Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Zorg en gezondheid

De juiste zorg, op tijd en voor iedereen betaalbaar. Dat is wat de VVD wil en dat zal ook onze missie zijn de komende jaren. Met een steeds ouder wordende samenleving en tekort aan zorgpersoneel, moeten we onze zorg slimmer organiseren. We willen dat zorgmedewerkers zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan hun patiënten. Dat betekent een grondige vermindering van administratieve lasten, maar ook het omarmen van andere manieren van werken. Nieuwe (digitale) zorgtechnieken die kwaliteit van leven verbeteren of zorgpersoneel werk uit handen nemen, moeten een standaard onderdeel worden van de zorgverlening. Daarnaast willen we dat mensen beter in staat worden gesteld om samen met hun zorgverlener te beslissen over een passende behandeling. Of om een bepaalde behandeling juist niet (meer) te doen. Dit leidt tot minder onnodige ingrepen, een betere zorgervaring en betere kwaliteit van leven. En als je ouder wordt, dan willen we dat je goede ondersteuning krijgt die je helpt om midden in de samenleving te kunnen blijven staan. We geven prioriteit aan woonvormen zoals hofjes, waar mensen zelfstandig of in nabijheid van elkaar oud kunnen worden. Met hulp van zorg en ondersteuning als dat nodig is. Een gezonde leefstijl helpt om langer gezond, fit en weerbaar te blijven. Daarom willen we dat jong en oud meer in aanraking komen met sport, bewegen en het verenigingsleven.

Word lid
Zorg. De juiste zorg, op tijd en voor iedereen betaalbaar.

Iedereen verdient goede zorg. Jong of oud, rijk of arm, gezond of ziek. In Nederland betalen gezonde mensen mee voor mensen die ziek zijn. Omdat we het belangrijk vinden om naar elkaar om te zien. En omdat je zelf ook ineens ziek kunt worden.

De uitdagingen waarmee de zorg wordt geconfronteerd, zoals vergrijzing en groeiend personeelstekort, vragen om vernieuwende oplossingen. Wij willen een sterke rol voor de patiënt, zodat hij of zij samen met de zorgverlener kan beslissen over een passende behandeling, of het besluit om een behandeling niet te doen. Dat leidt tot betere beslissingen, minder overbehandeling en betere kwaliteit van leven.

We kiezen voor het vergroten van de persoonlijke aandacht van zorgmedewerkers voor patiënten. We willen dat zij meer tijd kunnen besteden aan wat er echt toe doet: het welzijn van hun patiënten. Digitalisering, werk-ontlastende technieken en minder regeldruk zullen de zorg efficiënter maken en de werklast verlichten. Daardoor krijgen medewerkers de grip op hun vak terug.

Eigen risico. Een slim en voorspelbaar eigen risico.

Wanneer we gebruikmaken van zorg, is het niet meer dan logisch dat we daar ook zelf voor een deel aan bijdragen. We willen echter niet dat mensen in de toekomst meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan zorgkosten. We maken het eigen risico behapbaar door mensen het niet in één keer te laten betalen. In plaats daarvan kiezen we voor een betaling per behandeling tot het maximum van het verplicht eigen risico. We brengen rust in het vaststellen van het eigen risico, door de hoogte voor langere tijd vast te zetten en niet jaarlijks aan te passen.

Basispakket. Zorg die nodig is en ook echt werkt.

Mensen moeten erop kunnen rekenen dat de zorg in het basispakket nodig is en ook echt werkt. Daar betalen we voor. Zorg die niet werkt komt niet in het pakket, of gaat eruit. Het is belangrijk voortdurend in de gaten te houden of het basispakket nog steeds de juiste zorg biedt. Het hele verzekerde basispakket toetsen we daarom regelmatig. Zo houden we het pakket effectief en betaalbaar.

Ouderenzorg. Zo lang mogelijk midden in de samenleving.

Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, met kwaliteit van leven . Daar investeren we in. We geven prioriteit aan meer woningen en woonvormen zoals hofjes. Daar kunnen mensen zelfstandig, of in nabijheid van elkaar, oud worden. Eventueel met hulp van zorg en ondersteuning. Er wordt rekening gehouden met woonwensen en slimme snufjes maken huishoudelijke taken makkelijker.

Ook de omgeving bepaalt het woonplezier, zoals winkelbuurten en voorzieningen waar mensen hun vrije tijd kunnen besteden. We willen dat gemeenten en corporaties hierover afspraken maken.

Niet voor iedereen is zelfstandig wonen met zorg mogelijk. Als je echt bent aangewezen op intensieve zorg, dan wil je dat er een plek voor je is in een fijn verpleeghuis, met de beste kwaliteit van zorg. Voor deze mensen houden we plekken beschikbaar.

We willen een nauwe samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde, de huisarts en de wijkverpleegkundige. Zo worden mensen snel en goed op de juiste plek geholpen. We verbeteren digitale vaardigheden van senioren, zodat zij makkelijk en snel contact kunnen hebben met bijvoorbeeld een mantelzorger of zorgmedewerker. Daardoor hoeven zij niet onnodig te reizen.

Genees- en hulpmiddelen. Minder afhankelijkheid van één aanbieder.

Geneesmiddelen moeten betaalbaar blijven en tekorten willen we tegengaan. We verstevigen onze onderhandelingspositie tegenover de geneesmiddelenfabrikanten door samen met andere Europese landen te onderhandelen. We zorgen dat we bij tekorten minder afhankelijk zijn van één fabrikant.

We gaan verspilling van genees- en hulpmiddelen tegen door het voor apothekers makkelijker te maken medicijnen terug te nemen. We stimuleren hergebruik en maken zuinig gebruik van middelen de norm.

Jeugdzorg. Kwetsbare jongeren moeten kunnen rekenen op hulp.

We willen dat kinderen zo zorgeloos mogelijk kunnen opgroeien. Problemen moeten op tijd opgemerkt worden, om erger te voorkomen. We versterken de rol van onderwijs, werkgevers en sportverenigingen hierbij. Als ouders en kinderen problemen hebben, dan kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. De meest kwetsbare jongeren en gezinnen moeten kunnen rekenen op hulp als zij die nodig hebben. Dat gebeurt nu nog niet goed genoeg. Daarom willen we doorgaan met het hervormen van de jeugdzorg.

Hulp zoeken bij jeugdzorg is voor veel mensen een forse stap. Daarom willen we dat het gezin niet steeds met verschillende gezichten te maken krijgt. Wij willen één hulpverlener, met wie de ouders en kinderen een vertrouwensband kunnen opbouwen. Een hulpverlener die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Doelgericht en betrokken, zonder onnodige rompslomp.

Ggz. Mentale problematiek op tijd in beeld.

De ggz moet in Nederland beter worden georganiseerd, zodat mensen met zware mentale zorgvragen de hulp krijgen die ze hard nodig hebben. We gaan door met de aanpak van wachtlijsten, onder meer door het opzetten van mentale gezondheidscentra en herstel- en zelfregiecentra door heel Nederland. Daar kunnen mensen laagdrempelig hulp zoeken.

Vroegtijdig mentale problematiek in beeld voorkomt dat het erger wordt. We willen de rol van sportverenigingen, het onderwijs en werkgevers hierbij verstevigen.

Bij psychische klachten moet niet alleen naar medische oorzaken worden gekeken. Geldproblemen kunnen bijvoorbeeld ook een rol spelen. Samenwerking tussen zorg en andere terreinen, zoals schuldhulpverlening, is dan ook essentieel om problemen op te lossen.

Pgb. Het pgb zoals het bedoeld is.

Zelf de keuzes in je eigen leven maken: we staan er niet altijd bij stil hoe fijn en hoe belangrijk dat is. Wij willen dat ook mensen die ziek of gehandicapt zijn zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden. Het persoonsgebonden budget (pgb) kan voor hen het verschil maken tussen een echt leven, midden in de maatschappij, en een leven aan de zijlijn.

Mensen die zwaar getroffen zijn in het leven kunnen er door het pgb zelf weer wat moois van maken. Die vrijheid is van het allergrootste belang. Daarom hebben wij het recht op het pgb vastgelegd in de wet. We willen misbruik van het pgb aanpakken, en vooraf goed vaststellen of iemand zelf het pgb kan beheren.

Wij willen dat het pgb alleen nog voor zorg wordt gebruikt en niet meer voor ondersteuning. Via de gemeente moet ondersteuning namelijk makkelijk te regelen zijn. Het pgb hiervoor inzetten werkt helaas misbruik in de hand. We maken het eenvoudiger om fraude aan te pakken.

Gehandicaptenzorg. Mensen met een beperking doen mee.

We willen dat mensen met een beperking actief mee kunnen doen aan de samenleving. Daarom maken we het eenvoudiger om (sport)hulpmiddelen aan te vragen die hen helpen zelfredzaam te blijven. Mensen moeten die hulpmiddelen makkelijker mee kunnen nemen bij bijvoorbeeld een verhuizing, zonder administratieve rompslomp.

Vernieuwende zorg die het leven aantoonbaar beter maakt, maken we de norm. We verbeteren de digitale vaardigheden van mensen met een handicap, zodat zij makkelijk en snel contact kunnen hebben met een mantelzorger of zorgverlener. Zo hoeven ze bijvoorbeeld niet onnodig te reizen.

Abortus. Een zelfstandige keuze van vrouwen.

Abortus is in Nederland toegestaan. Hiervoor gelden voorwaarden. Een vrouw kan tot 24 weken in de zwangerschap een abortus laten uitvoeren. Vrouwen die voor de moeilijke beslissing staan om al dan niet een abortus te ondergaan, bevinden zich in een kwetsbare positie. Het is van essentieel belang dat zij de juiste ondersteuning en professionele zorg ontvangen. Op dit moment loopt er een discussie over het schrappen van abortus uit het Wetboek van Strafrecht. De regering onderzoekt wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor de abortuspraktijk. De VVD vindt dat wet- en regelgeving moet zorgen voor goede, veilige en toegankelijke abortuszorg. Met dat doel in het achterhoofd zullen wij de aanbevelingen en conclusies van het onderzoek bestuderen.

We hebben de wettelijke verplichte bedenktermijn van vijf dagen geschrapt. Vrouwen nemen het besluit niet lichtzinnig. Wie dat wil kan met haar eigen arts een bedenktermijn afspreken. Het is een inbreuk op de zelfbeschikking van vrouwen om dat in de wet vast te leggen.

Huisartsen die dat willen, mogen de abortuspil voorschrijven aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn.

Euthanasie. Kunnen kiezen voor een waardig levenseinde.

Mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, kunnen er in Nederland voor kiezen om hun leven te beëindigen. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zelf die keuze hebben. Ook voor ernstig zieke kinderen moet euthanasie wat ons betreft als laatste optie beschikbaar komen.

Er zijn mensen die hun leven als voltooid zien. Ook zij hebben de wens om menswaardig te sterven, hoewel ze volgens de huidige maatstaven niet ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Wij willen het mogelijk maken om aan de oprechte wens van deze mensen te voldoen. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst zorgvuldigheidseisen op te stellen.

We willen dat artsen tijdig het gesprek aangaan om wensen over het levenseinde te horen. Zo kunnen goede afspraken worden gemaakt.

Werken in de zorg. Zorgmedewerkers de grip op hun vak teruggeven.

Zorgmedewerkers zijn letterlijk van levensbelang. Door schaarste aan personeel en hoge administratieve lasten hebben zorgmedewerkers vaak niet genoeg tijd om echt goede zorg te leveren. We moeten hen de regie teruggeven.

De stappen om regeldruk te verminderen zijn nog lang niet groot genoeg. Daarom gaan we bijvoorbeeld eisen van verzekeraars versimpelen en schrappen we onnodige, dubbele administratieve lasten.

De regie terug betekent ook nieuwe manieren van werken omarmen. Digitale zorgdiensten en technologie die de zorg beter inrichten, kwaliteit van leven verbeteren of werk uit handen nemen maken we definitief onderdeel van de zorgverlening.

Mede dankzij de VVD is zeggenschap voor zorgmedewerkers wettelijk vastgelegd. We gaan werkgevers hieraan houden. Vaste zorgmedewerkers die extra willen werken, moeten kunnen rekenen op een meer-urenbonus. Een goede werkomgeving is ook een veilige werkomgeving. Daarom willen we een landelijke aanpak van agressie in de zorg.

Gezond leven (preventie). Gezonde keuzes stimuleren en ongezonde keuzes ontmoedigen.

Je gezondheid geeft je vrijheid. We willen dat iedereen aan zijn of haar gezondheid kan werken. De overheid is er om je aan te moedigen, niet om je voor te schrijven hoe je moet leven.

Sporten en bewegen is gezond en helpt je om fit te blijven. Bovendien ontmoet je dankzij sport nieuwe mensen. We willen dat sportverenigingen en het onderwijs nauw gaan samenwerken, zodat kinderen in aanraking komen met sport, beweging en het verenigingsleven. We willen sport- en beweegprogramma’s voor senioren, zodat zij ook betrokken raken bij het verenigingsleven.

Gezond leven is ook gezond eten. We maken bindende afspraken met producenten en supermarkten over het gezonder maken van voeding. Marketing van ongezonde producten gericht op kinderen beperken we.

Bij het terugdringen van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik willen we dat er gerichte maatregelen worden genomen, met de focus op groepen die extra risico lopen.

Vaccinaties. Vaccinaties.

Vaccinaties helpen ons te beschermen tegen infectieziekten. Op dit moment zien we dat de vaccinatiegraad daalt. We vinden het belangrijk dat mensen vertrouwen hebben in vaccinaties. Daarom gaan we met de samenleving in gesprek over het belang van vaccineren, met speciale aandacht voor nieuwe ouders, jongeren en moeilijk bereikbare groepen. We willen een plan maken om ons vaccinatieprogramma te verbeteren.

Een dalende vaccinatiegraad vergroot het risico op een opleving van een infectieziekte. Dit is onder andere een risico voor kleine kinderen die nog niet gevaccineerd kunnen worden. We willen dat onze kinderen beschermd zijn wanneer er een ongecontroleerde verspreiding van een infectieziekte dreigt. Daarvoor nemen we maatregelen, zoals het instellen van een vaccinatieplicht bij kinderdagverblijven als de vaccinatiegraad onder een kritische ondergrens komt.

Confidental Infomation