Direct naar de content
Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen
Groen. 1

Landbouw en natuur

Wij zijn trots op onze boeren, tuinders en vissers. Zij zijn hardwerkende ondernemers die belangrijk zijn voor onze economie. Het stikstofprobleem is niet de schuld van één sector. Alle sectoren dragen dus hun steentje bij aan de oplossing. Zo kunnen we onze prachtige natuur herstellen. Natuur en economie sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Dierenmishandeling pakken we keihard aan.

Doe ook wat nodig is
Voedsel van de toekomst. Volop ruimte voor innovatie in de voedselsector.

Wij willen onze landbouw en tuinbouw versterken en tegelijkertijd werken aan voedselveiligheid en duurzaamheid. Dat gaat prima samen als je innovatie in de voedselsector bevordert.

In Europa zetten wij ons in om technieken als CRISPR-Cas in onze agrarische sector mogelijk te maken. Ook volgen we de productie van kweekvlees op de voet.

Daarom willen wij in Nederland een gunstig vestigingsklimaat en veel ruimte om te experimenteren voor bedrijven die zich met kweekvlees bezighouden. Wij zouden graag zien dat deze bedrijven gaan samenwerken met veehouders en onderzoeksinstituten.

Stikstof. Alle sectoren moeten helpen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen.

Wij willen de stikstofuitstoot structureel omlaag brengen en de natuur herstellen. Alle sectoren dragen hun steentje bij. De stikstofcrisis is niet de schuld van één sector.

Het beste is om de problemen bij de bron aan te pakken. Daarom willen wij de bouw, industrie, zeehavens, binnenvaart, landbouw en luchtvaart duurzamer maken. Dat doen we in overleg met de sectoren.

Boeren en natuur

Voor boeren zijn bijvoorbeeld technologie en innovatie een belangrijke oplossing voor het verlagen van de stikstofuitstoot, maar je kunt ook denken aan extensivering, omschakeling of verplaatsing. Boeren die vrijwillig stoppen, kunnen daarmee ruimte bieden aan een andere boer in de omgeving. Uiteindelijk moet een boer met een goed verdienmodel weer ruimte krijgen om te ondernemen en innoveren.

Door deze aanpak maken we het weer mogelijk om vergunningen te verlenen in alle sectoren.  Dat betekent dat huizen kunnen worden gebouwd, wegen aangelegd en PAS-melders de vergunning krijgen waar ze recht op hebben, terwijl we ondertussen onze natuur beschermen.

Afval en schadelijke stoffen We zijn goed op weg naar een circulaire economie.

We zijn goed op weg naar een circulaire economie waar afval eigenlijk geen afval meer is. Dankzij recycling en hergebruik zijn er minder grondstoffen nodig, wat goed is voor het milieu.

Nederland is koploper op het gebied van hergebruik. Daar zijn we trots op. Wij willen zo veel mogelijk belemmeringen wegnemen, zodat bedrijven kunnen experimenteren en innoveren op dit gebied.

Gevaarlijke stoffen
Sommige gevaarlijke stoffen hebben we hard nodig voor onze gezondheid en veiligheid. Maar van niet-noodzakelijke gevaarlijke stoffen willen we op termijn af. Samen met andere Europese landen vervangen we die geleidelijk door veilige alternatieven. Zo beschermen we onze leefomgeving.

Stoffen waarvan we niet weten of ze schadelijk zijn, gaan we niet verbieden op basis van onderbuikgevoelens. Dat doen we alleen als harde feiten aantonen dat ze inderdaad gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

 

Milieu. Een serieus milieubeleid kan alleen wereldwijd geregeld worden.

Milieuvervuiling houdt geen rekening met landsgrenzen. Een serieus milieubeleid kan dus alleen wereldwijd geregeld worden. Nederland moet zich dan ook aan de Europese milieunormen houden. Wij willen niet dat Nederlandse bedrijven op achterstand worden gezet door extra regels waar het milieu niets mee opschiet.

We vinden dat vervuiling bij de bron moet worden aangepakt. We kunnen dus beter schone auto’s en vrachtwagens ontwikkelen dan in allerlei gemeenten ingewikkelde milieuzones instellen.

Het verder verduurzamen van Nederland biedt veel kansen voor de Nederlandse economie om wereldwijd een leidende rol te nemen in duurzaam en circulair ondernemerschap, bijvoorbeeld bij het efficiënt gebruik van grondstoffen, het inzamelen en hergebruiken van kunststoffen en andere materialen en het beperken van afval, waarmee het verdienvermogen van onze economie wordt versterkt. We werken toe naar een circulaire economie en zullen onze mobiliteit, woningbouw en landbouw verder moeten verduurzamen.

Visserij. Waardering en steun voor onze Nederlandse vissers.

Nederlandse vissers verdienen al generaties lang op een eerlijke manier hun brood. Onze vissers zijn gericht op de toekomst en vinden het heel belangrijk dat de verschillende vissoorten blijven bestaan.

Wij vinden dat de Nederlandse vissers waardering en steun verdienen. We willen niet dat Nederland meer eisen stelt aan vissers dan de rest van Europa. Onze vissers mogen niet benadeeld worden ten opzichte van hun buitenlandse collega’s.

Nederlandse vissers bedenken voortdurend nieuwe technieken.  Wij blijven ons inzetten voor innovatieve en duurzame visvangst.

Jacht. Jagers zijn erg begaan met de natuur.

Jagers zijn erg begaan met de natuur en houden in de gaten of er te veel dieren van een bepaalde soort zijn. Dat kan namelijk leiden tot schade voor boeren, gevaren voor andere (beschermde) diersoorten en de hongerdood voor de diersoort zelf. Wij willen dat jagers hun belangrijke werk gewoon kunnen doen. Natuurlijk moeten zij zich daarbij aan de wet houden.

Dierenwelzijn. Hogere straffen voor dierenmishandeling.

De samenleving vindt het welzijn van dieren terecht belangrijk. Nederland loopt daarin voorop en dat is een goede zaak. Toch kunnen er nog steeds dingen verbeterd worden.

Wij willen daarom hogere straffen voor dierenmishandeling. Mensen die vaker de fout in gaan moeten bovendien een levenslang verbod op het houden van dieren krijgen. Daarnaast werken wij aan een lijst met dieren die geschikt zijn als huisdier. Dieren die niet op die lijst staan mogen dan niet als huisdier gehouden, vervoerd of verhandeld worden.

Om misstanden in slachthuizen sneller aan te kunnen pakken, willen wij cameratoezicht op afstand door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Fokkerijen moeten zich focussen op de gezondheid en het welzijn van dieren. Fokken op schadelijke uiterlijke kenmerken is verboden en moet bestraft worden.

Als dierenwelzijn in het gedrang is, grijpt de NVWA in. Actiegroepen en extremisten mogen absoluut niet voor eigen rechter spelen.

Water. Sterke dijken en voldoende zoet water.

Nederland ligt grotendeels onder zeeniveau en heeft bovendien veel grote rivieren. We moeten ons dus voortdurend beschermen tegen hoog water. Zeker nu de zeespiegel door klimaatverandering stijgt.

Bij het versterken van de dijken kijken we naar twee dingen: de kans op een overstroming en de gevolgen die een overstroming zou hebben voor het gebied dat achter de dijk ligt. Op basis van die risico’s besluiten we waar actie nodig is.

De afgelopen jaren hebben we vaker extreem weer en aanhoudende droogte gezien. In zowel de natuur als bewoond gebied willen wij zorgen voor natuurlijke wateropslag. Zo kunnen we hoosbuien opvangen en hebben we in tijden van droogte juist water achter de hand. Zoet water is namelijk niet alleen belangrijk voor ons drinkwater, maar ook voor onze economie. De land- en tuinbouw en de industrie kunnen er niet zonder.

Natuur. De natuur verdient ruimte, maar de economie ook.

Iedereen in Nederland moet van onze mooie natuur kunnen genieten. Wij willen daarom zo min mogelijk gebieden op slot doen. De waarde van natuur wordt veel duidelijker als je er mag wandelen en fietsen, of er als kind mag spelen.

Ons natuurbeleid moet realistisch en haalbaar zijn. Europese richtlijnen hoeven we niet strenger in te voeren dan noodzakelijk is en we hoeven er ook geen Nederlandse regels bovenop te leggen. De natuur verdient ruimte, maar onze economie ook. Beide zaken moeten met elkaar in balans zijn. We moeten ons dus blijven inspannen voor herstel van de natuur en versterking van de biodiversiteit, dat is ook in het belang van de economie.

De overheid, natuurorganisaties en de agrarische sector moeten samenwerken aan een aantrekkelijk landschap, waar het goed wonen, werken, ondernemen én recreëren is. In de natuurgebieden gaan we gebiedsgericht bekijken wat nodig is. Elk gebied vraagt zijn eigen aanpak, gebaseerd op onafhankelijke analyses. Zo gaan we de natuur herstellen en kunnen we een schoon land doorgeven aan toekomstige generaties.

Landbouw en tuinbouw. Trots op onze ondernemers in land- en tuinbouw.

Nederland heeft een agrarische sector om trots op te zijn. Onze ondernemende boeren, tuinders en vissers zijn innovatief, produceren voedsel van hoge kwaliteit en exporteren naar de hele wereld. Er zijn vele innovatieve bedrijven in de agro-foodsector met een enorme waarde voor de Nederlandse economie. Ook onze kennisinstellingen zijn internationaal bekend. Dat moeten we koesteren. We moeten de (landbouw)economie in balans brengen met de natuur, maar zeker ook zorgen voor een toekomstperspectief voor onze fantastische boeren met ruimte voor ondernemerschap en innovatie.

De landbouw kan een bijdrage leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem. Wij willen ons richten op het omlaag brengen van de uitstoot door innovatie, extensivering of omschakeling. Boeren krijgen financiële steun als zij investeren in de verduurzaming van hun bedrijf of als zij vrijwillig besluiten om te stoppen met hun bedrijf.

Ruimtelijke ordening. 26 wetten worden één.

Ons land heeft een kleine oppervlakte waarop heel veel tegelijk gebeurt. We hebben ruimte nodig voor onze huizen, kantoren, fabrieken, boerderijen, wegen, spoor en natuur. Er bestaan nu 26 verschillende wetten om dat te regelen. Daarvoor in de plaats komt één wet: de Omgevingswet.

Met de Omgevingswet wordt het makkelijker om een dakkapel te bouwen of je oprit te verbreden. Procedures rond vergunningen worden namelijk korter en goedkoper. Dat geldt ook op grotere schaal, voor de uitbreiding van een fabrieksterrein of de verlenging van een snelweg. We willen een einde maken aan de papierwinkel die daarbij komt kijken. Die kost alleen maar tijd en geld.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation