Inleiding: ons kompas in Europa.

Er staat iets op het spel op 23 mei. Lokale uitdagingen vragen om internationale oplossingen. De VVD wil samenwerking tussen Europese landen om onze veiligheid te vergroten, migratie te beheersen, handel en welvaart te bevorderen en CO2-uitstoot te verminderen. Dat lossen wij niet op door aan de zijlijn te schreeuwen dat alles slecht is in Europa. Ook niet door te dromen van één Europa, waarin landen hun eigen identiteit verliezen. We hebben geen behoefte aan schijnoplossingen, maar aan echte resultaten.

1Sterker in een instabiele wereld

In een instabiele wereld staat Nederland sterker in een veilig Europa. Gezamenlijk kan Europa optreden tegen de machtspolitiek van Poetin en Erdogan, en minder afhankelijk worden van de VS. Als veiligheidsdiensten nog meer samenwerken kunnen we onszelf beter beschermen tegen terroristen. Migratiestromen door conflicten en bevolkingsgroei in Afrika kunnen we gezamenlijk beheersen door afspraken te maken over opvang in de regio. Door één lijn te trekken kan Europa betere afspraken maken met het Verenigd Koninkrijk en een goede relatie onderhouden na de Brexit. Als economisch blok kan Europa gunstige handelsakkoorden sluiten en tegenwicht bieden tegen de opkomst en handelspraktijken van China. Op al deze manieren biedt Europese samenwerking ons bescherming. Via Europa maakt Nederland een vuist in de wereld.

Tegelijk kunnen we in Europa kansen beter benutten. We hebben in Europa de kennis en het talent om voorop te lopen in CO2-reductie en de nieuwste technologieën. Daarvoor moet Europa scherpe keuzes durven maken in de begroting. Voor ondernemers kunnen we het makkelijker maken om te groeien over de grens. We kunnen Nederlandse boeren ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe productiemethoden, wanneer we inkomenssubsidies vervangen door investeringen.

Nederland heeft baat bij Europese samenwerking, maar dat wil niet zeggen dat meer Europa altijd de beste oplossing is. De VVD ziet de Europese Unie (EU) als een middel, geen doel op zich. De EU is een vrije markt die kansen biedt en een samenwerkingsverband om internationale problemen op te lossen, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en duidelijke afspraken.

Inleiding: ons kompas in Europa 6

2Ons kompas in Europa

We draaien er niet omheen: samenwerken in Europa is niet eenvoudig en gaat lang niet altijd zoals we zouden willen. Het duurt vaak lang om met zoveel landen tot overeenstemming te komen. Landen proberen onder afspraken uit te komen wanneer deze nadelig uitpakken. Veel Europese politici zijn geneigd hun macht steeds verder uit te breiden, ook wanneer mensen daar niet op zitten te wachten. Hier trekken wij een streep; dit is niet het Europa van de VVD.

Om effectiever samen te werken in Europa zijn focus en lef nodig. Daarom gebruiken wij vijf uitgangs-punten in alles dat wij doen. Samen met onze liberale beginselen vormen deze ons kompas in Europa:

Inleiding: ons kompas in Europa

De VVD wil dat landen zoveel mogelijk zelf regelen. Europa houdt zich alleen bezig met gezamenlijke grensoverschrijdende uitdagingen die landen niet alleen kunnen oplossen. Wij pleiten voor een Europa van sterke lidstaten die verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld voor hun economie. Omdat Europa geneigd is haar taken en bevoegdheden steeds verder uit te breiden, trapt de VVD waar nodig op de rem. Net als op lokaal en nationaal niveau willen wij in Europa een zo klein mogelijke overheid. Hierbij past een sobere begroting gericht op de belangrijkste prioriteiten.  

Inleiding: ons kompas in Europa 2

Samenwerking in Europa moet Nederland veiliger en welvarender maken. Iedere afspraak bekijken wij door deze bril. Bij nieuwe maatregelen bekijken we de impact voor Nederlanders. Voor ons staan niet systemen centraal, maar mensen. Wij durven op te komen voor het Nederlands belang.

Inleiding: ons kompas in Europa 3

De Europese Unie is een gemeenschap van liberale waarden. Vrijheid, democratie en rechtstaat worden beschermd. Door dit fundament kunnen landen elkaar vertrouwen. Als in een land bijvoorbeeld geen neutrale rechtspraak is, loopt een Nederlands bedrijf risico’s als het contracten sluit. Ook het beschermen van minderheden is van fundamenteel belang.

Inleiding: ons kompas in Europa 4

Alleen door scherpe afspraken te maken kunnen we internationale uitdagingen de baas, zoals veiligheid, migratie en een stabiele munt. Vervolgens moeten landen deze afspraken nakomen en de Europese Commissie deze afspraken handhaven. Europa moet landen aanpakken die zich niet aan afspraken houden. De VVD spreekt landen hierop aan. Streng en consequent. Alleen zo bouwen we aan wederzijds vertrouwen in Europa.

Inleiding: ons kompas in Europa 5

Wij respecteren dat ieder land in Europa haar eigen achtergrond, cultuur en identiteit heeft. Dit geldt binnen landen ook voor regio’s, steden en dorpen. Deze verscheidenheid maakt Europa bijzonder. Europa probeert zich niet op te dringen met één gemeenschappelijke cultuur, dit wekt juist weerstand op. Alleen met gepaste terughoudendheid behoudt Europa draagvlak om internationale problemen op te lossen.

Met dit kompas is de VVD bij uitstek de partij die in Europa dingen voor elkaar krijgt. Hiermee tonen we focus en lef. Dit is nodig om de ambities en maatregelen uit dit verkiezingsprogramma te realiseren. Zo houden we Nederland vrij en veilig in een instabiele wereld.

Vragen? App ons!