Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

De brief van Sophie Hermans

Beste Jesse en Attje,

Een schone wereld doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, op een betaalbare manier. Dat zie ik als een van de belangrijkste opdrachten van de politiek. Sterker nog: als het onze generatie politici niet lukt de beweging naar een groene toekomst door te zetten, dan zijn we geen knip voor de neus waard.

Wij hebben in Nederland alles in huis om dat voor elkaar te krijgen. De mensen, de bedrijven en de ideeën. Ik geloof dat het kan. Dat bereiken we alleen niet door nee te roepen. We bereiken het niet met de aanpak van links. Links gaat uit van wantrouwen, belasten en doordenderen.

De VVD wil de wereld liever samen met de Nederlanders beter maken. Door hulp te bieden. Door het goedkoper en makkelijker te maken. Zodat steeds meer mensen elektrisch gaan rijden, een warmtepomp nemen of zonnepanelen op het dak leggen. Als we het gedoe en de hoge kosten wegnemen, ben ik ervan overtuigd dat veruit de meeste mensen hun steentje willen bijdragen.

Wat niet werkt: straffen als mensen nog niet kunnen meedoen, als ze nog wat tijd nodig hebben. Opleggen dat het NU moet. Dingen verplichten die mensen niet kunnen betalen. Of alles sluiten en verbieden wat vies is. De VVD wil juist dat wat vies is, schoon wordt. Niet banen en bedrijven wegjagen, maar ze vergroenen. Niet minder vliegen of minder autorijden, maar schoner vliegen en schoner autorijden. Dát moeten we doen.

En dat kan gewoon. Dat is vooruitgang. Dat is innovatie.

Daarmee gaan we onze bedrijven en industrie helpen. Vervolgens moeten zij wel leveren. Want ik zeg ook: de tijd is voorbij dat de VVD stil bleef over bedrijven die geen verantwoordelijkheid nemen. We moeten alleen niet doen alsof ondernemers helemaal niet verduurzamen. Integendeel. Er gebeuren geweldige dingen. Nederland staat bol van de groene, innovatieve bedrijven.

Het zijn ondernemers die zorgen voor de duurzame oplossingen. Wij kunnen als politiek beleidsnota’s schrijven tot we een ons wegen, maar het zijn bedrijven die zonnepanelen op het dak leggen of een waterstofnet aanleggen. Wie nee zegt tegen bedrijven, zegt dus nee tegen een groene toekomst!

Als een groene toekomst je echt menens is, moet je blijven nadenken over de vraag wat daarvoor nodig is.
Dan moet je verder durven kijken. Dat heeft de VVD gedaan. Wij vechten niet langer tegen windmolens, wij investeren erin.

Nu is het jullie beurt om hetzelfde te doen. Wind en zon zijn mooi, maar niet genoeg.
Ik daag jullie uit: zeg ja tegen kernenergie. Sluit je aan bij onze missie om twee kerncentrales te bouwen.
Ik daag jullie uit: zeg ja tegen klimaatoptimisme. Ja tegen innovatie. Stop met het negatieve gevecht van wantrouwen, verbieden, sluiten en wegbelasten.

Vertrouwen geven en sámen aan de slag. Dat is écht doen wat nodig is voor een groene toekomst.

Hartelijke groeten,

Sophie

Onze plannen voor het klimaat.

Het klimaat is van ons allemaal en houdt ons allemaal bezig. Wie wil er nou niet in een gezonde en schone wereld leven? Maar het maatschappelijk debat is sterk verdeeld in tegenpolen, met linkse partijen die gewone Nederlanders het leven zuur maken door te willen bepalen hoe ze reizen en wat ze consumeren. Zonder daarbij oog te hebben voor uitvoerbaarheid, kosten en het behoud van onze welvaart.

En op rechts mensen die het klimaatprobleem bagatelliseren of zelfs ontkennen en die niks willen veranderen. Dat is de kop in het zand steken.

De VVD kiest een andere route, niet ‘tegenover’ maar tussen het uiterst linkse en rechtse kamp in. Een liberale route waarin we ambitie combineren met realisme. En waarbij we bovendien met oplossingen komen voor de huidige energiecrisis.

We staan voor een klimaatbeleid dat onze economie versterkt en verduurzaamt, met oog voor de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van dat beleid. Waarmee we de energiekosten uiteindelijk structureel verlagen voor onze middeninkomens en ondernemers door minder afhankelijk te worden van energie uit onvrije landen. Daartoe zetten we in op een stevige nationale energiemix van hernieuwbare bronnen, waaronder zon, wind op zee én kernenergie.

Kortom, een klimaatbeleid waar we in Nederland allemaal beter van worden.

Benieuwd naar wat de VVD allemaal voor het klimaat doet? Het is nogal veel, maar we hebben geprobeerd het samen te vatten. Lees hier wat onze inzet is om onze klimaatdoelen te halen:

Energie
 • Zoveel mogelijk CO2-vrije energieproductie op Nederlandse bodem

Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij we uiteindelijk geen CO2 meer uitstoten. Het is belangrijk om als Nederland zoveel mogelijk energie op eigen (schone) bodem te produceren, want zo worden en blijven we onafhankelijk van andere, onvrije landen zoals Rusland. Daarom gaat de VVD een initiatiefwet indienen voor meer energieonafhankelijkheid: Wetsvoorstel Energieonafhankelijkheid (vvd.nl)

 • Het bouwen van twee nieuwe kerncentrales

De VVD is groot voorstander van kernenergie. Daarom wil de VVD dat er in deze kabinetsperiode begonnen wordt met de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Kernenergie is een schone en betrouwbare energiebron. Het is daarom onmisbaar voor een stabiele energievoorziening in de toekomst. Bovendien helpt het Nederland ook meer zelfvoorzienend te worden. Daarom heeft de VVD ook een versnellingsplan kernenergie ingediend: Versnellingsplan bouw kerncentrales (vvd.nl)

 • Verdubbeling ambitie van het doel voor groene waterstof

Nederland moet meer inzetten op groene waterstof. Nederland is zeer geschikt voor waterstof. Op de Noordzee kan elektriciteit worden opgewekt met windenergie en kan die elektriciteit direct omgezet worden in waterstof. Dat kan vervolgens naar land getransporteerd worden vanwege onze gasinfrastructuur. Daarom heeft de VVD een plan opgeleverd waarmee Nederland waterstofkoploper moet worden: VVD, D66: verdubbel de ambities voor groene waterstof (nos.nl)

 • Stimuleren van aardwarmteprojecten

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, maakt gebruik van warmte uit de grond. Warm water wordt uit de grond gepompt en gebruikt voor de verwarming van woningen, bedrijfspanden en kassen. Daarmee kan onder andere de glastuinbouw snel verduurzamen.

 • Sneller uitbreiden en meer investeren in het stroomnet

Er is een steeds grotere vraag naar stroom vanwege onze economische groei en de verduurzaming. Om te kunnen voorzien in de groeiende stroombehoefte moet het stroomnet worden uitgebreid. Daarom wil de VVD dat er een crisis- en herstelwetachtige aanpak wordt gehanteerd zodat het stroomnet snel uitgebreid kan worden.

 • Sterke inzet op wind-op-zee en zon-op-dak

Nederland is een klein land dus er moet slim worden omgegaan met de ruimte. Daarom moeten er zoveel mogelijk zonnepanelen op daken worden gelegd. Daarnaast is er op de Noordzee veel ruimte om windparken neer te zetten. Omdat het hier hard waait, kan er ook veel elektriciteit worden opgewekt.

 • Het mogelijk maken van waterstof uit kernenergie

Waterstof kan ook worden gemaakt uit kernenergie. Omdat er dankzij de VVD in Nederland twee nieuwe kerncentrales worden gebouwd, moet er worden gezorgd dat deze kernenergie ook kan worden benut voor het produceren van waterstof.

 • Langer openhouden kerncentrale Borssele

In Nederland staat al één kerncentrale. Deze staat in Borssele en zou eigenlijk in 2033 worden gesloten. Maar de kerncentrale functioneert nog heel goed en dus zou het zonde zijn om deze al in 2033 te sluiten. Daarom wordt nu onderzocht of de kerncentrale langer open kan blijven. Kernenergieplan VVD

 • Snelle vermindering van CO2-uitstoot door CO2 op te slaan in velden onder de Noordzee

Nederland moet de CO2-uitstoot snel verminderen. Daarom moet de CO2-opslag onder de Noordzee worden gestimuleerd. Door de CO2 permanent op te slaan draagt het niet bij aan klimaatverandering.

 • Kolencentrales dicht in 2030

Nederland heeft nog enkele actieve kolencentrales. Bij het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie komt veel CO2 vrij. Daarom mogen kolen per 2030 niet meer worden gebruikt om elektriciteit te maken. Eigenaren kunnen hun centrales wél geschikt maken voor elektriciteitsproductie door middel van andere (duurzame) brandstoffen.

Economie
 • Groene industriepolitiek om de industrie te helpen verduurzamen

Het kabinet moet de industrie helpen om groener te produceren. Dit kan bijvoorbeeld door bedrijven te ondersteunen bij het omschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiedragers zoals waterstof, of via groene elektriciteit. Met het vergroenen van de industrie kan in de toekomst ook veel geld worden verdiend en het is belangrijk voor onze economie dat deze bedrijven in Nederland blijven. Daarom pleit de VVD voor maatwerkafspraken: met de grootste CO2-uitstoters maakt de overheid afspraken hoe deze bedrijven zo snel mogelijk kunnen verduurzamen.

 • De vervuiler in de industrie betaalt via een CO2-prijs waardoor de industrie in 2040 volledig verduurzaamd is

Om bedrijven te stimuleren minder CO2 uit te stoten moeten zij betalen voor rechten om CO2 uit te stoten. Er zullen elk jaar minder CO2-rechten te koop zijn. Hierdoor loopt de prijs voor deze rechten op, wat ervoor zorgt dat het steeds meer loont om te verduurzamen. In 2040 moet de hele industrie en elektriciteitssector CO2-neutraal zijn. Dit hebben we in Europa afgesproken en zorgt ervoor dat deze verduurzaming via de markt en slimme innovaties tot stand komt.

 • Zorgen voor duurzame energie-infrastructuur

Om van veel nieuwe, duurzame energiebronnen gebruik te kunnen maken is er uitbreiding en aanpassing van de energie-infrastructuur nodig. Bijvoorbeeld kabels, leidingen en installaties voor opslag. De overheid moet ervoor zorgen dat de infrastructuur op tijd beschikbaar is. Daarom wordt er nu al gewerkt aan buisleidingen voor waterstof en is het van belang dat het stroomnet snel wordt uitgebreid.

 • Investeren in innovatieve technieken

Nieuwe oplossingen zijn cruciaal voor de energietransitie. Innovatie helpen met veel van de bestaande problemen, zoals de personeelstekorten of het vollopende stroomnet. Hier moet dan ook op worden ingezet. Op het gebied van kernenergie zijn kernfusie en thorium belangrijke opties die verder onderzocht moeten worden.

 • MKB ondersteunen in het verduurzamen en ontzorgen door het makkelijker te maken

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf moeten steun van de overheid krijgen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Veel van hen hebben vaak zelf weinig tijd en capaciteit om uit te zoeken hoe ze energie kunnen besparen en de CO2-uitstoot van hun bedrijf kunnen verlagen. Daarom pleit de VVD voor één loket, zodat ondernemers maar op één plek hoeven aan te kloppen voor het verkennen van alle verschillende verduurzamingsopties en -subsidies die er zijn.

 • Heffing op vervuilende producten bij de EU-grens

De VVD is voorstander van een heffing om de CO2-uitstoot van importproducten van buiten de EU te belasten. De heffing zorgt ervoor dat producten die in andere landen worden geproduceerd, waar de regels voor verduurzaming minder streng zijn, evenveel worden belast voor hun CO2-uitstoot als producten die in de EU zijn geproduceerd. Daarmee loont het ook voor producenten binnen de EU om CO2-arme producten te gaan maken.

 • Ondersteunen glastuinbouw bij duurzame transitie zodat de sector in Nederland kan blijven

Nederland moet van het aardgas af, maar dit heeft grote gevolgen voor onder andere de glastuinbouw. Hier wordt namelijk veel aardgas gebruikt om de kassen te verwarmen. Om te voorkomen dat de sector wegtrekt uit Nederland, moet het kabinet deze bedrijven ondersteunen in de transitie naar onder meer het gebruik van aardwarmte en duurzame elektriciteit.

Gebouwde omgeving
 • Forse inzet op groen gas om aardgas voor woningen te vervangen

Groen gas is een duurzaam alternatief dat wordt gemaakt van biogas, dat voortkomt uit bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval en mest. Groen gas lijkt op aardgas en kan daarom worden ingezet in ons normale gasnet. De VVD wil een bijmengverplichting voor groen gas zodat het gas dat nu in de gebouwde omgeving gebruikt wordt, schoner wordt.

 • Aantrekkelijker maken voor mensen om thuisbatterijen aan te schaffen om eigen energie op te slaan

Het moet voor huishoudens, buurten en corporaties makkelijker worden om een thuisbatterij aan te schaffen zodat ’s avonds energie gebruikt kan worden die overdag met zonnepanelen is opgewekt. Daarom heeft de VVD een actieplan thuisbatterijen gelanceerd: Solar Magazine – Actieplan ChristenUnie en VVD: ‘Voer subsidie in op thuisbatterij voor zonnepanelen’

 • Versneld isoleren van slecht geïsoleerde woningen via subsidies

Door goede isolatie van woningen kan veel energie worden bespaard. Veel mensen komen nu vanwege de hoge energieprijzen in de knel. Daarom moeten de meest slecht geïsoleerde woningen zo snel mogelijk worden verduurzaamd. Dat verbetert de energierekening en het leefcomfort van mensen.

 • Vaste terugleververgoeding voor zonnestroom zodat zonnepanelen blijven lonen voor onze huishoudens

Volgens de VVD moeten huishoudens een goede prijs krijgen voor de energie die zij opwekken met zonnepanelen en die zij terugleveren aan de energieleverancier omdat zij de stroom zelf niet gebruiken. De VVD heeft een amendement ingediend om het terugleverpercentage op ten minste 80% te zetten van het kale leveringstarief.

Mobiliteit en transport
 • Snelle uitrol van laadpalen

De VVD streeft ernaar dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Dit betekent dat deze auto’s geen CO2 uitstoten. Elektrische auto’s zijn hier een goed voorbeeld van. Om elektrisch rijden te stimuleren moet de uitrol van laadpalen worden versneld zodat er makkelijk opgeladen kan worden in de buurt en langs (snel)wegen.

 • Snelle opschaling biobrandstoffen en synthetische brandstoffen voor luchtvaart

De VVD gelooft erin dat we ook in de toekomst kunnen blijven vliegen, maar dan wel op een duurzame manier. Daarom is de VVD groot voorstander van een bijmengverplichting voor de luchtvaart om op die manier geleidelijk de luchtvaart te verduurzamen.

 • Walstroomvoorzieningen voor schepen

Walstroom is een voorziening waarmee elektriciteit kan worden geleverd aan schepen, vanuit het elektriciteitsnetwerk op het vasteland. Door walstroom te gebruiken kunnen de (diesel)hulpmotoren van het schip na het aanleggen aan de kade worden uitgezet. Dat maakt minder geluid en is ook schoner. De VVD wil dat dit de norm wordt in Nederlandse havens.

 • Subsidie voor schonere motoren in de binnenvaart

Ook de binnenvaart moet gaan verduurzamen. Daarom is de VVD voor subsidieregelingen om de binnenvaart met schonere motoren te laten varen. Daarnaast moeten we gaan investeren in infrastructuur zodat schepen ook kunnen gaan varen op elektriciteit of waterstof.

 • Vergroot aanbod schone, betaalbare auto’s

Vanaf 2035 mogen alle nieuwe auto’s die op de Europese markt komen geen CO2 meer uitstoten. Dit moet ervoor zorgen dat de vervoerssector tegen 2050 koolstofneutraal wordt en dwingt fabrikanten te investeren in schonere motoren.

 

Confidental Infomation