Privacy
Privacyprotocol

Algemeen
In dit Privacyprotocol informeert de VVD u over de wijze waarop de VVD persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de VVD persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe de VVD omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Het Privacyprotocol is van toepassing op alle handelingen van de VVD inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Wet Bescherming van Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving. Wilt u informatie over cookies, klik dan hier.

Om het Privacyprotocol leesbaar te houden, is elk onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. De eerste laag geeft een overzicht van het betreffende onderwerp. Als u daarop klikt, ziet u een korte samenvatting van de belangrijkste zaken van dat onderwerp. Als u meer informatie wilt, kunt u klikken op de link ‘details’.

 

De VVD
De VVD is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in dit Privacyprotocol worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met de VVD, gebruik dan de contactgegevens die onderaan dit Privacyprotocol zijn opgenomen.

 

Voor welke doeleinden verzamelt de VVD uw persoonsgegevens? 
De VVD verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden (individuen) voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het beheren van financiële administratie, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van campagne en gericht te kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden.

De VVD verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden op grond van voldoening aan een wettelijke plicht waaraan de VVD moet voldoen, welke is neergelegd in de Wet financiering politieke partijen.


Leden
Als u lid bent, gebruikt de VVD uw telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres, klikgedrag en geboortedatum ten behoeve van de permanente campagne, meer in het bijzonder om u:

 • Te informeren over en te betrekken bij de permanente campagne;
 • Te vragen actief deel te nemen aan de permanente campagne;
 • Informatie en kennis te vragen die gebruikt wordt als input voor de permanente campagne.

 

Leden en donateurs
Meer in detail, verwerkt de VVD uw telefoonnummer, adresgegevens, betaalgegevens, lidnummer, e-mailadres, klikgedrag, pixels en geboortedatum voor:

 • Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);
 • Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan notarisplannen en overeenkomsten);
 • Het verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Het beheren van de ledenadministratie;
 • Het beheren van de financiële administratie;
 • Het beheren van een database voor scouting en talentmanagement;
 • (geanonimiseerd) Statistisch onderzoek.

 

Leden, donateurs en belangstellenden
De VVD gebruikt het door u verstrekte e-mailadres en uw postcode om:

 • Te inventariseren waar kiezers en sympathisanten in de wijk of in netwerken zich zorgen om maken;
 • U gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw zorgen;
 • Gericht terug te koppelen wat met uw inventarisatie en mening gedaan is;
 • U gericht te informeren en te betrekken bij belangrijke onderwerpen in uw directe omgeving;
 • Doelgroepen aan te maken om potentiële VVD leden te benaderen via social media.

De VVD gebruikt opgevraagde informatie en kennis ten behoeve van aandachtsgebieden om u:

 • Gericht te informeren over uw aandachtsgebieden;
 • Gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw aandachtsgebieden;
 • Gericht terug te kunnen koppelen wat met uw input over de aandachtsgebieden gedaan is;
 • Gericht te kunnen bereiken en betrekken bij permanente campagne.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt de VVD?
De VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, belangstellenden en donateurse VVD verwerkt enkel de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De categorieën persoonsgegevens die de VVD verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens)
 • Lidmaatschap gegevens (zoals het lidnummer)

 

Leden en donateurs
Van leden en donateurs verzamelt de VVD:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur (niet verplicht), geslacht (niet verplicht), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres);
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
 • Lidmaatschap gegevens (gegevens betreffende functies binnen de VVD, aandachtsgebieden en het lidnummer).

Optioneel zijn de titulatuur, geslacht, telefoonnummer en contactgegevens van assistenten van het individu.

 

Belangstellenden
Van belangstellenden verzamelt de VVD persoonlijke gegevens (e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie).

 

Hoe gaat de VVD om met beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen?
De VVD legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Binnen de VVD bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de VVD en statutair specifiek met de VVD verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe dienstaanbieders voor het faciliteren van enquêtes, het beheer van mailservers en faciliteren van betalingen.

Wanneer de VVD persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij (een zogeheten bewerker), dienen de VVD en de bewerker te allen tijde een bewerkersovereenkomst te sluiten. Hiermee waarborgt de VVD de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

 

Hoe lang bewaart de VVD uw persoonsgegevens?
De VVD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.
De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

 

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via vereniging@vvd.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek.

 

Verzet
U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal de VVD u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u doen via vvd.nl/contact Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet.

Houd er rekening mee dat de VVD in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

 

Heeft u een vraag of verzoek?
Voor vragen over het Privacyprotocol of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de VVD kunt u contact opnemen met de afdeling Verenigingszaken via vereniging@vvd.nl.

 

Wijzigingen in het Privacyprotocol
De VVD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacyprotocol. Wij adviseren u het Privacyprotocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 oktober 2017.

Help ons Nederland te verbeteren.
In gesprek met onze Kamerleden? Kom langs in de Tweede Kamer.
meld je aan
Meedoen met de VVD?
Word lid