Direct naar de content
Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen
Standpunt werk VVD

Werk en zekerheid

Banen worden niet gecreëerd door de overheid, maar door ondernemers. Wij willen grote en kleine bedrijven daarom de ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn. Wij verwachten wel dat ze iets terug doen voor de samenleving. Onze arbeidsmarkt moet moderner worden. We willen mensen stimuleren om aan het werk te gaan of meer te werken. Dat doen we door werken lonender te maken, bijvoorbeeld met een extra bonus voor meer werken. Zo blijven we er ook voor zorgen dat er een fatsoenlijk vangnet is voor wie dat echt nodig heeft.

Doe ook wat nodig is
Schulden. Mensen helpen om uit de problemen te komen.

Het aantal mensen met problematische schulden neemt toe. Wij willen die mensen helpen om uit de problemen te komen.

Daarom bieden we om te beginnen ademruimte. Samen met een hulpverlener krijgen mensen de kans om alles op en rij te zetten. Schuldhulpverleners krijgen daarom de wettelijke mogelijkheid om iemands schuld twee maanden te bevriezen.

We verruimen de toegang tot schuldhulptrajecten. Bij schuldhulptrajecten willen wij wel meer bescherming en compensatie van kleine schuldeisers, zoals mkb’ers. Zij moeten, samen met zzp’ers, beter toegang krijgen tot hun geld bij een faillissement. Als de overheid een van de schuldeisers is, willen wij dat zij gaat meewerken en meebetalen aan het schuldhulptraject.

Kinderen verdienen bescherming tegen de verkeerde keuzes van hun ouders. Daarom willen wij dat het betalen van kinderalimentatie daarom vóór het aflossen van de schulden gaat.

Minimumloon. Een hoger minimumloon.

Wij willen dat werken loont, ook voor mensen met een lager inkomen. Daarom verhogen we het minimumloon aanzienlijk. Hierdoor stijgen de uitkeringen ook. We houden werken lonender door ook de belasting op arbeid te verlagen.

 

 

Middeninkomens. Steun voor de middeninkomens.

Een brede en sterke middengroep is cruciaal voor een stabiele samenleving. Maar juist de middengroepen hebben het moeilijk. Zeker in deze tijd van stijgende prijzen. Daarom willen wij hen steunen.

De hoogste inkomens profiteren sterker van economische groei en de laagste inkomens kunnen een beroep doen op uitkeringen en toeslagen. De middeninkomens vallen daar vaak net buiten. Zij zien ondertussen wel hun lasten stijgen, terwijl de groei van hun loon of pensioen achterblijft.

Wij kiezen er bewust voor om de middengroepen meer te laten profiteren van de groeiende welvaart en ook te steunen als de kosten te veel stijgen. Daarom verlagen wij de belastingen voor werkenden, gaat de AOW omhoog en remmen we de stijgende energiekosten met het energieplafond en lagere accijns op brandstof. Als de overheid geld overhoudt, willen we daarmee deels de staatsschuld wordt verlaagd en de rest wordt gebruikt voor belastingverlaging voor de middeninkomens en het mkb.

Participatiesamenleving. Een samenleving is het mooist als mensen er zelf iets van maken.

Een samenleving is het mooist als mensen er zelf iets van maken. Wij willen een sterke overheid die zorgt voor bescherming, eerlijke markten en goede publieke voorzieningen, zoals onderwijs en wegen. Maar gelukkig bewijzen Nederlanders iedere dag dat zij de overheid voor veel dingen helemaal niet nodig hebben. Zij zorgen voor zichzelf en geven om een ander. Niet omdat het moet, maar omdat ze het zelf willen.

Natuurlijk kunnen mensen niet alles helemaal zelf oplossen. Maar in heel veel gevallen kunnen ze dat wel. En dat doen Nederlanders dan ook, voor zichzelf en voor elkaar. De lijst met voorbeelden is eindeloos. Vrijwilligers die helpen in een verpleeghuis. Buurtbewoners die meedenken over de beste plek voor vluchtheuvels. Ouders die de school helpen om kinderen luisvrij te houden.

Wij hebben dit ooit de ‘participatiesamenleving’ genoemd. We hadden het ook gewoon ‘Nederland’ kunnen noemen.

AOW. Wij willen ook AOW in de toekomst kunnen betalen.

Als je je hele leven hard hebt gewerkt, verdien je een goede oudedagsvoorziening. Dat geldt niet alleen voor de mensen die al gepensioneerd zijn, maar ook voor de mensen die op dit moment werken. Wij willen ook hun AOW in de toekomst kunnen betalen. Dat kan alleen als we langer doorwerken, want we worden steeds ouder. Daarom gaat de AOW leeftijd naar 67 jaar in 2024. Daarna stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting, waarbij voor ieder extra jaar de AOW-leeftijd acht maanden mee stijgt.

Wij willen dat mensen meer keuzevrijheid hebben bij de AOW. Wie bijvoorbeeld na de AOW-leeftijd wil blijven werken, moet dat gewoon kunnen doen. Wij willen daarom dat het mogelijk is om de AOW op een latere leeftijd te laten beginnen. Wie daarvoor kiest, krijgt natuurlijk een hoger bedrag per maand.

Pensioen. Op je pensioen moet je kunnen vertrouwen.

We hebben in Nederland een van de beste pensioenstelsels ter wereld en dat willen we graag zo houden. Mensen hebben jarenlang voor hun pensioen gewerkt en gespaard. Zij moeten er dus op kunnen vertrouwen dat het goed geregeld is.

Je eigen keuzes maken, dat staat voorop in ons stelsel. Je moet bijvoorbeeld kunnen kiezen voor latere uitbetaling en het in één keer opnemen van een deel van je pensioen. Voor zzp’ers wordt het makkelijker om vrijwillig pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.

Persoonlijker

Wij willen ook dat het pensioen persoonlijker wordt. Dat betekent een eigen pensioenpotje met een helder overzicht van de premie die je bij verschillende werkgevers hebt betaald en het vermogen dat je hebt opgebouwd. Met de nieuwe pensioenwet wordt dit geregeld.

Pensioenfondsen en verzekeraars hebben de verplichting om het pensioengeld dat aan hen is toevertrouwd zo goed mogelijk te beleggen. Er moet daarbij maatwerk komen voor verschillende leeftijden. Zo kan elke generatie vertrouwen op een fatsoenlijk pensioen.

Arbeidsongeschiktheid. Meer kansen en begeleiding om volop mee te doen.

Een leuke baan: naast een bron van inkomen is dat een van de belangrijkste manieren om deel te nemen aan de samenleving. Maar voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt of een arbeidsbeperking hebben is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Zij hebben kansen en begeleiding nodig om volop mee te kunnen doen. Helaas is die ondersteuning nu soms nog onvoldoende geregeld. Bovendien zijn er drempels voor deze mensen zelf en voor werkgevers. Dat moet worden verbeterd. Daarom willen we betere toegang tot begeleiding. Voor werkgevers maken we het aantrekkelijker en minder risicovol om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, met bijvoorbeeld subsidie voor de loonkosten. En voor mensen die echt niet aan het werk kunnen blijft een vangnet nodig.

Bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking doet het bedrijfsleven het nu beter dan de overheid. Wij vinden dat de overheid het goede voorbeeld moet geven. Daarom moeten meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij de overheid.

Voor werkgevers die een zieke medewerker hebben, willen we meer duidelijkheid over hun re-integratieverplichtingen. Een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts komt te vaak op het bordje van een kleine ondernemer terecht. Wij willen dat de ondernemer kan vertrouwen op het advies van de bedrijfsarts en niet achteraf met hoge kosten wordt geconfronteerd.

Bijstand. Een vangnet voor wie het echt nodig heeft.

De bijstand is een vangnet voor wie het echt nodig heeft. Het is belangrijk dat onze samenleving dat vangnet biedt. Wij willen wel dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en zo weer op eigen benen staan. Nu blijven nog te veel mensen langdurig in de bijstand. Door werk te laten lonen, willen we ook hen weer aan de slag helpen.

Als je in de bijstand zit, verwachten we een aantal dingen. Ten eerste moet je Nederlands spreken. Ten tweede moet je blijven solliciteren. En ten derde willen we dat je een tegenprestatie levert. Daarmee blijf je onderdeel van de samenleving: je ontmoet nieuwe mensen en je krijgt regelmaat in je leven. Daarmee vergroot je ook je eigen kansen om door te stromen naar een echte baan.

Omdat wij dat alles erg belangrijk vinden, is de tegenprestatie verplicht. De gemeente moet mensen daarvoor een passend aanbod doen. Wij willen dat iedereen daarbij een intakegesprek en een persoonlijk plan krijgt. In de ondersteuning voor mensen in de bijstand moet daarbij meer ruimte zijn voor maatwerk. Wie vanuit een uitkering begint met werken in deeltijd, moet er wat ons betreft meer op vooruitgaan. Daarom zorgen we dat je meer mag bijverdienen zonder de bijstand te verliezen.

WW. Hulp bij het zoeken naar nieuw werk.

Wie zijn baan is kwijtgeraakt, gaat zo snel mogelijk op zoek naar nieuw werk. De Werkloosheidswet (WW) is bedoeld als hulp tijdens het zoeken, niet als permanent inkomen.

Wij willen de WW daarom veranderen. De eerste drie maanden zijn cruciaal bij het vinden van nieuw werk. In die periode krijg je een hogere uitkering, zodat het verlies van inkomen beperkt blijft. Daarna loopt de hoogte van de uitkering af. Bij de zoektocht naar een baan krijg je ondertussen meer begeleiding.

De ene werkloze is de andere niet. Daarom willen wij dat het UWV meer ruimte heeft om persoonlijke afspraken met mensen te maken. Dat is bijvoorbeeld voor oudere werkzoekenden heel belangrijk.

Uitkeringen. Wij kijken naar je kansen, niet naar je beperkingen.

Er zijn mensen die echt niet kunnen werken. Voor hen hoort er altijd een vangnet te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de hele samenleving om voor die mensen te zorgen. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg.

Wij vinden het echter niet sociaal om mensen voor altijd af te schrijven en ze de rest van hun leven in een uitkering te stoppen. Ongeveer 400 duizend Nederlanders hebben een uitkering terwijl zij wél (deels) aan de slag kunnen. Wij willen dat die mensen weer aan het werk gaan. Wij kijken namelijk naar je kansen, niet naar je beperkingen.

Zzp.ers. Bewuste zzp’ers helpen de economie vooruit.

Veel mensen kiezen ervoor om zzp’er te worden omdat ze behoefte hebben aan vrijheid en flexibiliteit. Deze ondernemers helpen onze economie vooruit. Daarom willen we de positie van zzp’ers verankeren in de wet. Bovendien moeten zij een eigen permanente plek krijgen in de Sociaal-Economische Raad. Zodat zzp’ers ook daar kunnen meepraten over hun eigen toekomst.

Wij willen dat de wet voorspelbaar en duidelijk is, zodat opdrachtgevers zzp’ers durven in te huren. Tegelijkertijd bestrijden we schijnconstructies waarbij mensen tegen hun wil als zzp’er worden ingezet.

Vangnet

Er moet een beter vangnet voor zzp’ers komen. Daarom komt er een betaalbare basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid, waarbij verzekeraars verplicht moeten zijn iedere zzp’er te accepteren.

Zzp’ers blijven zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw. We maken het makkelijker om dat op een gunstige manier te doen. Maar hoe zelfstandigen voor hun pensioen sparen moet altijd een eigen keuze blijven.

Toeslagen. Eenvoudiger werkt beter.

Wij willen toeslagen eenvoudiger maken en zo veel mogelijk afschaffen. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat echt kwetsbare mensen er niet op achteruit gaan. Wij willen hen financieel blijven helpen, maar dat kan beter op een andere manier. De Belastingdienst moet nu namelijk eerst heel veel geld ophalen, om het vervolgens weer uit te delen. Dat rondpompen van miljarden aan belastinggeld is niet effectief. Het maakt meer werken soms niet lonend. Het is bovendien gevoelig gebleken voor fraude. Een eenvoudiger systeem werkt daarom beter.

Kindregelingen. Kunnen blijven werken als je kinderen hebt.

Wij willen dat mensen kunnen blijven werken als ze kinderen hebben gekregen. De geboorte van je kind mag namelijk niet het gedwongen einde van je carrière betekenen. Daarom hebben we in Nederland ‘kindregelingen’, zoals kinderopvang. Wij vinden dat ouders die werken recht hebben op zulke regelingen. Sterker nog, we maken kinderopvang bijna gratis voor werkende ouders. Ouders die niet werken, kunnen zelf voor hun kinderen zorgen. Voor hen zijn de kindregelingen dus niet nodig.

Ontslag. Een ontslagprocedure moet snel duidelijkheid bieden.

Wij vinden het belangrijk dat een ontslagprocedure snel duidelijkheid biedt. Daar heeft zowel de werknemer als de werkgever behoefte aan.

We willen het ontslagrecht moderniseren, zodat kleine ondernemers sneller mensen in dienst durven nemen. De rechter kan ondernemers daardoor niet dwingen iemand in dienst te houden die niet functioneert, of de persoonlijke verhoudingen verstoort. Daar staat tegenover dat de rechter een hogere vergoeding kan opleggen als iemand onterecht is ontslagen.

Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt. Opleiden voor een baan, niet voor een hobby.

Om ervoor te zorgen dat iedereen aan het werk is, moet ons onderwijs veranderen. We laten nu veel te veel talent verloren gaan. Dat kan zo niet langer. Wij willen dat het onderwijs aansluit op wat toekomstige werkgevers vragen. Onze kinderen moeten worden opgeleid voor een baan, niet voor een hobby.

Wij willen lager collegegeld voor opleidingen die studenten klaarstomen voor een sector waar tekorten zijn. Dit geldt voor universiteit, hbo en mbo.

Ook willen wij dat universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen meer geld krijgen voor technische opleidingen. Met hogescholen willen we bindende afspraken over hun opleidingsaanbod maken. En mbo-opleidingen die geen perspectief bieden op een baan willen we stopzetten.

Subsidies voor het volgen van opleidingen moeten toegespitst zijn op het werk waar in de arbeidsmarkt behoefte aan is. Wij willen daarom dat tenminste de helft van de scholingssubsidies in het STAP-budget naar beroepen met grote tekorten gaan.

Vast & flexibel werk. Werkgever en werknemer kunnen samen goede afspraken maken.

Wij willen dat ondernemers meer vaste banen kunnen en durven aanbieden. Het vaste contract moet dus aantrekkelijker worden voor werkgevers. Dat kan door het minder star te maken. Wij willen daarom vrijheid voor werkgever en werknemer om in het vaste contract samen afspraken te maken. Daarom verlagen we de werkgeverslasten voor werkgevers die iemand in vaste dienst nemen.

Soms kan een werkgever wel werk aanbieden, maar geen vaste baan. Dan is een flexibel contract een oplossing. Wij willen dat werkgever en werknemer ook bij zulke contracten afspraken kunnen maken. Bijvoorbeeld over meerdere tijdelijke contracten. Of een langer tijdelijk contract. Het zou namelijk zonde zijn als iemand door onnodige regels werk misloopt.

Wij willen er ook voor zorgen dat werknemers makkelijker van de ene naar de andere baan kunnen overstappen. Dat kan bijvoorbeeld door omscholing. Wij geloven erin dat je nooit te oud bent om nog iets anders te leren, zodat je weer aan het werk kunt.

Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich richten op het halen van een diploma. Daarom willen wij dat zij de kans krijgen om hun bijbanen flexibel te regelen. Werkgevers die daaraan meewerken, moeten niet gestraft worden met hogere premies. Daarom willen wij dat zij de hoge WW-premie voor flexibele en tijdelijke contracten niet hoeven te betalen voor werknemers tot 21 jaar.

Banen Ondernemers creëren banen, de overheid maakt dat aantrekkelijk.

Vroeger had je een baan voor het leven, tegenwoordig maak je in je leven verschillende banen mee. Wij willen niet blijven hangen in het verleden. Het is nu eenmaal zo dat mensen niet meer hun hele leven bij één werkgever blijven. Het gaat erom dat er banen zijn en mensen de vrijheid hebben om te kiezen waar en hoe zij werken.

Die banen worden niet door de overheid gemaakt, maar door ondernemers. De overheid kan het voor die ondernemers wél zo aantrekkelijk mogelijk maken om personeel aan te nemen.

Daarom willen wij de risico’s voor werkgevers beperken en de belasting omlaag brengen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat werkgevers minder premie betalen als ze mensen in vaste dienst nemen. Daarnaast willen we dat de financiële risico’s bij loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven worden verminderd. Vooral voor kleine ondernemers zijn de financiële risico’s nu te groot. Daarom wordt nu de premie die kleine werkgevers betalen voor het arbeidsongeschiktheidsfonds verlaagd en wordt aan een structurele oplossing gewerkt. Hierdoor zullen mkb-werkgevers sneller mensen in dienst nemen.

Arbeidsmarkt Een arbeidsmarkt zonder hindernissen.

Met enorme steunpakketten hielden we in de coronacrisis zoveel mogelijk banen en bedrijven overeind.

Nu we weer uit de crisis komen, merken we dat er te weinig schouders zijn om de lasten te dragen. De gevolgen van personeelstekorten merken we overal. Daarom is het noodzakelijk dat meer mensen gaan werken en dat we allemaal wat langer doorwerken. Alleen zo kunnen we ons mooie systeem van sociale zekerheid en pensioenen ook in de toekomst behouden. En onze voorzieningen op peil houden.

Wij willen mensen stimuleren om te werken en om gezond langer door te werken. Daarvoor is een moderne arbeidsmarkt nodig, die in staat is zich aan te passen aan technologische veranderingen. Een arbeidsmarkt waarin mensen zelf kunnen bepalen hoe en waar zij werken. Een arbeidsmarkt zonder hindernissen voor jongeren, ouderen en mensen die deels arbeidsongeschikt zijn. En een arbeidsmarkt die geholpen wordt door het onderwijs, omdat jongeren tijdens hun opleiding goed worden voorbereid op de banen die er zijn.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation