroveren, en gebruikt de levering van aardgas als chantagemiddel.

Daarom is het zaak dat wij Oekraïne zo goed mogelijk steunen in de strijd tegen Rusland, met zware sancties de Russische economie en oorlogsindustrie schade toebrengen, en via een versterking van onze eigen defensie het NAVO-grondgebied beschermen.

Internationaal recht. Altijd het Nederlandse belang bekijken.

Nederland moet zich altijd uitspreken voor recht en veiligheid. Dat betekent niet dat we automatisch alle internationale verdragen ondertekenen die ergens zijn bedacht. We willen dat bij ieder verdrag wordt bekeken of het in het Nederlandse belang is.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moet zich alleen bemoeien met de klassieke mensenrechten. Steeds vaker wordt geprobeerd iets als een mensenrecht te bestempelen. Dat verzwakt de bescherming van de echte mensenrechten.

Wereld. Een realistisch buitenlandbeleid.

In verschillende delen van de wereld wordt er hevig gevochten of kan het op ieder moment misgaan.  Wij willen dat Nederland een realistisch buitenlandbeleid voert. Als klein landje kunnen wij de wereld niet redden. Daarom is het belangrijk dat wij onszelf en bondgenoten beschermen tegen militaire dreigingen, en economisch minder afhankelijk worden van China. De Russische afsluiting van gas laat zien hoe risicovol de afhankelijkheid van onbetrouwbare landen is.

We zetten onze krijgsmacht nu vooral in voor de bescherming van het NAVO-grondgebied. Daarnaast doen wij alleen mee aan militaire missies die in het Nederlandse belang zijn. Bijvoorbeeld missies die zorgen voor stabiliteit in de landen rond Europa, de opkomst van gevaarlijke terroristische groeperingen tegengaan en enorme vluchtelingenstromen voorkomen. En wij lopen niet weg voor samenwerking met onaangename regeringen, als het alternatief dat op de loer ligt nog veel erger is.

Uitbreiding EU. Voorwaarden voor toetreding strenger toepassen.

In de eerste 10 jaar van deze eeuw zijn er veel landen lid geworden van de Europese Unie. Daar zaten ook landen bij die op dat moment nog niet aan alle voorwaarden voldeden. Toen ze eenmaal binnen waren, bleken ze minder enthousiast om door te gaan met hervormen.

We moeten niet blind zijn voor de complicaties van de oorlog in Oekraïne en de toenemende Chinese en Russische invloed op niet EU-landen in de regio, maar wij willen nog steeds dat de toetredingsvoorwaarden strenger worden toegepast en na toetreding goed in de gaten worden gehouden. Dankzij ons worden mogelijke nieuwe lidstaten nu strenger gecontroleerd dan ooit en is er in het hele proces veel meer aandacht voor de rechtsstaat. Bovendien moet niet alleen de nieuwe lidstaat, maar ook de EU zelf er voortaan klaar voor zijn.

De gesprekken tussen de EU en Turkije zijn al tientallen jaren bezig, zonder resultaat. Het land voldoet niet aan de voorwaarden, is voortdurend op oorlogspad, respecteert de mensenrechten niet, daagt Griekenland uit met marineschepen en wil Cyprus niet erkennen. Er is dus absoluut geen sprake van een EU-lidmaatschap van Turkije. Wij willen dat de EU zich nu op een andere manier van samenwerken richt, zoals een vrijhandelsakkoord.

Europa. De Europese Unie moet de grote problemen oplossen.

De Europese Unie moet de grote problemen oplossen die landen niet alleen kunnen aanpakken. Zo kan de EU effectieve economische sancties tegen vijandige regimes invoeren, migratiedeals sluiten met Afrikaanse landen en oneerlijke handel door China bestraffen. De interne markt van de EU versterkt onze economie, levert ons banen op en versterkt onze positie tegenover derde landen.

Landen die lid zijn van de EU moeten zich aan de regels houden die we hebben afgesproken. Dat betekent dat ze hun begrotingen op orde moeten hebben en onafhankelijke rechters hun werk moeten laten doen.

Wij zijn tegen een Europees leger, want wij willen zelf besluiten of en waarheen wij onze militairen uitzenden. Maar Europese landen moeten wel meer samenwerken en meer uitgeven aan defensie. Hoewel de VS een belangrijke bondgenoot zijn en blijven, kunnen we er niet van uitgaan dat de Amerikanen alles oplossen. Het is goed dat de EU vaker haar economische macht gebruikt, bijvoorbeeld door zware sancties in te stellen tegen Rusland voor het starten van de verwerpelijke oorlog tegen Oekraïne.

Wij willen niet dat de EU zich bemoeit met zaken die landen prima zelf kunnen regelen, zoals de pensioenen. We willen ook geen Europese belastingen. De EU hoeft alleen maar in te springen waar nodig, als lidstaten het beter niet alleen kunnen doen.

MH17. De daders van deze aanslag mogen hun straf niet ontlopen.

De verschrikkelijke ramp met de MH17 heeft Nederland heel diep geraakt. Het door Nederland geleide onderzoeksteam heeft duidelijk aangetoond wat er precies is gebeurd. Nu is het zaak ervoor te knokken dat de daders van deze aanslag hun straf niet ontlopen. Hoewel wij net zo ongeduldig zijn als iedereen, willen wij dat de rechtszaak in alle rust en zorgvuldigheid kan worden afgerond.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation