Direct naar de content
Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Migratie en integratie

Vluchtelingen verdienen een veilige haven, maar die hoeft niet in Europa te zijn. Wij willen migranten opvangen in hun eigen regio en de buitengrenzen van de EU op orde brengen. Zo stoppen we de levensgevaarlijke praktijken van mensensmokkelaars en maken we een einde aan de ongecontroleerde toestroom. Van nieuwkomers in Nederland verwachten we dat ze zelf moeite doen om in te burgeren. Onze taal, cultuur en waarden staan daarbij centraal.

Doe ook wat nodig is
Baas over je eigen leven. Religie en cultuur zijn geen excuus om mensen te onderdrukken.

In Nederland ben je de baas over je eigen leven. Maar helaas geldt deze zelfbeschikking in de praktijk niet voor iedereen.

Religie en cultuur worden soms gebruikt als excuus om het recht op eigen keuzes van bijvoorbeeld vrouwen, homoseksuelen en andersdenkenden te blokkeren. Er zijn bijvoorbeeld volwassen vrouwen die geen eigen bankpas hebben en niet mogen werken. Die gevangen zitten in een huwelijk, maar niet durven te scheiden uit angst voor verstoting of eerwraak. Er zijn ook mensen die uit het geloof willen stappen, maar dit niet doen omdat zij bang zijn voor hun eigen familie.

Het is onacceptabel dat dit nog voorkomt in Nederland. Daarom ondersteunen wij deze mensen en pakken wij hun omgeving keihard aan. We verzwaren de straf voor eergerelateerd geweld en de medeplichtigheid daaraan. We doen alles om te voorkomen dat vrouwen slachtoffer worden van maagdenvliesherstel en genitale verminking. En we werken aan de zelfstandigheid van iedereen in Nederland.

Ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Geen onvrije ideeën in de hoofden van onze kinderen.

Met geld uit bijvoorbeeld Turkije en de Golfstaten worden in ons land weekendscholen en moskeeën gesticht waar achterhaalde, orthodoxe en onvrije ideeën in de hoofden van Nederlandse kinderen worden geprent. Dit is een groot risico en daarom moet deze buitenlandse beïnvloeding volledig worden gestopt.

Wij willen de geldstromen blootleggen en ze verbieden als ze gebruikt worden voor indoctrinatie. We weren haatpredikers en verbieden salafistische organisaties als ze een gevaar vormen voor de openbare orde. Ook moet er streng toezicht komen op Turkse weekendscholen.

Wij accepteren niet dat onze kinderen leren om onze vrije waarden af te wijzen in plaats van ze te omarmen.

Integratie. Nederland mag van nieuwkomers verwachten dat zij meedoen.

Er zijn in Nederland heel veel migranten die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt.

Je best doen
Dat is ook wat we mogen verwachten van nieuwkomers: dat ze meedoen, de taal leren en aan het werk gaan. We verwachten bovendien dat ze de Nederlandse waarden en vrijheden respecteren en onderschrijven. Wie niet zijn best doet om in te burgeren, krijgt een boete.

Een baan is de beste manier om te integreren. De taal leer je het snelst in de bedrijfskantine. Daarom is werk een onmisbaar onderdeel van integratie en moet de begeleiding van statushouders gericht zijn op werk. Als mensen direct in een uitkering belanden, lopen zij een langdurige achterstand op.

Sociale huur
Het voelt niet eerlijk als asielstatushouders sociale huurwoningen bezet houden, waardoor Nederlanders geen kans meer maken. Daarom willen we dat statushouders zoveel mogelijk worden gehuisvest in tijdelijke flexwoningen. Om het systeem structureel eerlijker te maken , willen we kleinschalige integratielocaties inrichten. Pas als statushouders succesvol integreren, kunnen ze verhuizen naar een andere woning. Zo wordt inspanning beloond.

Migranten die een eigen inkomen verdienen kunnen na 5 jaar een permanente verblijfsvergunning krijgen. Als ze ook goed Nederlands spreken, is het mogelijk om Nederlander te worden. Dat is de ultieme beloning.

 

Asielbeleid. Veilige opvang in de regio en buitengrenzen EU op orde.

Het huidige asielbeleid is niet meer vol te houden. Tussen de asielzoekers zitten te veel gelukszoekers die hier geen recht op asiel krijgen, maar wel de opvang vullen en de procedures onnodig lang maken. Europese samenlevingen kunnen de grote groepen migranten niet aan en vreemdelingenhaat ligt op de loer. De enige winnaars van dit systeem zijn de mensensmokkelaars.

Opvang in de regio
Voor ons staat voorop dat echte vluchtelingen recht hebben op veiligheid. Zij moeten dus worden opgevangen in het eerste veilige land waar ze aankomen. Dat hoeft niet in Europa te zijn. Wij willen bijdragen aan veilige havens in de regio zelf. Daardoor kunnen vluchtelingen veilig worden opgevangen en hoeven zij niet voor een enorm bedrag hun leven te wagen in een smokkelbootje op zee.

Wanneer veilige opvang in de regio geregeld is, hebben we geen asielloketten in Europa meer nodig. Wel kan Nederland vluchtelingen die in onze samenleving passen zelf uitnodigen. Dit doen we pas als de ongecontroleerde toestroom bijna helemaal is opgedroogd.

Buitengrenzen versterken
Daarnaast moeten we de buitengrenzen van de EU op orde krijgen. Alleen zo kunnen we het aantal asielaanvragen echt naar nul brengen en zelf een kleine groep mensen selecteren die passen in onze samenleving. Als dat niet met de hele EU lukt, willen we het met een kleiner groepje landen regelen.

Afgewezen asielzoekers moeten meteen terug naar het land van herkomst. Als die landen daar niet aan meewerken, willen wij dat de EU haar macht gebruikt. Bijvoorbeeld door die landen sancties op te leggen of te korten op ontwikkelingshulp. Statushouders die veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven, moeten hun verblijfsvergunning verliezen. Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken, worden in een zeer zwaar regime opgevangen.

Nederlands leren. Nederlands leren is vanzelfsprekend.

Wie de Nederlandse taal niet beheerst, heeft geen kans om een bestaan in ons land op te bouwen en het beste uit zichzelf te halen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat het taalniveau omhoog moet voor nieuwkomers. Wij investeren in goede ondersteuning en begeleiding op maat, zodat nieuwkomers het B1-niveau kunnen halen en goed Nederlands leren spreken, verstaan, lezen en schrijven. Pas als dit gelukt is, kunnen zij Nederlander worden. En wie onze taal niet beheerst en niet bereid is daaraan te werken, krijgt als het aan ons ligt geen bijstandsuitkering.

Huwelijksmigratie. We stellen een aantal eisen.

Je kunt de liefde van je leven natuurlijk in het buitenland ontmoeten. Dan moet je de kans krijgen in Nederland te gaan samenwonen. Maar dat heeft alleen zin als je partner ook echt gaat meedraaien in de Nederlandse samenleving. Daarom stellen we een aantal eisen aan zijn of haar leeftijd, inkomen en taalbeheersing. Wij verwachten ook dat hij of zij zich heeft verdiept in Nederland en positief tegenover onze samenleving staat. Wij willen misbruik door bijvoorbeeld schijnhuwelijken bestrijden.

We verbieden het ook om meer dan één keer een huwelijkspartner naar Nederland te halen. Zo voorkomen we het fenomeen van ‘importbruiden’, die een groot risico lopen te worden onderdrukt. Wie veroordeeld is voor geweld binnen het huwelijk, mag vervolgens geen partner naar Nederland halen.

Wij willen een uitreisverbod voor mensen die naar het buitenland gaan om hun minderjarige kind te laten trouwen.

Kenniswerkers. Toptalenten zijn van harte welkom.

Toptalenten uit het buitenland zijn van harte welkom in Nederland. Sterker nog, wij willen ze uitnodigen om hierheen te komen. Dankzij de komst van deze mensen kunnen onze bedrijven op het allerhoogste niveau meedoen. Daar profiteren we allemaal van. We willen dat het makkelijker wordt voor bedrijven en instellingen om kenniswerkers naar Nederland te halen. Daarbij gebruiken we een puntensysteem, waarin het inkomen, het opleidingsniveau, de werkervaring en de taalvaardigheid van de kenniswerker worden meegewogen.

Opvang. Fatsoenlijke, maar sobere opvang.

Wij zijn tegen het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten. Van deze mensen staat vast dat ze geen vluchteling zijn. Ze kunnen dus veilig terugkeren naar hun eigen land. Zij hebben er zelf voor gekozen (en vaak betaald) om naar Nederland te komen. Het is dus ook hun verantwoordelijkheid om zelf terug te gaan. Opvang door gemeenten ontneemt deze mensen de prikkel om te vertrekken. Het geeft ze alleen maar valse hoop.

Asielzoekers die nog in de procedure zitten, krijgen een fatsoenlijke, maar sobere opvang. Wij verwachten van hen dat ze zich gedragen. Wij accepteren het niet als zij zich schuldig maken aan bedreiging, discriminatie of pesterijen. Kwetsbare groepen zoals homoseksuelen en christenen moeten hiertegen worden beschermd. De daders worden apart gezet, niet de slachtoffers. Zij krijgen te maken met een streng regime en we zorgen dat ze zo snel mogelijk ons land worden uitgezet.

Bootvluchtelingen. Voorkomen dat mensen hun leven wagen op een gammel bootje.

Wij willen een einde aan de vreselijke drama’s op de Middellandse Zee. Het leven van duizenden mensen wordt moedwillig in gevaar gebracht door meedogenloze mensensmokkelaars. Wij willen veilige opvang in de regio creëren en tegelijkertijd de asielaanvragen in Europa stopzetten. Alleen zo kunnen we voorkomen dat mensen hun leven wagen op een gammel bootje. En zo krijgen we zelf weer de controle over migratie.

Er zijn bij de Afrikaanse kust schepen van verschillende organisaties actief. Door hun aanwezigheid worden migranten gestimuleerd de gevaarlijke overtocht te maken. Vervolgens pikken de schepen hen op om ze af te zetten in Europese havens. Dat moet strafbaar worden. Als het de kapiteins echt om het redden van drenkelingen gaat, dan brengen zij ze naar de dichtstbijzijnde haven: in Afrika.

Asielprocedure. Snel duidelijkheid over toelating of afwijzing.

Als een asielzoeker Nederland binnenkomt, moet snel en definitief duidelijk worden of hij of zij een echte vluchteling is. Zo nee, dan willen wij dat de asielzoeker Nederland direct weer verlaat.

Zolang er nog asiel kan worden aangevraagd in Europa, willen we het stapelen van asielaanvragen stoppen. Dat doen we door ervoor te zorgen dat herhaalde aanvragen sneller worden afgehandeld. Het beroep mag niet in Nederland worden afgewacht en hoger beroep bij herhaalde aanvragen willen we helemaal afschaffen. Zo kunnen deze afgewezen asielzoekers hun verblijf niet rekken.

Mensen die uit veilige landen naar Nederland komen, weten al dat ze hier geen recht hebben op asiel. Zij moeten zo snel mogelijk terug.

Ook willen we een einde maken aan het verdienmodel van asieladvocaten om in kansloze zaken door te procederen. Daarom krijgen zij een vast bedrag per zaak. Zo loont het niet meer om de asielprocedure zinloos te verlengen.

Illegaliteit. Illegaliteit keihard bestrijden.

Er wonen veel te veel mensen illegaal in Nederland. Illegaliteit kan leiden tot uitbuiting, criminaliteit en gedwongen prostitutie. Daarom willen wij illegaliteit keihard bestrijden. Wij willen het strafbaar maken om illegaal in Nederland te verblijven. En we willen het strafbaar maken om te helpen bij illegaal verblijf in Nederland. We moeten illegalen, vooral criminele illegalen, actief opsporen en uitzetten.

Wij willen ook dat gemeenten stoppen met het opvangen van illegalen. Door die opvang worden mensen namelijk niet geprikkeld om daadwerkelijk uit Nederland te vertrekken. Sterker nog: het stimuleert ze om zo lang mogelijk te blijven in de hoop alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. Duidelijkheid is ook in hun eigen belang.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation