Kansen in een open markt.

1Karin: ‘Soms zijn regels helaas onverwacht complex’

Karin, eigenaar van Thomas consulting.

“Met mijn bedrijf help ik organisaties om duurzaam, maatschappelijk en sociaal verantwoord te ondernemen en investeren. Voedsel en landbouw zijn daarbij mijn specialiteit. Als ondernemer ben ik natuurlijk voorstander van de EU. Maar soms zijn regels helaas onverwacht complex. In de praktijk blijkt het aannemen van iemand uit een andere EU-lidstaat toch meer papierwerk dan bij een Nederlander. Ook de BTW-regels lijken binnen Europa eenvoudig, maar zijn soms toch ingewikkeld. Europese subsidies vind ik onduidelijk. Ze zijn moeilijk vindbaar en ik denk dan: waarom moet ik het in Brussel halen? Kan Europa niet gewoon wat minder geld ophalen bij de lidstaten, en dan haal ik de subsidie in Nederland.”

2Onze ambitie

Ondernemers als Karin moeten zonder gedoe kunnen werken over de grens. Met meer dan 500 miljoen consumenten is Europa één van de grootste economieën ter wereld. Europa moet voor groeiende bedrijven volop kansen bieden. Dit levert banen op in Nederland en versterkt onze regio’s aan de Duitse en Belgische grens.

Nederland is een handelsland, we profiteren van open markten. Door gelijke standaarden stimuleert Europa handel. Mensen kunnen in heel Europa diensten aanbieden en worden naar lokale maatstaven betaald. Europa sluit wereldwijd handelsakkoorden en toont lef als landen afspraken niet nakomen. Nederland steunt Europa in een gunstige afwikkeling van de Brexit en streeft vervolgens naar goede handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk.

Nederland is het logistiek middelpunt van Europa en een koploper in transport. Europa versterkt deze positie door te investeren in digitalisering en innovatie. Binnen Europa reizen mensen vaker met snelle treinen in plaats van het vliegtuig.

Nederlandse boeren behoren tot de meest innovatieve in de wereld. Europa ondersteunt deze boeren door investeringen in duurzame en efficiënte productiemethoden. Dit is de beste garantie voor gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel.

Door uitwisselingen tussen universiteiten en beroepsopleidingen ontwikkelen talenten zich. Via internationale onderzoeksprojecten bevordert Europa de samenwerking tussen kennisinstellingen. Door de beste ideeën van Europa om te zetten naar nieuwe producten creëren we de banen van de toekomst.

Op al deze manieren versterken we onze economie. Zo zijn er meer kansen voor ondernemers als Karin en voor iedereen die wil meedoen.

Kansen in een open markt 3

3Ondernemen over de grens

Nederlandse ondernemers moeten makkelijk kunnen uitbreiden over de grens. Nu lopen ze tegen allerlei belemmeringen aan, omdat regels in ieder land anders zijn. Om te kunnen groeien hebben bedrijven een grote behoefte aan talent en arbeidskrachten. Het wordt in Europa eenvoudiger om dit aan te trekken.

Startups kunnen moeiteloos groeien in Europa.
Nu zijn de regels voor startups verschillend per land. Dit maakt het moeilijker om internationaal uit te breiden. Landen moeten één Europese licentie aan startups kunnen uitgeven, waarmee ze in heel Europa actief kunnen zijn.

Bedrijven werken zonder gedoe in meerdere Europese landen.
Europa stimuleert dat landen regels afstemmen, bijvoorbeeld over administratie, financiering en rapportages. Europa harmoniseert enkele rechtsgebieden, zoals faillissements- en consumentenrecht. Gelijke regels bij faillissement maken een doorstart eenvoudiger en bieden investeerders meer bescherming. Voor intellectueel eigendom zoals auteursrechten komt één vergunningverlener en toezichthouder voor de Europese markt. Europa toetst de impact van regels voor bedrijven periodiek en schrapt deze waar mogelijk. Het loket voor vragen en klachten over Europese regels wordt versterkt en ook opengesteld voor consumenten.

Bedrijven kunnen makkelijker arbeids- en kennismigranten van buiten Europa aantrekken.
Veel bedrijven ervaren een tekort aan mensen met de juiste vaardigheden. Europa ontwikkelt een regeling op basis van een puntensysteem. Inkomen, opleiding, werkervaring en taalvaardigheden bepalen de kans in Europa aan de slag te gaan. Nederland bepaalt zelf wie het toelaat, afhankelijk van vaardig-heden die bedrijven nodig hebben. Zo kunnen Nederlandse bedrijven makkelijker talent aantrekken.

Bedrijven krijgen meer toegang tot buitenlandse financiering,
ook van alternatieve financiers zoals crowd funding. Belemmeringen in financiële wetgeving neemt Europa zoveel mogelijk weg. Ook stimuleert Europa fondsen waarmee verzekeraars en pensioenfondsen in bedrijven kunnen investeren.

Landen blijven verantwoordelijk voor belastingen, maar brengen definities in lijn.
De VVD is tegen directe Europese belastingen. Ook bepalen landen zelf belastingtarieven en -grondslagen. Wel stemmen we in Europa definities en processen beter af, bijvoorbeeld voor de BTW. Zo wordt het voor bedrijven simpeler om in meerdere landen belasting af te dragen. Ook ondersteunt Nederland via de OESO het voorkomen van belastingontwijking.

Kansen in een open markt 1

4Een open markt voor goederen en diensten

Nederland is een handelsland, door zaken te doen met andere landen verdienen we ons geld. Als bedrijven in Europa moeiteloos goederen en diensten kunnen aanbieden over de grens, biedt dat kansen voor Nederland. Ook na de Brexit heeft Nederland baat bij goede handelsbetrekkingen met het VK.  

Europa bevordert handel door gelijke standaarden,
zoals op het gebied van duurzaamheid, privacy, ethiek en consumentenbescherming. Zo kunnen Europese bedrijven aan één standaard voldoen in plaats van aan verschillende eisen per land. Omdat Europa de grootste economie ter wereld is, is het voor andere landen aantrekkelijk om zich bij deze standaarden aan te sluiten.

Europa sluit meer handelsovereenkomsten en treedt op tegen landen die afspraken niet nakomen.
In deze overeenkomsten staat wederkerigheid centraal; Europese bedrijven hebben minimaal dezelfde toegang tot buitenlandse markten als andersom. Nederland steunt Europa in een gunstige afhandeling van de Brexit. Europa pakt landen aan die zich niet aan afspraken houden. Zolang bijvoorbeeld China haar markt blijft afschermen, zet Europa zich ervoor in dat het geen status krijgt als vrije markteconomie bij de Wereldhandelsorganisatie.

Bedrijven en personen kunnen diensten in heel Europa aanbieden.
Zij worden hiervoor naar lokale maatstaven betaald. Nu leidt werken over de grens nog vaak tot veel papierwerk. Er komt een Europese dienstenkaart om dit te versimpelen via een digitaal proces. Andersom gaan tuchtrechtelijke beslissingen tot een beroepsverbod voor heel Europa gelden.

Er komen minder beschermde beroepen. Vijfduizend beroepen zijn beschermd in Europa, van archivaris tot vuurwerkdeskundige. Hierdoor hebben 50 miljoen Europeanen een beschermd beroep. Dit legt drempels op om in het buitenland te werken en diensten aan te bieden. Alleen waar veiligheid, gezondheid of consumentenbescherming in het geding is, zijn nog beschermde beroepen nodig.

Kansen in een open markt 4

5Snel en duurzaam vervoer

Nederland is het logistiek middelpunt van Europa, met mainports als Schiphol en de Rotterdamse haven. Dagelijks zorgen duizenden Nederlanders dat wij voorop lopen in deze sector. Door afspraken in Europa te maken wordt verkeer en transport vloeiender en milieuvriendelijker. Hiermee kunnen we onze leidende positie versterken en nog meer banen creëren.

Door digitalisering wordt vervoer en transport efficiënter.
Systemen voor vervoer en reisinformatie worden beter op elkaar aangesloten. Zo kunnen reizigers en transporteurs een optimale reis plannen met alle vervoersmiddelen. Door digitalisering van vervoersdocumenten wordt transport efficiënter. Het experiment van de Benelux met een digitale vrachtbrief wordt bij succes in heel Europa ingevoerd.

Europa investeert in baanbrekende innovaties op het gebied van transport,
zoals bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s, drones, bullet trains en de hyperloop. Nieuwe technologieën kunnen ervoor zorgen dat we mensen, containers en pakketjes op een andere manier vervoeren. Dit moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Daarbij zijn nieuwe regels nodig om veiligheid te garanderen.

Door gelijke standaarden stimuleert Europa internationaal vervoer.
In het transport komen gelijke regels rondom rij- en rusttijden, beloning en cabotage. Voor milieuvriendelijke vormen van vervoer, zoals langere vrachtauto’s, worden verschillen in regelgeving tussen lidstaten weggenomen. Ook investeert Europa in infrastructuur en technologie voor internationaal watertransport en snelle internationale treinen, zodat mensen binnen Europa vaker de trein nemen.

Er komt een gemeenschappelijk Europees luchtruim.
Nu is het luchtruim gestructureerd volgens nationale grenzen, ondanks afspraken hierover. Een gemeenschappelijk luchtruim maakt meer directe routes en kortere vluchten mogelijk. Dit is economisch aantrekkelijk en verlaagt de CO2-uitstoot.  

Transportheffingen mogen niet discrimineren tussen inwoners uit verschillende lidstaten.
Tolheffingen, vergunningen en vignetten moeten voor iedereen gelijk zijn. Mensen uit buurlanden meer laten betalen past niet bij de Europese gedachte van vrij verkeer van personen en goederen.

6Ondernemerschap stimuleren in de landbouw

De Nederlandse landbouw behoort tot de wereldtop. Door innovatief te ondernemen produceren onze boeren en tuinders hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs. Europees landbouwbeleid zet een rem op deze vernieuwing. Dit beleid moet op de schop om meer ruimte te geven aan ondernemende boeren, met respect voor natuur en klimaat.

Europa vervangt inkomenssubsidies stapsgewijs door investeringen in efficiënte en duurzame productiemethoden.
Nederlandse boeren zijn vol nieuwe ideeën, bijvoorbeeld door het inzetten van insecten, satellietgegevens en drones. Europa investeert in deze ecologische en technologische innovaties in plaats van vast te houden aan inkomensondersteuning. Plattelandsontwikkeling is een lokale taak en hoeft niet langer Europees te worden gefinancierd.

Boeren en tuinders krijgen meer ruimte om te ondernemen.
Op Europees niveau worden doelen en principes vastgesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van milieu en voedselveiligheid. 
Het realiseren van deze doelen wordt overal in Europa gehandhaafd, zodat er een gelijk speelveld is. Vervolgens is het aan boeren zelf om te bepalen hoe ze deze doelen behalen. Dit geeft ruimte voor vernieuwing. Nu wordt vaak met te veel detail voorgeschreven wat wel en niet mag, bijvoorbeeld rondom het gebruik van meststoffen en groene gewasbescherming. Hierin willen wij dat Europa innovatie stimuleert en inspiratie opdoet in landen als Canada.

Europa investeert in biotechnologie.
Indien dit bijdraagt aan doelen als duurzaamheid, voedsel-veiligheid en plantgezondheid stimuleert Europa nieuwe veredelingstechnieken, zoals CRISPR-Cas. Wel moet een ethische discussie plaatsvinden over hoe ver we gaan in het aanpassen van DNA. Europa past standaarden aan om innovatie op een ethische manier mogelijk te maken.

De visserijsector krijgt meer ruimte om te innoveren.
De Nederlandse visserij is innovatief, maar Europa beschermt juist traditionele vissers. Europa gaat vissers ondersteunen die investeren in duurzame en productieve methoden, zoals pulsvisserij. Ook schrapt Europa de aanlandplicht, die verplicht om bijvangst mee te nemen aan wal en te vernietigen. Dit leidt nu tot onnodige verspilling.

7Meer uitwisseling in onderzoek en onderwijs

Duizenden jongeren studeren in het buitenland. Ze verbreden hun horizon en leggen nieuwe contacten. De banden die worden gelegd zijn ook na de studie waardevol. Buitenlandse talenten blijven hier werken, zetten handel op met het thuisland en promoten Nederland wereldwijd.

Europa investeert in clusters van excellentie,
waar universiteiten, bedrijven en de overheid nauw samenwerken. Brainport Eindhoven en Food Valley Wageningen zijn Nederlandse voorbeelden. Door te specialiseren behoren deze clusters tot de wereldtop en trekken ze internationale talenten aan. Wel kunnen clusters nog beter samenwerken over landsgrenzen heen. Europa stimuleert dit door internationale samenwerking als voorwaarde te verbinden aan onderzoeksgelden.

Europa verhoogt het budget voor internationale studiebeurzen.
Zo vinden meer uitwisselingen plaats. Deze budgetten worden ook beschikbaar voor beroepsopleidingen. Excellente studenten kunnen een hogere studiebeurs krijgen om langer in het buitenland te studeren of een duurdere opleiding te volgen.

Studiebeurzen worden meer gekoppeld aan Europese onderzoeks- en innovatieprojecten.
Dit stimuleert Europees talent om samen te komen om aan baanbrekende innovaties te werken. Een voorbeeld dat als inspiratie kan dienen is de deeltjesversneller in Zwitserland (CERN).

Meer diploma’s worden wederzijds erkend.
Universitaire diploma’s worden al in heel Europa erkend. Dit bevordert werken over de grens, met name in grensregio’s. Ook voor andere opleidingen is wederzijdse erkenning nodig, vooral bij beroepen waar in andere landen veel vraag naar is. 

Heb je een vraag? App ons!