Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Wonen en vervoer

Nederland heeft dringend behoefte aan meer woningen. Daarom willen wij bouwen, bouwen, bouwen. Drempels en hindernissen moeten worden weggenomen om zo snel mogelijk de huizen neer te zetten die we nodig hebben. Zodat iedere Nederlander een fijne en passende woning vindt. We willen dat al die huizen ook goed bereikbaar zijn. Met slimme oplossingen proberen we files zoveel te mogelijk te voorkomen, en we stellen hoge eisen aan het openbaar vervoer. Wie in Nederland op pad gaat, moet kunnen rekenen op veiligheid en comfort.

Doe ook wat nodig is
Bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen.

Bouwen, bouwen, bouwen: dat is de oplossing voor het woningtekort in Nederland. Daarom willen wij dat de overheid blijft investeren in nieuwbouwprojecten, zodat bijvoorbeeld de noodzakelijke infrastructuur makkelijker gerealiseerd kan worden. Hier hebben we ook extra geld voor gereserveerd.

We nemen ook andere maatregelen om te zorgen dat er echt gebouwd wordt. We zorgen ervoor dat het makkelijker wordt om aan de randen van steden te bouwen en we zorgen ervoor dat er voldoende bouwlocaties zijn. We verkorten de besluitvormingsprocedures bij nieuwbouw. En we gaan verder met het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden naar woningen.

Met provincies en gemeenten zijn inmiddels strikte afspraken gemaakt over de bouwlocaties en over hoeveel woningen gebouwd zullen worden. Het is nu zaak dat we deze afspraken ook echt handhaven.

Kraken. Kraken is diefstal en krakers zijn inbrekers.

Kraken is diefstal en krakers zijn inbrekers. Ze hebben niets te zoeken in andermans pand. Bovendien richten ze er vaak ook nog eens flinke schade aan, waar de eigenaar vervolgens voor opdraait.

Gelukkig is kraken verboden en hebben we ervoor gezorgd dat we krakers hard aan kunnen pakken. Gekraakte woningen kunnen bovendien sneller worden ontruimd.

Stikstof. Alle sectoren moeten helpen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen.

Wij willen de stikstofuitstoot structureel omlaag brengen en de natuur herstellen. Alle sectoren dragen hun steentje bij. De stikstofcrisis is niet de schuld van één sector.

Het beste is om de problemen bij de bron aan te pakken. Daarom willen wij de bouw, industrie, zeehavens, binnenvaart, landbouw en luchtvaart duurzamer maken. Dat doen we in overleg met de sectoren.

Boeren en natuur

Voor boeren zijn bijvoorbeeld technologie en innovatie een belangrijke oplossing voor het verlagen van de stikstofuitstoot, maar je kunt ook denken aan extensivering, omschakeling of verplaatsing. Boeren die vrijwillig stoppen, kunnen daarmee ruimte bieden aan een andere boer in de omgeving. Uiteindelijk moet een boer met een goed verdienmodel weer ruimte krijgen om te ondernemen en innoveren.

Door deze aanpak maken we het weer mogelijk om vergunningen te verlenen in alle sectoren.  Dat betekent dat huizen kunnen worden gebouwd, wegen aangelegd en PAS-melders de vergunning krijgen waar ze recht op hebben, terwijl we ondertussen onze natuur beschermen.

Huisjesmelkers. Iedereen moet veilig kunnen wonen.

Iedereen moet veilig kunnen wonen. We willen woningoverlast en uitbuiting door huisjesmelkers daarom hard aanpakken. Excessen pakken we hard aan.

Wij hebben er al voor gezorgd dat gemeenten meer mogelijkheden hebben om iets te doen tegen onveilige situaties. Wij willen dat ze ook harder kunnen optreden tegen malafide verhuurders die de wet overtreden en huurders intimideren. Zo moeten gemeenten hogere boetes kunnen geven en het beheer van huizen sneller kunnen overnemen.

Huisvesting van arbeidsmigranten in woonwijken zorgt te vaak voor overlast. Wij verplichten de verhuurders om daar iets tegen te doen. De gemeente en de inspectie gaan strenger controleren of dat ook echt gebeurt.

Leegstand. Leegstaande panden bieden mogelijkheden om te wonen.

Er staan in Nederland veel (kantoor)panden leeg. Leegstand zorgt voor verrommeling en onveiligheid.

We gaan verder met het ombouwen van leegstaande panden naar woningen. Daarbij werken we samen met investeerders, zoals pensioenfondsen.

Huurprijzen. Erop kunnen rekenen dat de woning de huurprijs waard is.

Om voor eerlijkere huurprijzen in de sociale sector te zorgen, hebben we het woningwaarderingsstelsel (WWS) aangepast. Vroeger werd de maximale huurprijs van sociale huurwoningen alleen gebaseerd op een puntenstelsel. Tegenwoordig telt ook de WOZ-waarde van de woning zwaar mee. De WOZ-waarde wordt jaarlijks aangepast aan de situatie op de woningmarkt. Dat geldt nu dus automatisch ook voor de maximale huurprijs. Daardoor kunnen huurders erop rekenen dat hun woning de huurprijs waard is.

Wij vinden de regels in de vrije sector te streng. Daardoor zijn er te weinig betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. Het WWS moet daarom alleen nog worden toegepast op woningcorporaties. Voor investeerders zoals pensioenfondsen wordt het zo aantrekkelijker om te investeren in huurwoningen in het middensegment. Voor zittende huurders verandert er daarmee niets. Zij houden de bescherming die zij nu ook hebben.

Scheefwonen. Wachtlijsten verkorten door scheefwonen tegen te gaan.

Ondanks de grote voorraad sociale huurwoningen in Nederland zijn de wachtlijsten lang. Dat komt onder andere omdat mensen die een duurder huis zouden kunnen betalen, toch in een sociale huurwoning blijven zitten.

Dat is niet eerlijk. Daarom willen wij dat mensen met een hoog inkomen in stappen een marktconforme huur gaan betalen. Zo komen er meer woningen vrij voor mensen met een lager inkomen.

Tegelijkertijd hebben we de regels voor het verkopen van sociale huurwoningen versoepeld en hebben we over de verkoop van sociale huurwoningen afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties. Zo krijgen zittende huurders de kans om hun woning, onder bepaalde voorwaarden, te kopen

Huren. Sociale huurwoningen alleen voor wie ze bedoeld zijn.

Wie liever een huis huurt dan koopt, moet dat kunnen doen. Daarvoor bestaat de particuliere huursector. Wij willen dat pensioenfondsen meer investeren in betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen.

Voor de mensen met een kleine portemonnee is er de sociale huursector. Wat ons betreft zijn sociale huurwoningen er alleen voor de mensen die ze echt nodig hebben. Scheefwonen pakken we aan. Voor huurders met een laag inkomen proberen we de huren zo laag mogelijk te houden. We willen dat mensen met een vitaal beroep voorrang krijgen op een sociale huurwoning. Zo kunnen bijvoorbeeld politieagenten en verpleegkundigen ook bij hun werk in de buurt wonen.

(Lucht)havens. (Lucht)havens verdienen ruimte om te groeien.

Onze havens en vliegvelden zorgen zelf voor banen en lokken bovendien bedrijven met nog meer banen naar Nederland. Vooral Schiphol en de Rotterdamse haven zijn cruciaal voor onze economie. Zij vormen de toegangspoort naar West-Europa. Voor een exportland als Nederland is dat goud waard. Ook andere centra van werkgelegenheid (zoals Amsterdam Internet Exchange, Brainport Eindhoven en de Greenports) willen wij versterken.

Auto. De auto is een vorm van vrijheid.

Veel Nederlanders kiezen iedere dag de auto als vervoersmiddel. Dat moet kunnen, want mensen hebben de vrijheid zelf te beslissen hoe ze van A naar B gaan. Daarnaast is er soms geen andere optie dan de auto. We gaan het de automobilist dus niet moeilijk maken.

Op dit moment betalen de tankers voor de laders. Daardoor betalen sommige automobilisten fors mee aan de aanleg en onderhoud van wegen en anderen veel minder. Dat is niet eerlijk. Daarom introduceren we in 2030 een systeem van Betalen naar Gebruik voor alle automobiliteit gebaseerd op de motorrijtuigenbelasting.. Je betaalt dan op basis van het aantal kilometers dat je in een jaar rijdt, zodat iedereen meebetaalt aan het weggebruik. Een spitsheffing voor mensen die naar hun werk moeten, willen we absoluut niet. De belastingen op autorijden worden hierbij per saldo ook niet hoger.

We vinden dat vervuiling bij de bron moet worden aangepakt. We kunnen dus beter schone auto’s en vrachtwagens ontwikkelen dan in allerlei gemeenten ingewikkelde milieuzones instellen. Als gemeenten hier toch voor kiezen, moet dit geleidelijk en in overleg met de branche gebeuren. Uniforme categorieën en borden zijn dan noodzakelijk, zodat het voor de automobilist duidelijk is.

 

Hypotheken. Makkelijker een hypotheek voor starters en zzp’ers.

Schulden moeten worden terugbetaald. Dat geldt ook voor een hypotheek. Wie hypotheekrenteaftrek wil krijgen, lost zijn of haar hypotheek daarom gewoon af. We willen dat  de hypotheekrenteaftrek ook in de toekomst blijft bestaan. Dat draagt bij aan het betaalbaar houden van het hebben van een huis.

Wij willen dat starters en zzp’ers makkelijker een hypotheek kunnen krijgen. Zo wordt voor het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend. Ook willen we dat ouderen makkelijker en deel van de waarde van het huis op kunnen nemen.

 

Kopen. Er moeten meer koopwoningen worden gebouwd.

Er moeten in Nederland veel meer koopwoningen worden gebouwd. Wij willen dat de overheid zich daar meer mee bemoeit, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende bouwlocaties en snelle en simpele procedures. Leegstaande panden vormen we om tot huizen.

De overheid kan ook zelf in de bouw van betaalbare koopwoningen investeren, door bijvoorbeeld een deel van de noodzakelijke infrastructuur te financieren. Hier hebben we extra geld voor uitgetrokken.

Voor starters is het extra moeilijk om een huis te kopen. Wij willen hen beschermen tegen beleggers die op grote schaal starterswoningen opkopen. Ook moeten we meer starterswoningen bouwen.Eerder hebben we geregeld dat starters tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen als zij een woning kopen tot 400.000 euro.

Ruimtelijke ordening. 26 wetten worden één.

Ons land heeft een kleine oppervlakte waarop heel veel tegelijk gebeurt. We hebben ruimte nodig voor onze huizen, kantoren, fabrieken, boerderijen, wegen, spoor en natuur. Er bestaan nu 26 verschillende wetten om dat te regelen. Daarvoor in de plaats komt één wet: de Omgevingswet.

Met de Omgevingswet wordt het makkelijker om een dakkapel te bouwen of je oprit te verbreden. Procedures rond vergunningen worden namelijk korter en goedkoper. Dat geldt ook op grotere schaal, voor de uitbreiding van een fabrieksterrein of de verlenging van een snelweg. We willen een einde maken aan de papierwinkel die daarbij komt kijken. Die kost alleen maar tijd en geld.

Binnenvaart. De binnenvaart kan de drukte op de weg verminderen.

De binnenvaart kan helpen om de drukte op de weg te verminderen. Veel goederen kunnen uitstekend over water worden vervoerd. Dat scheelt in het aantal vrachtwagens op de weg. Wij stimuleren de binnenvaart om dit op een duurzame manier te doen, bijvoorbeeld met kortingen op havengelden.

Vanuit de Rotterdamse haven moeten er goede vaarverbindingen met het achterland zijn. Het is daarbij belangrijk dat er voldoende ligplaatsen zijn. Bedientijden van sluizen en bruggen moeten beter op elkaar en op het verkeer op de weg en het spoor worden afgestemd. Zo heeft iedereen zo min mogelijk vertraging.

Luchtvaart. Schiphol is cruciaal voor onze economie.

De Nederlandse luchtvaart zorgt voor honderdduizenden banen. Als toegangspoort naar West-Europa is Schiphol cruciaal voor onze economie. Zeker de hubfunctie lokt verschillende bedrijven naar ons land en is daarom belangrijk voor ons verdienvermogen.

Schoner en stiller
Wij vinden dat Schiphol en de rest van de luchtvaartsector cruciaal zijn voor onze economie.  We moeten daarom investeren in duurzame innovaties zoals duurzame luchtvaartbrandstoffen en elektrisch taxiën. Schonere en stillere vliegtuigen leveren milieuwinst op. Wij geven voorrang aan vluchten die de hubfunctie van Schiphol versterken.

Om te zorgen voor kortere en efficiëntere routes, willen wij dat er één Europees luchtruim komt. Zo neemt de CO2-uitstoot af.

Woningbouw en de ontwikkeling van bedrijven in de omgeving van luchthavens moet mogelijk blijven. We willen dat ook de luchthavens in Eindhoven, Rotterdam en Groningen kunnen uitbreiden.

 

Agressie in het OV. Geweld in het OV is onacceptabel.

Agressief tuig moet afblijven van ons OV-personeel. Mondeling en lichamelijk geweld tegen medewerkers in het openbaar vervoer is onacceptabel. Asociaal gedrag tolereren wij niet.

Omdat het vaak om zwartrijders gaat, houden we de poortjes op alle treinstations gesloten en zorgen we voor goede camerabewaking. Dat vermindert het probleem. Ook willen we dat reizigers die zich ernstig misdragen een permanent OV-verbod krijgen. Dat geldt voor het gehele OV, zodat ze niet bij een andere vervoerder kunnen toeslaan.

OV-chipkaart. Eén keer in- en uitchecken moet voldoende zijn.

De OV-chipkaart is bedoeld om het reizigers makkelijk te maken alle vormen van openbaar vervoer te gebruiken. Daarom willen we dat er een einde komt aan het in- en uitchecken per vervoerder. Eén keer in- en uitchecken moet voldoende zijn. Wij willen dat het ook mogelijk wordt om in het OV te betalen met je bankpas, smartphone of smartwatch. Zo is de OV-chipkaart op termijn niet meer nodig.

Spoor. Gezonde concurrentie maakt treinreizen beter en goedkoper.

Reizen met de trein wordt beter en goedkoper als er meer bedrijven zijn die het kunnen aanbieden. Wij vinden het een goede zaak dat ook andere vervoersbedrijven dan NS een kans krijgen op regionale spoorlijnen. We begrijpen dat dat niet op alle lijnen mogelijk is, omdat Nederland een ontzettend druk spoorwegnet heeft.

Wij willen het spoor meer gebruiken voor goederenvervoer. De trein is een efficiënte en veilige manier om goederen naar de rest van Europa te brengen. Daardoor zijn er ook minder vrachtwagens op de weg en dus minder files.

Daarnaast zijn internationale treinverbindingen een duurzaam alternatief voor korte vliegreizen. We verbeteren de reistijden en het reiscomfort en zorgen dat deze treinen vaker rijden. Zo kunnen mensen ook comfortabel en snel per trein naar het buitenland reizen.

Openbaar vervoer. Makkelijker overstappen op elke vorm van vervoer.

Openbaar vervoer is belangrijk voor de keuzevrijheid in het verkeer. Zeker in drukke gebieden als de Randstad is het onmisbaar.

Wij willen meer overstappunten waar allerlei vormen van vervoer samenkomen. Zo kun je makkelijk overstappen van de trein naar bijvoorbeeld een deelauto. Van tevoren plan, boek en betaal je de volledige reis via een app.

In niet-stedelijke gebieden willen we het openbaar vervoer klantvriendelijker maken. De vraag van de reiziger moet centraal staan en niet het aanbod van de vervoerder. Lege bussen zijn zonde van het geld en het milieu.

We willen ook meer concurrentie in het openbaar vervoer. Door openbare aanbestedingen krijgen reizigers meer en beter openbaar vervoer.

 

Maximumsnelheid. ’s Avonds en ’s nachts 130 rijden.

We willen ’s avonds en ’s nachts een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Overdag moet de snelheidslimiet worden afgestemd op normen voor veiligheid en milieu (waaronder stikstof).

Het liefst willen we ook overdag weer 130 rijden, maar dat kan pas als de stikstofuitstoot voldoende is teruggebracht. Tot die tijd is de lagere maximumsnelheid nodig om bijvoorbeeld het bouwen van huizen te kunnen laten doorgaan.

Snelheidscontroles zijn er voor de verkeersveiligheid. Niet om de schatkist te spekken.

Verkeersveiligheid. Verkeershufters keihard aanpakken.

Veiligheid staat voorop, ook in het verkeer. Verkeershufters pakken wij daarom keihard aan. Wie met drank of drugs achter het stuur kruipt, wie denkt nog steeds te kunnen appen tijdens het rijden en wie meedoet aan levensgevaarlijke straatraces moet keihard worden aangepakt. Naast celstraffen en boetes willen wij een levenslang rijverbod mogelijk maken voor mensen die keer op keer de fout in gaan. Wij accepteren niet dat slachtoffers en nabestaanden levenslang krijgen, terwijl de dader fluitend de rechtszaal uitloopt. Wij willen een eerlijk boetesysteem, waarbij buitenlandse automobilisten ook gewoon hun Nederlandse boete betalen.

Wegen. Nieuwe wegen blijven aanleggen.

We willen minder files. Voor onze economie is het heel belangrijk dat Nederland in beweging blijft. Door corona werken meer mensen thuis dan ooit. Toch zien we dat mensen juist steeds meer behoefte aan een eigen auto hebben. Daarom blijven we nieuwe wegen aanleggen. Dat zorgt niet alleen voor minder files, maar levert ook meer banen op in de bouwsector.

Wij werken bij het verbeteren van wegen nauw samen met lagere overheden. Het heeft namelijk weinig zin om goed door te kunnen rijden op de snelweg, als je direct na de afslag vast komt te staan op de provinciale weg. Verder willen wij spitsstroken zo veel mogelijk permanent openstellen. Het is zonde als asfalt dat er toch al ligt niet wordt gebruikt.

Wij zijn niet bang voor vernieuwing: zelfrijdende auto’s zijn een kwestie van tijd. Daardoor kunnen auto’s dichter op elkaar rijden. Dat zorgt voor minder files en het is goed voor het milieu en vooral de verkeersveiligheid. Wij willen innovatieve ondernemers de ruimte geven om zelfrijdende auto’s verder te ontwikkelen. Zonder al te veel regels en subsidies.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation