Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen
Standpunt energie VVD

Klimaat en duurzaamheid

We werken hard om onze CO2-uitstoot omlaag te brengen en klimaatverandering te bestrijden. Internationale samenwerking is daarbij onmisbaar, want Nederland kan het niet alleen. Ook onze energie willen we duurzamer maken. Met alleen wind en zon redden we het niet, dus innovatie is belangrijk om de energiebron van de toekomst te vinden. Tot die tijd moeten we een mix vinden die duurzaam is, maar ook betaalbaar blijft voor mensen. Voor ons is kernenergie deel van die oplossing.

Doe ook wat nodig is
Voedsel van de toekomst. Volop ruimte voor innovatie in de voedselsector.

Wij willen onze landbouw en tuinbouw versterken en tegelijkertijd werken aan voedselveiligheid en duurzaamheid. Dat gaat prima samen als je innovatie in de voedselsector bevordert.

In Europa zetten wij ons in om technieken als CRISPR-Cas in onze agrarische sector mogelijk te maken. Ook volgen we de productie van kweekvlees op de voet.

Daarom willen wij in Nederland een gunstig vestigingsklimaat en veel ruimte om te experimenteren voor bedrijven die zich met kweekvlees bezighouden. Wij zouden graag zien dat deze bedrijven gaan samenwerken met veehouders en onderzoeksinstituten.

Stikstof. Alle sectoren moeten helpen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen.

Wij willen de stikstofuitstoot structureel omlaag brengen en de natuur herstellen. Alle sectoren dragen hun steentje bij. De stikstofcrisis is niet de schuld van één sector.

Het beste is om de problemen bij de bron aan te pakken. Daarom willen wij de bouw, industrie, zeehavens, binnenvaart, landbouw en luchtvaart duurzamer maken. Dat doen we in overleg met de sectoren.

Boeren en natuur

Voor boeren zijn bijvoorbeeld technologie en innovatie een belangrijke oplossing voor het verlagen van de stikstofuitstoot, maar je kunt ook denken aan extensivering, omschakeling of verplaatsing. Boeren die vrijwillig stoppen, kunnen daarmee ruimte bieden aan een andere boer in de omgeving. Uiteindelijk moet een boer met een goed verdienmodel weer ruimte krijgen om te ondernemen en innoveren.

Door deze aanpak maken we het weer mogelijk om vergunningen te verlenen in alle sectoren.  Dat betekent dat huizen kunnen worden gebouwd, wegen aangelegd en PAS-melders de vergunning krijgen waar ze recht op hebben, terwijl we ondertussen onze natuur beschermen.

Waterstof. Waterstof biedt heel veel kansen.

Waterstof biedt heel veel mogelijkheden in de energietransitie. Zo kunnen we elektriciteit erin opslaan, die we dan kunnen gebruiken als de wind niet waait en de zon niet schijnt. Waterstof kan ook zelf als CO2-vrije brandstof dienen voor de transportsector.

Omdat wij zo veel kansen zien, willen wij (groene) waterstof grootschalig produceren. Daarom willen wij meer subsidie voor waterstof.

Klimaat. Wij houden ons aan de afspraken om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Nederland werkt nationaal en internationaal hard om onze CO2-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Wij hebben in ons eigen land een Klimaatakkoord gesloten en wij houden ons aan de internationale afspraken die in Parijs zijn gemaakt.

Om dit te bereiken willen we zoveel mogelijk samenwerken in Europa en willen we dat vervuilende bedrijven geprikkeld worden om energie te besparen of meer duurzame energie te gebruiken.

Voor het bereiken van de doelen van Parijs sluiten we geen energiebronnen uit. Zeker kernenergie niet: we willen juist twee nieuwe kerncentrales bouwen. Het doel is om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten.. We helpen bedrijven en burgers daarbij om energie te besparen en met slimme technieken minder uit te stoten.

Middeninkomens

Bij het uitvoeren van de afspraken die we hebben gemaakt, toetsen we voortdurend wat de gevolgen zijn voor Nederlanders, met name middeninkomens en het mkb. Huizenbezitters, automobilisten, boeren en andere ondernemers: iedereen wil graag bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering. Maar iedereen wil ook gewoon zijn of haar leven kunnen blijven leiden.

Behalve het uitvoeren van de afspraken kan ons land een waardevolle bijdrage leveren aan de wereldwijde aanpak van het klimaatprobleem. Nederlandse bedrijven, wetenschappers en andere mensen hebben namelijk veel kennis op het gebied van landbouw en water.

Milieu. Een serieus milieubeleid kan alleen wereldwijd geregeld worden.

Milieuvervuiling houdt geen rekening met landsgrenzen. Een serieus milieubeleid kan dus alleen wereldwijd geregeld worden. Nederland moet zich dan ook aan de Europese milieunormen houden. Wij willen niet dat Nederlandse bedrijven op achterstand worden gezet door extra regels waar het milieu niets mee opschiet.

We vinden dat vervuiling bij de bron moet worden aangepakt. We kunnen dus beter schone auto’s en vrachtwagens ontwikkelen dan in allerlei gemeenten ingewikkelde milieuzones instellen.

Het verder verduurzamen van Nederland biedt veel kansen voor de Nederlandse economie om wereldwijd een leidende rol te nemen in duurzaam en circulair ondernemerschap, bijvoorbeeld bij het efficiënt gebruik van grondstoffen, het inzamelen en hergebruiken van kunststoffen en andere materialen en het beperken van afval, waarmee het verdienvermogen van onze economie wordt versterkt. We werken toe naar een circulaire economie en zullen onze mobiliteit, woningbouw en landbouw verder moeten verduurzamen.

Aardbevingen Groningen. De gaswinning gaat terecht naar nul.

Wij vinden het terecht dat de gaswinning wordt teruggebracht naar nul. De veiligheid van de Groningers staat namelijk voorop.

Heel Nederland heeft tientallen jaren lang geprofiteerd van de inkomsten uit het Groningse gas. We hebben er onze zorg, onze uitkeringen en ons onderwijs mee betaald. De overheid heeft de gevolgen van gaswinning echter te lang onderschat. Wij vinden het daarom goed dat de schade die door de aardbevingen is ontstaan, ruimhartig wordt vergoed. Als gebouwen moeten worden versterkt, dan moet dat zo snel mogelijk gebeuren.

Fossiele brandstoffen. Tijd om af te bouwen.

Fossiele brandstoffen als olie en gas zijn slecht voor het milieu en ze raken langzaam maar zeker op. Het is dus onverstandig om daarvan afhankelijk te blijven. Zeker omdat we die brandstoffen voor een groot deel halen uit Rusland en de Arabische landen.

Het is onmogelijk om nu al helemaal te stoppen met fossiele brandstoffen. Aan de duurzame energie die momenteel beschikbaar is, hebben we namelijk niet genoeg. Maar is het wel tijd om af te bouwen.

Bij het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. Dat proberen we zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken of op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee.

Kernenergie. Kernenergie is een schone en stabiele energiebron.

Kernenergie is een schone en stabiele energiebron. In de combinatie van verschillende energiebronnen kiezen wij daarom bewust ook voor kernenergie.

Natuurlijk staat veiligheid daarbij voorop: in Nederland is alleen plaats voor de modernste kerncentrales. Wij willen dat omwonenden meer en betere informatie krijgen over de kerncentrale in hun buurt. Dat geldt ook voor mensen die in de buurt van een Belgische kerncentrale in de grensregio wonen.

Met kernenergie kunnen we de klimaatdoelen van Parijs halen, door in 2050 volledig CO2-neutraal elektriciteit op te wekken. Daarom willen wij meer kernenergie mogelijk maken in Nederland. Dat doen we onder andere door overheidssteun te verlenen en investeerders zekerheid te bieden.

Duurzame energie. Een schone energiemix waarop we altijd kunnen vertrouwen.

Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we zo de uitstoot van CO2, wat het klimaat ten goede komt.

Wij willen een energiemix waarmee we altijd kunnen vertrouwen op schone energie. Ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Kernenergie is een onmisbaar onderdeel van die mix.
De markt voor duurzame energie is volop in ontwikkeling. Ondernemers en onderzoekers verdienen alle ruimte om hun bijdrage te leveren. Ook willen wij meer subsidies voor innovatie, zodat we nog betere technieken kunnen ontwikkelen.

Als subsidies voor bijvoorbeeld windmolens in de toekomst niet meer nodig zijn, dan willen wij deze afbouwen. Zo kunnen we dat geld investeren in andere technieken.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation