nieuws-image
14 december 2016
Portefeuilleverdeling Tweede Kamer

Zijlstra
• Commissie AIVD

Van Ark
Momenteel geen portefeuille

Azmani
• V&J Immigratie en asiel
• V&J Eergerelateerd geweld en genitale verminking
• SZW Integratie

Berckmoes-Duindam
• VWS Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

De Boer
• I&M Spoorwegen en Openbaar vervoer
• I&M Waterinfrastructuur en havens
• I&M Zee- en binnenvaart

Bosma
• EZ ICT Telecom
• EZ Post
• EZ Biotech
• EZ Glastuinbouw

Bosman
• BZK Koninkrijksrelaties (incl. Statuut)
• EZ Energie
I&M Oorlogsgetroffenen

Ten Broeke
• BuZa Buitenlandse Zaken algemeen
• BuZa/DEF Artikel 100
• BuZa/DEF Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid / Europees Veiligheid- en defensiebeleid
• BuZa/DEF Evaluatie missies
• BuZa Non-proliferatie verdrag
• BuZa Mensenrechten
• BuZa Consulair (gevangenen in het buitenland, kindontvoeringen, et cetera)
• BuZa Internationale organisaties en beleid

Van der Burg
• AZ Ministerie van AZ, Koninklijk Huis, Kabinet der Koning
• VWS Jeugdzorg en Jeugdbeleid
• V&J Jeugdcriminaliteit

De Caluwé
• WR (Hervorming) Rijksdienst
• WR Organisatie overheid
• WR Overheid en ICT
• WR Rijksvastgoed inclusief Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf
• BZK Normering topinkomens (semi-)publieke sector
• BZK Ambtenarenzaken en arbeidsvoorwaarden collectieve sector
• BZK Adviesstelsel (inclusief Kaderwet Adviescolleges)
• BZK Basisregistratie Personen (BRP)
• BZK Paspoorten

Dijkstra
• I&M / BHOS Milieu en klimaat

Duisenberg
• OCW Hoger onderwijs
• OCW Wetenschapsbeleid

Elias
• OCW Mediabeleid
• I&M Luchtvaart, luchthavens

Jock Geselschap
EZ Topsectoren
EZ Industrie
EZ Technologie en innovatie
EZ Vestigingsklimaat/concurrentiepositie
EZ Regionaal beleid
EZ Macro economie

Harbers
• FIN Algemeen financieel-economisch beleid
• FIN Overheidsfinanciën en Rijksbegroting (incl PPS)
• FIN Ecofin en euro

Heerema
• EZ Dierenwelzijn
• EZ Faunafonds (schadebestrijding)
• EZ Paardenhouderij
• EZ Faunabeheer
• EZ Dierproeven
• EZ Natuur en biodiversiteitsbeleid (w.o. jacht i.h.k.v. natuurbeheer)
• VWS Sport

De Lange
• VWS Client en klachtrecht
• VWS Medisch beroepsgeheim
• VWS EPD
• VWS Patientveiligheid
• VWS Governance
• VWS IGZ
• VWS GGZ en verplichte GGZ

Van der Linde
• WR Wonen en bouwen
• Burgemeestersbenoemingen

Lodders
• SZW Pensioenen/pensioenfondsen/levensloopregeling
• EZ Landbouw (w.o. Jacht i.h.k.v. overlastbestrijding)
• EZ Voedselkwaliteit

Van Miltenburg
• OCW Emancipatiebeleid
• BZK Algemene wet gelijke behandeling
• SZW Wet Arbeid en zorg

Moors
• SZW Armoedebeleid
• SZW Schuldhulpverlening
• SZW Arbeidsomstandigheden

Mulder
• EUZA Europese zaken (EU) inclusief uitbreiding EU
• EUZA Raad van Europa

Neppérus
• Commissie Werkwijze
• Raming Kamer

Nijkerken-De Haan
• SZW Participatie en handhaving (Wet Werk en Bijstand, Bijzondere bijstand en minimabeleid, Participatiewet/samenvoegen WWB, WSW en WAJONG)

Van Oosten
• V&J Straf – en procesrecht (Drugs en drugscriminaliteit; prostitutie en mensenhandel; wapenwetgeving; gevangeniswezen en TBS; forensisch onderzoek; reclassering; financieel-economische criminaliteit; Openbaar Ministerie; adolescentenstrafrecht; strafvordering; slachtofferhulp, schadefonds, positie slachtoffer strafproces; Europees strafrechtelijke samenwerking
• V&J Rechterlijke macht (incl. benoemingen Hoge Raad)
• V&J Advocatuur – en tuchtrecht
• V&J Rechtsbijstand (straf en civiel)
• V&J Initiatiefwetten: Kinder- en partneralimentatie en Kinderverkrachting

Potters
• VWS WMO en Langdurige Zorg
• VWS Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

van der Ree
• OCW Beroepsonderwijs (MBO) en volwassenenonderwijs
• OCW Leven lang leren
• SZW Aansluiting Onderwijs / Arbeidsmarkt

Rutte
• VWS Curatieve zorg (excl. GGZ, preventie en dierproeven)
• VWS Geneesmiddelen
• VWS Inkomensregelingen WTCG/CER/TSZ
• VWS Medisch-ethische vraagstukken
• VWS Suïcide
• VWS Bloedvoorziening
• VWS Geboortezorg
OCW Cultuur

Schut
• SZW Volksverzekeringen
• SZW Werknemersverzekeringen (ex Wajong)
• SZW Fraude en handhaving (ex bijstand)
• SZW Grensarbeiders
• SZW Export Uitkeringen
• SZW AOW
• SZW SUWI (inclusief ZBO’s)
• SZW Arbeidsinspectie
• VWS Arbeidsmarktbeleid in de zorg
• VWS Opleidingen en beroepen
• SZW Europese aangelegenheden

Straus
• OCW Lerarenbeleid
• OCW Voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs

Taverne
• BZK Staatsrecht
• BZK Grondwet
• BZK Hoge Colleges van Staat
• BZK Kieswet
• BZK Financiering politieke partijen
• V&J Vrijheid van Meningsuiting
• V&J Internationale verdragen
• BHOS Ontwikkelingssamenwerking

Teeven
•BHOS Buitenlandse Handel
•DEF Personeel

Tellegen
• BZK AIVD
• V&J Politie
• V&J Veiligheid en Openbare Orde
• V&J Motorbendes
• V&J Brandweer
• V&J Rampenbestrijding en crisisbeheersing
• V&J Vuurwerk
• V&J Initiatiefnemer ASO-wet
• V&J Stelsel beveiligen en bewaken
• V&J Cybersecurity
• V&J Cybercrime
• V&J Terrorisme
• V&J Voetbalwet

Veldman
• I&M Ruimtelijke Ordening
• I&M Omgevingswet
• V&J Bestuurs- en procesrecht
• BZK Openbaarheid van bestuur
• BZK Openbaar bestuur (middenbestuur, WGR (-plus), bestuurlijke vernieuwing, decentralisatie, gemeentelijke- en provinciale herindelingen, provinciewet, gemeentewet, code interbestuurlijke verhoudingen, monisme en dualisme op decentraal niveau, positie burgemeester, grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking)
• BZK/FIN financiering lagere overheden
• BZK Rechtspositie politieke ambtsdragers (Appa)
• BZK Integriteit en openbaar bestuur (Bibob)

Visser
• I&M Verkeer
• I&M Water
• EZ Visserij

De Vries
• FIN Belastingen (inclusief hypotheekrenteaftrek)
• FIN Toezicht financiële markten en accountancy
• FIN Corporate Governance
• FIN Staatsdeelnemingen
• RU Rijksuitgaven
• Waddenbeleid
• EZ Mededinging en consumenten

Vuijk
• DEF Defensie algemeen
• DEF MIVD
• DEF Materieel incl. JSF

Van ‘t Wout
• SZW Inkomensbeleid
• SZW Koopkracht
• SZW Werkloosheid
• SZW WW en Ontslagrecht
• SZW IOAW/IOW
• SZW Re-integratie
• SZW Participatie Ouderen
• SZW WML
• SZW Sociale Partners
• SZW Kinderopvang
• SZW Kindregelingen
• SZW macro economisch

Van Wijngaarden
• V&J Persoon- en familierecht
• V&J Adoptie
• V&J Internationale kindontvoering
• V&J Beroepsgroepen: notariaat en deurwaarders incl. tuchtrecht
• V&J Privacy
• V&J Woordvoerder initiatiefwet Foort van Oosten huwelijksvermogensrecht
• V&J Initiatiefwet acquisitiefraude
• V&J Auteursrecht
• V&J Civiel recht
• V&J Vennootschaps- en ondernemingsrecht (Boek 2 BW)
• V&J Burgerlijk procesrecht (inclusief arbitrage en mediation)
• V&J Kansspelen

Ziengs
• EZ MKB, toerisme, ondernemers/ondernemerschap
• FIN/EZ terugdringen administratieve lasten, beperking regeldruk bedrijfsleven
• EZ PBO’s en aanbestedingen
• EZ ZZP-ers
• VWS Preventie- en alcoholbeleid

Laat ons jouw mening weten.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bekijk meer

toon meer nieuws >
Help ons Nederland te verbeteren.
In gesprek met onze Kamerleden? Kom langs in de Tweede Kamer.
meld je aan
Meedoen met de VVD?
Word lid