Veiligheid staat voorop.

1Sjoerd: 'Zodra het gevoel van onveiligheid ons leven beheerst, bereiken terroristen hun doel'

Sjoerd, ondernemer en getrouwd met Alexander.

“Je zou denken dat acceptatie van homoseksuelen in onze maatschappij toeneemt, maar in de praktijk valt dat tegen. Op een terras in de zon tegen elkaar aan zitten, lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Bij ons kan het leiden tot blikken of nare opmerkingen. Voorheen ging ik altijd zonder problemen naar de Canal Pride. Ik kan daar écht mezelf zijn. Gewoon, zoals ik thuis of bij vrienden ben. Een aantal jaar geleden waren er grote aanslagen in Europa. Toen vond ik het spannend om naar de Canal Pride te gaan. Je krijgt het gevoel dat een aanslag hier ook zomaar kan gebeuren. Je moet kwaadwillenden op tijd in de smiezen hebben. Zodra het gevoel van onveiligheid ons leven gaat beheersen, bereiken terroristen hun doel. Samen kunnen en moeten we dat voorkomen.”

2Onze ambitie

Sjoerd moet overal in Europa veilig over straat kunnen, en onbezorgd een concert, festival of Pride Parade kunnen bezoeken.

Terroristen bewegen door Europa. Ze kopen wapens in het ene land, rijden over de grens, en plegen een aanslag in een ander land. Daarom werken veiligheidsdiensten in Europa nauw samen tegen terrorisme. We voorkomen dat terroristen en haatimams Europa binnen komen, en dat jongeren online radicaliseren.

De focus ligt op het versterken van nationale veiligheidsdiensten, politie en openbaar ministerie. Hier is nog veel winst te halen. Nationale diensten werken intensiever samen en wisselen onderling informatie uit. Dit is de meest effectieve manier om internationale criminaliteit te bestrijden, zoals drugs-, wapen- en mensenhandel. Ook maakt Europa zich er hard voor dat nationale diensten in alle Europese lidstaten bescherming bieden aan LHBTI’s. Geweld en discriminatie richting LHBTI’s is onnacceptabel.

Militaire slagkracht is vereist om Nederland veilig te houden en voor onze belangen op te komen. Europese landen investeren meer in defensie en werken nauwer samen om de slagkracht te vergroten. Hierbij is speciale aandacht voor cyber. De NAVO blijft de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid, maar Europa moet in staat zijn zichzelf te verdedigen en minder afhankelijk zijn van de VS. Nederland beslist te allen tijden zelf of het militairen uitzendt.

Europa voert een realistisch buitenlandbeleid. In eerste instantie lost Europa problemen op met diplomatie. Waar nodig toont Europa lef door sancties op te leggen tegen agressieve regimes en landen die ons van binnenuit proberen te beïnvloeden. Via Europa maakt Nederland een vuist in de wereld.

Door in Europa samen te werken beschermen we ons land. Zodat Sjoerd veilig en onbezorgd naar een festival kan gaan.

Veiligheid staat voorop 3

3Gezamenlijke terrorismebestrijding

Terrorisme is niet aan grenzen gebonden, dit tegengaan dus ook niet. Op dit terrein werken Europese landen samen. Door informatieuitwisseling en slimme analyses worden terroristen opgepakt en aanslagen voorkomen. We moeten er alles aan doen het risico op aanslagen zo klein mogelijk te houden.

We voorkomen dat terroristen Europa binnenkomen.
Veiligheidsdiensten werken nauwer samen met migratiediensten om mensen die naar Europa komen te controleren. De VVD zet in op Europese afspraken om de terugkeer van uitgereisde terroristen te voorkomen. Nederland trekt de nationaliteit van uitgereisde IS-strijders in, ook als ze hierdoor staatloos worden. We verruimen de mogelijkheid om uitgereisde IS-strijders uit andere Europese landen ongewenst te verklaren in Nederland.

Online jihadisme wordt streng aangepakt.
Individuen kunnen in korte tijd online radicaliseren en overgaan tot geweld. Veiligheidsdiensten en politie werken met internet- en social mediabedrijven tegen online jihadisme. Zij stellen hiervoor gezamenlijke afspraken en protocollen op. Zo moeten nieuwe IS-accounts, -websites en -boodschappen binnen 30 seconden offline zijn gehaald.

Europa treedt op tegen haatimams en ongewenste buitenlandse beïnvloeding.
In Europa is geen plaats voor radicale imams die oproepen tot haat en onverdraagzaamheid. Zij komen op een zwarte lijst en komen Europa niet in. We werken samen in Europa om te zorgen dat religieuze instellingen geen financiering ontvangen uit onvrije landen zonder godsdienstvrijheid. Hierbij gaat speciale aandacht naar salafistische moskeeën.

Europa ondersteunt landen om nationale veiligheidsdiensten, politie en openbaar ministerie te versterken.
Zwakke schakels in Europa vergroten de veiligheidsrisico’s. Waar de kwaliteit van nationale diensten onvoldoende is, stelt Europa experts en middelen ter beschikking om dit te versterken. Voorwaarde voor steun is het effectief terugdringen van corruptie. Europa investeert in diensten die extra kosten maken om snel informatie uit te wisselen.

 

Veiligheid staat voorop 4

4Aanpakken grensoverschrijdende criminaliteit

Zware criminaliteit versterkt het gevoel van onveiligheid. Geweld en schietpartijen zijn onacceptabel. Criminele bendes werken vaak internationaal. Samenwerking in Europa is nodig om hen op te sporen, op te pakken en op te sluiten.

Politiediensten kunnen makkelijker over de grens werken.
Net als met de Benelux sluit Nederland met meer landen verdragen over de bevoegdheden van politiediensten op buitenlands grondgebied. Zo kunnen agenten ook over de grens criminelen achtervolgen, opsporen en verhoren.

Inzicht in buitenlands bewijsmateriaal wordt versterkt,
met name elektronisch bewijs uit andere lidstaten zoals emails en tekstberichten. In meer dan de helft van de strafonderzoeken is deze toegang noodzakelijk. Ook zijn afspraken nodig over toegang tot buitenlandse DNA-databanken.

Bewaartermijnen voor data worden verlengd.
Vaak wordt vele maanden na een misdrijf pas duidelijk dat bijvoorbeeld een telefoongesprek of treinreis relevant waren. Deze gegevens zijn dan niet meer bewaard. Een nieuwe dataretentiewet met de juiste privacywaarborgen is noodzakelijk.

De aanpak van witwassen, fraude en belastingontduiking krijgt meer prioriteit.
Verdachte geldstromen zijn vaak een ingang om zware criminaliteit en terrorisme op te sporen. In Europa werken politie- en opsporingsdiensten nauwer samen met banken, belastingdiensten en fiscale opsporings-diensten. Deze zijn verplicht verdachte transacties te melden en worden hieraan gehouden.  

LHBTI’s worden beschermd tegen geweld en discriminatie.
Niet discrimineren op grond van geaardheid of seksuele gerichtheid is een fundamentele waarde in Europa. Inwoners in heel Europa moeten de ruimte hebben om LHBTI-evenementen, zoals een Pride, te organiseren. Nationale en lokale politie- en veiligheidsdiensten beschermen organisatoren en deelnemers bij deze activiteiten.

Veiligheid staat voorop 1

5Versterken van defensiecapaciteiten

Zware criminaliteit versterkt het gevoel van onveiligheid. Geweld en schietpartijen zijn onacceptabel. Criminele bendes werken vaak internationaal. Samenwerking in Europa is nodig om hen op te sporen, op te pakken en op te sluiten.

Europese landen versterken hun bijdrage aan de NAVO door fors te investeren en intensiever samen te werken.
De NAVO blijft de hoeksteen van ons defensie- en veiligheidsbeleid. De VVD streeft ernaar de Nederlandse defensieuitgaven te verhogen naar 2% van het BBP. Door operationeel met Europese landen samen te werken vergroot Nederland haar slagkracht. Inkoop, onderhoud en afstoot van materieel doen we meer samen. Dit geldt ook voor militaire opleidingen en training. Het Europees budget voor onderzoek en ontwikkeling wordt groter. Nederland blijft zelf bepalen of, wanneer en onder welke voorwaarden we militairen uitzenden.

Europa investeert in sneller militair transport.
Er zijn nu allerlei belemmeringen om militair materieel door Europa te vervoeren. Administratieve procedures worden vereenvoudigd en infrastructuur als wegen en bruggen worden versterkt.

Voor autonome wapens worden internationale normen ontwikkeld.
Dit soort wapens is uitgerust met kunstmatige intelligentie. Dit kan onze slagkracht en de veiligheid van militairen vergroten, maar ook risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s zijn reden tot zorg. We spreken internationaal met elkaar af wat we acceptabel vinden.

 

Europa stimuleert eerlijke concurrentie in de defensie-industrie.
Een gelijk speelveld bevordert concurrentie en daarmee de kwaliteit van ons defensiematerieel. Maar als andere landen hun defensie-industrie beschermen, hanteert Nederland dezelfde uitzonderingsregels op open concurrentie.

6Een realistisch buitenlandbeleid

Grootmachten als de VS, China en Rusland streven op eigen wijze hun belangen na op het wereldtoneel.  De belangen van Nederland kunnen krachtiger worden behartigd als Europa onze boodschap uitdraagt. Waar Nederland er sterker van wordt, voeren we ons buitenlandbeleid via Europa.

Internationaal kan Europa effectiever namens de lidstaten optreden.
Nu houdt één land vaak tegen dat Europa optreedt tegen grootmachten als China en Rusland. Waar het nodig is om Nederland te beschermen, kan Europa besluiten nemen in het buitenlandbeleid met een gekwalificeerde meerderheid. Een uitzondering vormt deelname aan militaire missies; dat bepalen landen zelf.

Waar nodig treft Europa gezamenlijk sancties tegen agressieve grootmachten.
Zo is de relatie met Rusland wezenlijk veranderd door annexatie van de Krim en het neerhalen van vlucht MH-17. Nederland blijft unanieme steun vragen van Europa om Rusland ter verantwoording te roepen.

Europa treedt op tegen landen die spioneren en ons van binnenuit beïnvloeden,
bijvoorbeeld door bemoeienis met verkiezingen. Organisaties die Europa infiltreren met buitenlandse belangen, registreert Europa als ‘agents of influence’, zoals de VS en Australië al doen. Ook zet Europa een platform op voor contraspionage, waarin landen intensief samenwerken.

Heb je een vraag? App ons!