nieuws-image
24 april 2020

Aanpakken stikstofprobleem

Structurele aanpak stikstof

Vandaag heeft het kabinet heeft de lange termijn-aanpak voor het stikstofprobleem gepresenteerd. De aanpak zorgt voor voor het herstel van natuur, waardoor er weer ruimte ontstaat voor het verlenen van vergunningen. Economische en maatschappelijke activiteiten, zoals het bouwen van woningen of de aanleg van wegen, worden daardoor mogelijk. De aanpak bestaat uit drie onderdelen: het verminderen van stikstof, het versterken van de natuur en het vermengen van natuur met bestaande functies.

Stikstofvermindering

Om voor een daling van de stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur te zorgen heeft het kabinet gekozen voor zogenoemde bronmaatregelen voor de sectoren industrie en energie, landbouw en mobiliteit en bouw. De vermindering van stikstof wordt dus bij de bron aangepakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan speciale maatregelen voor industriële bedrijven die veel stikstof uitstoten, aan het stimuleren van  landbouw die nauwelijks of geen stikstof uitstoot en aan de inzet van meer elektrisch taxiën op luchthavens. Hiervoor stelt het kabinet gemiddeld 200 miljoen euro per jaar beschikbaar tot 2030.

Versterking van de natuur

Het kabinet geeft een impuls aan de versterking van de natuur. Om ervoor te zorgen dat per gebied de meest effectieve maatregelen worden getroffen, is het van belang om bij deze investeringen rekening te houden met de specifieke omstandigheden ter plekke. Hiervoor stelt het kabinet gemiddeld 300 miljoen euro per jaar beschikbaar tot 2030.

Vermengen natuur met bestaande functies

Ook een andere inrichting van de ruimte kan bijdragen aan het verdere herstel van de natuur. Het gaat hierbij om het vermengen van natuur met bestaande functies. Zo kunnen bijvoorbeeld woningen worden voorzien van ‘groene’ daken. Hierbij is het heel belangrijk dat deze natuur niet als Natura-2000 gebied aangewezen mag worden. Het kabinet geeft voor het einde van dit jaar duidelijkheid over hoe dit alles het beste kan worden gedaan.


Bekijk meer