Inloggen Lid worden
Ruimte geven. Grenzen stellen.
Lid worden Inloggen

Werkveiligheidsbeleid

De VVD-fractie hecht aan een veilige werkomgeving voor alle Leden en medewerkers. De fractie heeft daarom twee vertrouwenspersonen die klaar staan voor Leden en medewerkers die melding willen maken van een (mogelijke) integriteitskwestie of advies willen over een dilemma en voor wie het doorlopen van een formele procedure (nog) een stap te ver is of twijfelt over het te doorlopen proces. De vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt en heeft een informele, laagdrempelige rol door te luisteren, ondersteunen, adviseren en eventueel doorverwijzen van betrokkene.

Leden en medewerkers worden nadrukkelijk uitgenodigd zorgen of misstanden te melden. Met de vertrouwenspersoon kunnen zij hier vertrouwelijk over sparren. Ook Leden of medewerkers die te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag kunnen hun verhaal kwijt bij de vertrouwenspersoon. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan al het gedrag, waaronder uitingen van welke aard dan ook, waarbij iemands persoonlijke integriteit niet wordt gerespecteerd (zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld of pesten en treiteren).

De vertrouwenspersonen kunnen aan het fractiebestuur signalen afgeven over mogelijke integriteitsdilemma’s en knelpunten ter voorkoming en de aanpak van integriteitsschendingen, zonder daarbij namen te noemen van betrokken personen. Verder onderhouden de vertrouwenspersonen van de fractie contact met de landelijke vertrouwenspersonen van de VVD. Ook houden zij de ontwikkelingen op het gebied van de ‘Regeling Toezicht en handhaving Gedragscode Tweede Kamer’ bij. Naast de twee vertrouwenspersonen heeft de VVD-fractie ook een Ondernemingsraad waarin alle medewerkers vertegenwoordigd zijn.

Confidental Infomation