Grip op migratie.

1Tonny: ‘Ineens een asielzoekerscentrum in de buurt was niet altijd makkelijk’

Tonny, gepensioneerd en woont naast een asielzoekerscentrum (AZC).

“In het begin werd er geheimzinnig gedaan, we werden als bewoners helemaal niet betrokken. Wat bleek? Een oude vliegbasis bij Gilze-Rijen werd omgebouwd tot AZC. Dat was niet altijd makkelijk, er zaten ook mensen bij met slechte bedoelingen. Later verbeterde het, we kregen meer inspraak. Maar toen er in 2015 extra tenten en caravans werden neergezet, was dat echt wennen. 1500 asielzoekers op een dorp van 7000 mensen, dat is veel hoor. We wonen hier heel landelijk, ineens liepen er zoveel onbekende mensen door de straat. Ik begrijp goed dat je met je gezin op een veilige plaats wil wonen. Ik zie het als onze verantwoordelijkheid om mensen een veilig thuis te bieden. Maar de asielprocedure kan lang duren, mensen raken ontheemd en ontworteld. Ze zijn erbij gebaat om dichtbij huis te blijven. We kunnen helaas niet hier de hele wereld redden.”

2Onze ambitie

Veel Nederlanders hebben dezelfde zorgen als Tonny. Door grip te krijgen op migratie wil de VVD deze zorgen wegnemen. Iedereen die vlucht voor oorlog of geweld heeft recht op een veilige plek. Deze opvang is zoveel mogelijk dichtbij huis, zodat vluchtelingen sneller kunnen terugkeren zodra hun thuissituatie weer veilig is. Met hetzelfde budget kunnen meer vluchtelingen in de eigen regio worden geholpen dan in Nederland.

De VVD wil de prikkel wegnemen om zelfstandig een gevaarlijke overtocht te maken naar Europa. Zo voorkomen we verdrinkingen op de Middellandse Zee en ongecontroleerde stromen van mensen.

Deze prikkel neemt Europa weg door te focussen op het steviger bewaken van de buitengrenzen en afspraken te maken met veilige landen in de regio. Mensen die zelfstandig de oversteek maken worden teruggestuurd naar deze veilige landen.
Hetzelfde geldt voor illegalen die al langer in Europa verblijven; zij worden vastgezet en keren terug. In ruil daarvoor ondersteunt Europa veilige landen financieel en stimuleert het handel. Wanneer de asielinstroom naar Europa door afspraken met veilige landen daalt, kan Europa deze landen ontlasten door op een gecontroleerde manier vluchtelingen tijdelijk naar Europa te laten komen.

Op deze manier houdt Europa grip op wie er binnenkomt. Zo kunnen de binnengrenzen open blijven, wat essentieel is voor onze handel en transport. Bovendien kunnen we zo de zorgen wegnemen van Tonny en veel andere Nederlanders.

Grip op migratie 2

3Opvang in de regio

Vluchtelingen hebben recht op opvang in een veilig land. In de eigen regio kunnen met dezelfde euro meer vluchtelingen opgevangen worden. Om ongecontroleerde migratiestromen te voorkomen moet de prikkel om zonder uitnodiging naar Europa te reizen worden weggenomen. Waar nodig moeten internationale verdragen worden aangepast aan de moderne tijd.

Met veilige landen in de regio sluit Europa overeenkomsten over opvang van vluchtelingen.
Iedere vluchteling heeft recht op opvang in een veilig land in de regio. Indien mensen toch naar Europa doorreizen, worden ze teruggestuurd naar een veilig land, zoals is afgesproken met Turkije. Ook worden zij geregistreerd en krijgen ze een inreisverbod voor Europa. Wanneer deze mensen alsnog proberen in te reizen worden ze bestraft. Op deze manier verdwijnt de prikkel om via een gevaarlijke tocht naar Europa te komen.

Europa ondersteunt veilige landen in de regio, met name financieel en door markttoegang.
Europa ondersteunt landen waarmee migratieovereenkomsten zijn gesloten in de financiering van opvang, onderwijs, zorg en andere voorzieningen. Ook worden handelsbelemmeringen weggenomen. Europa stimuleert bedrijven die banen scheppen voor vluchtelingen. Daartegenover vermindert Europa de steun aan landen die weigeren een migratieovereenkomst te sluiten.

Veilige landen worden ontlast door vluchtelingen tijdelijk te hervestigen naar Europa.
Voorwaarde is dat de ongereguleerde instroom naar Europa sterk is afgenomen. Zo blijft de instroom onder controle. Vluchtelingen die kwetsbaar zijn of relevante vaardigheden hebben komen het eerst in aanmerking. Europese landen die geen vluchtelingen via hervestiging opnemen betalen een boete. Hervestiging zal in plaats van permanent ook vaker tijdelijk zijn; vluchtelingen krijgen tijdelijke opvang in Europa en leren vaardigheden om de eigen regio op te bouwen.

Illegalen kunnen makkelijker worden vastgezet en uitgezet naar veilige landen.
Als onderdeel van migratieovereenkomsten maakt Europa afspraken met herkomstlanden over het terugnemen van illegale onderdanen. Hiervoor organiseert Europa gezamenlijke terugkeervluchten. Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in Europa mogen blijven en weigeren te vertrekken, kunnen worden gestraft. De mogelijkheden om illegalen in vreemdelingenbewaring te stellen worden verruimd. Hierdoor wordt het minder aantrekkelijk om de buitengrensbewaking te omzeilen en illegaal door Europa te reizen.  

 

 

Grip op migratie 3

4Sterke buitengrenzen

Vrij reizen in Europa levert voor bedrijven, toeristen en iedereen die aan de grens woont veel voordelen op. Juist omdat de binnengrenzen in Europa open zijn, moeten de buitengrenzen streng worden bewaakt. Dit is nodig om ongecontroleerde migratiestromen naar Europa te voorkomen.

Europa investeert fors in grensbewaking.
Verschillende lidstaten hebben moeite hun buitengrenzen te bewaken en vragen Europa om ondersteuning. Door stevig te investeren in het Europese grensagentschap (Frontex) kan Europa deze steun bieden. Het gaat hier zowel om mensen als materieel, zoals boten en camerasystemen.  

Frontex (Europees grensagentschap) neemt grensbewaking over indien een land tekortschiet.
Ieder land blijft zelf verantwoordelijk voor de bewaking van de buitengrenzen, het controleren van paspoorten en het registreren van personen die asiel aanvragen. Als een lidstaat de buitengrenzen niet goed bewaakt, nemen Europees getrainde grensbewakers van Frontex dit over. De Europese Commissie laat onafhankelijk monitoren of landen hun buitengrenscontroles voldoende uitvoeren.

Europa verbetert registratie aan de buitengrenzen.
Iedere asielzoeker die Europa wil binnenkomen wordt geregistreerd en gecontroleerd op vingerafdrukken en reisverleden. Grensbewakers hebben toegang tot Europese databases waarin persoons- en reisinformatie beschikbaar zijn. Inlichtingendiensten voeren veiligheidschecks uit. Aan de buitengrenzen zijn overal dezelfde procedures, waarin snel wordt vastgesteld of iemand recht heeft op asiel of moet terugkeren naar een veilig land in de regio.

Tegen mensensmokkelaars treedt Europa hard op.
Europa zet gezamenlijk operaties op met doorreislanden om mensensmokkel te bestrijden. Nederland zet zich in deze criminelen op internationale sanctielijsten te zetten. Landen aan de Middellandse Zee nemen samen verantwoordelijkheid voor de orde op zee, ondersteund door Europese maritieme operaties. Ngo’s en andere organisaties die illegale overtochten faciliteren worden hiervoor bestraft.

Grip op migratie 4

5Oorzaken van migratie verminderen

De druk op migratie naar Europa zal blijven bestaan. In veel Afrikaanse landen groeit de bevolking zo snel dat jongeren elders op zoek gaan naar kansen. Europa kan handel en ontwikkelingssamenwerking inzetten om migratiedruk te verminderen.

Handel en ontwikkelingssamenwerking (OS) zet Europa in als onderdeel van migratieovereen-komsten met veilige landen.
OS wordt vooral ingezet als onderdeel van migratieovereenkomsten om opvang in de regio te financieren en daar asielprocedures in te richten. De besteding van deze middelen is transparant. Voor deze landen worden handelsbelemmeringen weggenomen, zodat bedrijven meer banen creëren. Ook worden meer visa verstrekt om te studeren en te werken. Landen die niet meewerken aan migratieovereenkomsten en terugkeer van illegale onderdanen, worden gekort op visa, handel, OS en samenwerking op andere terreinen.  

Herkomstlanden krijgen betere toegang tot Europese markten.
Handel is de meest effectieve manier om bedrijven te stimuleren en jongeren kansen te bieden. Europa vermindert tarieven en bureaucratische belemmeringen. Daarnaast bepaalt ieder Europees land of het tekorten op de arbeidsmarkt tijdelijk kan opvangen met migranten. Deze arbeidsmigranten worden geselecteerd op relevante vaardigheden en keren bij een veranderende arbeidsmarkt weer terug naar hun thuisland.

Ontwikkelingssamenwerking wordt meer gebruikt voor grensbewaking in herkomst- en doorreislanden.
Europa kan de grensbewaking en de bestrijding van mensensmokkel helpen verbeteren met financiering en experts. Zo wordt in een vroeg stadium voorkomen dat kansloze asielzoekers aan een gevaarlijke reis beginnen.

Heb je een vraag? App ons!